Podatek dochodowy CIT w księgach rachunkowych11-07-2018

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za dany miesiąc przypada w miesiącu następnym, jednak w księgach rachunkowych podatek ten podlega ujęciu w miesiącu, za który jest ustalany i należny. Przypadająca do zapłaty miesięczna zaliczka na podatek dochodowy powinna zostać wprowadzona do ksiąg pod datą ostatniego dnia tego miesiąca, którego dotyczy.

Ewidencja księgowa zaliczek na podatek, wpłacanych w ciągu roku może przebiegać następująco:

1. Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych (miesięczna lub kwartalna) na podstawie PK:
•    Wn konto 8xx "Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT",
•    Ma konto 2xx "Rozrachunki publicznoprawne - CIT"


2. Uregulowanie zobowiązania wobec urzędu skarbowego na podstawie WB:
•    Wn konto 2xx "Rozrachunki publicznoprawne - CIT"
•    Ma konto 1xx "Rachunek bankowy".


W przypadku zaliczek na podatek dochodowy uiszczanych w formie uproszczonej możliwe jest przyjęcie w polityce rachunkowości jednostki sposobu ich ewidencji za pośrednictwem konta 6xx "Inne rozliczenia międzyokresowe".

Ewidencja księgowa zaliczek na podatek dochodowy, ustalonych w uproszczonej formie może przebiegać następująco:

1. Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych (forma uproszczona) na podstawie PK:
•    Wn konto 6xx "Inne rozliczenia międzyokresowe",
•    Ma konto 2xx "Rozrachunki publicznoprawne - CIT"

2. Zapłata zaliczki na konto urzędu skarbowego na podstawie WB:
•    Wn konto 2xx "Rozrachunki publicznoprawne - CIT"
•    Ma konto 1xx "Rachunek bankowy".

3. Zaksięgowanie zaliczki na podatek ustalonej od rzeczywistego dochodu na koniec roku na podstawie PK:
•    Wn konto 8xx "Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT",
•    Ma konto 6xx "Inne rozliczenia międzyokresowe".

4. Przeksięgowanie na dzień bilansowy salda konta inne rozliczenia międzyokresowe na podstawie PK:
•    Wn/Ma konto 6xx "Inne rozliczenia międzyokresowe",
•    Ma/Wn konto 2xx "Rozrachunki publicznoprawne - CIT"

Decyzję w sprawie sposobu ujęcia w trakcie roku obrotowego zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych opłacanych w formie uproszczonej podejmuje kierownik jednostki. Przyjęte rozwiązanie jednostka zapisuje w polityce rachunkowości.

Podatnicy mają obowiązek złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego/straty poniesionej w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym samym terminie jednostka ma wpłacić podatek należny lub różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Jeżeli ze złożonego rocznego zeznania wynikać będzie niższy podatek niż zaksięgowany i uiszczony w trakcie roku obrotowego, to należy dokonać stosownej korekty zapisem na podstawie PK:
•    Wn konto 2xx "Rozrachunki publicznoprawne - CIT"
•    Ma konto 8xx "Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT"

Jeżeli wystąpi obowiązek jego dopłaty należy wykonać zapis na podstawie PK:
•    Wn konto 8xx "Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT"
•    Ma konto 2xx "Rozrachunki publicznoprawne - CIT"


Dorota Andrychowska

______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości:

SAMODZIELNY KSIĘGOWY
WarszawaKatowice
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać