Zalety i wady prowadzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2019 roku

11.01.2019 2019-01-11T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/648/zalety-i-wady-prowadzenia-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-w-2019-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych przez przedsiębiorców form spółki handlowej w Polsce. Szczególną popularnością cieszy się wśród osób fizycznych dążących do realizacji przedsięwzięć gospodarczych o większym rozmiarze.

Podstawowe zalety spółki z o.o. to:
•    niskie koszty założenia
Założenie sp. z o.o. wiąże się jedynie z kosztami związanymi ze spisaniem umowy spółki w formie aktu notarialnego, rejestracją spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS i z wniesieniem co najmniej minimalnego wkładu. Koszty te ulegają zmniejszeniu przy rejestracji spółki z o.o. przez Internet.
•    numery NIP i REGON od ręki
Numery NIP i REGON nadawane są spółce z ograniczoną odpowiedzialnością automatycznie przez sąd.
•    możliwość zarejestrowania spółki z o.o. przez Internet.
Istnieje bardzo uproszczona procedura założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą systemu teleinformatycznego.
•    niski minimalny kapitał zakładowy
Minimalny kapitał wymagany do założenia spółki z o.o. wynosi 5.000 zł. Tworzą go udziały wniesione przez poszczególnych udziałowców. Udziały mogą, ale nie muszą być równe, a minimalna wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł.
•    wyłączenie odpowiedzialności wspólników ich majątkiem osobistym
Odpowiedzialność wspólników ograniczona jest tylko do wielkości wniesionych wkładów. Oznacza to, że wspólnicy nie muszą spłacać długów zaciągniętych przez spółkę z o.o.
•    możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o.
Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyjątkiem od reguły, że spółka składa się z co najmniej dwóch wspólników. Wyjątek ten ma uzasadnienie w odniesieniu tylko do spółek kapitałowych, które stanowią połączenie kapitału, a nie indywidualnych cech danych wspólników. Wprowadzenie tego wyjątku ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom, podejmującym działalność na większą skalę, indywidualne prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w formie pozwalającej na ograniczenie ryzyka gospodarczego, oraz na płacenie niższych podatków.

Podstawowe wady spółki z o.o. to:
•    sformalizowana procedura założenia sp. z o.o.
Proces założenia spółki z o.o. składa się z kliku etapów: zawarcia umowy spółki z o.o. (przed notariuszem lub przez Internet), wniesienia przez wspólników wymaganych wkładów na pokrycie kapitału zakładowego sp. z o.o. (minimum 5.000 zł), ustanowienia organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rejestracji spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców (KRS), a ewentualnie otwarcia firmowego rachunku bankowego, zgłoszenia spółki z o.o. jako płatnika składek ZUS czy też rejestracji spółki jako podatnika podatku VAT. Dopiero po przejściu co najmniej tych wszystkich kroków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest gotowa do podjęcia działalności gospodarczej.
•    umowa sp. z o.o. w formie aktu notarialnego
Nie tylko samo zawarcie umowy spółki z o.o., ale także każda jej zmiana wymaga formy aktu notarialnego. Wyjątek stanowi zawarcie umowy sp. z o.o. przez Internet. Jednak już każda zmiana umowy spółki zawartej w tej formie wymaga wizyty u notariusza.
•    podwójne opodatkowanie zysku spółki z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych - CIT. Jeżeli udziałowcy czerpią ze spółki dochody w formie dywidend, to podlegają one dodatkowo opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - PIT.
•    obowiązek prowadzenia pełnej księgowości przez spółkę z o.o.
Co do zasady spółki z o.o. mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Małe spółki z o.o. mogą tylko zastosować określone uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz w sprawozdawczości.
•    obowiązek corocznego składania sprawozdań finansowych
Co roku należy sporządzić i złożyć w KRS sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

Od 2019 r. spółki z o.o., u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł mogą stosować 9% stawkę podatku dochodowego CIT.

„Małym podatnikiem” w 2019 r., mogącym stosować preferencyjne opodatkowanie CIT będzie więc spółka, u której wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w 2018 r. kwoty 5.135.000 zł. Nową 9% stawkę mogą również stosować spółki rozpoczynające działalność gospodarczą.Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: Rachunkowość i podatki spółek z ograniczoną odpowiedzialnością organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
WarszawaKatowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać