Podzielona płatność w księgach rachunkowych04-07-2018

Od 1 lipca 2018 r. na podstawie art. 108a ustawy o VAT, podatnicy VAT mogą korzystać z „mechanizmu podzielonej płatności”, tzw. split payment. Zastosowanie tego rozwiązania polega na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury może być dokonywana na wyodrębniony rachunek VAT. Natomiast zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), dla których będzie prowadzony rachunek VAT (albo będzie rozliczana w inny sposób). Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne i dotyczy transakcji dokonywanych wyłącznie pomiędzy podatnikami podatku VAT. O wyborze stosowania mechanizmu podzielonej płatności decyduje podatnik VAT będący nabywcą towaru lub usługi.

Zapłata należności z zastosowaniem „mechanizmu podzielonej płatności” jest dokonywana w złotych polskich przy użyciu tzw. komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:

•    kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności,
•    kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto,
•    numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
•    numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie wpływa na sposób dokonywania zapisów na kontach w księgach rachunkowych w związku z otrzymaniem czy wystawieniem faktury.

Zmienia się jednak sposób księgowania związany z obciążeniem i uznaniem rachunku VAT. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT trzeba będzie także wskazywać w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego, w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia".

Może to oznaczać konieczność utworzenia dodatkowego konta analitycznego do konta rachunku bankowego np. : 13x-x "Rachunek rozliczeniowy", 13x-x "Rachunek VAT".

Dorota Andrychowska

______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości:

SAMODZIELNY KSIĘGOWY
WarszawaKatowice

SPLIT PAYMENT - zmiany w VAT 2018
Warszawa Katowice
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać