Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji z zasiłków od 1 lipca 2018 r.06-07-2018

Do potrąceń i egzekucji z zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 140 tej ustawy, w zależności od rodzaju należności ze świadczeń chorobowych potrącić można od 25% do 70% kwoty najniższej emerytury lub renty. Dokonując tych potrąceń z przysługującego pracownikowi zasiłku, pracodawca powinien pamiętać o zachowaniu tzw. kwoty wolnej. Jest to wysokość zasiłku, która musi pozostać do dyspozycji pracownika.

Do 30 czerwca 2018 r. wynosiła ona 75%, 60%, 50% albo 20% najniższej emerytury lub renty zależnie od rodzaju potrącenia.

Od 1 lipca 2018 r. kwoty wolne określone są kwotowo i wynoszą:

500 zł - przy potrącaniu:
•    należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej (należności alimentacyjnych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych), wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
•    należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4 ustawy emerytalnej (należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego),

825 zł - przy potrącaniu:
•    należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5 ustawy emerytalnej (należności innych niż świadczenia alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułu wykonawczego), wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,

660 zł - przy potrącaniu:
•    należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1, 2 i 6-9 ustawy emerytalnej (świadczeń wypłacanych w kwocie zaliczkowej lub nienależnie pobranych),

200 zł - przy potrącaniu:
•    należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10 ustawy emerytalnej (należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych).

Należy pamiętać, że kwoty te podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca danego roku na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Dorota Andrychowska

______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie:
POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASIŁKÓW W PRAKTYCE
Warszawa
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać