Zwolnienia elektroniczne - dopiero od 1 grudnia 201809-07-2018

Zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA miały być dostarczane do ZUS zgodnie ze „starymi” przepisami do końca 2017 r., co wynikało z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Jednak już po raz kolejny został wydłużony okres przejściowy, w którym lekarze oprócz zaświadczeń lekarskich elektronicznych w dalszym ciągu mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie w formie obowiązującej przed tą datą, czyli na formularzu ZUS ZLA.

Za sprawą ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw termin został wydłużony pierwotnie do dnia 30 czerwca 2018 r.

Natomiast za sprawą ustawy z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw termin został ponownie wydłużony do dnia 30 listopada 2018 r.

W okresie przejściowym dopuszczalne będą dwie formy wystawiania zaświadczeń lekarskich potwierdzających czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny:
•    nowa - elektroniczna
•    dotychczasowa - papierowa.

Dopiero od 1 grudnia 2018 r. mają obowiązywać jedynie elektroniczne zaświadczenia lekarskie.

Nadal zaświadczenie lekarskie sporządzone na formularzu ZUS ZLA ubezpieczony będzie miał obowiązek dostarczyć odpowiednio swojemu płatnikowi składek lub do ZUS w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Do zaświadczeń tych w dalszym ciągu bowiem mają zastosowanie przepisy art. 62 ustawy zasiłkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., określające sankcję za niedochowanie tego terminu.

Dorota Andrychowska
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać