Aktualności ze świata rachunkowości - w jakiej formie należy złożyć sprawozdanie finansowe? Jakie dokumenty wysyłamy do KRS?16-05-2018

Sprawozdania finansowe jednostek za rok 2017 r. nadal w formie papierowej do Urzędu Skarbowego

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 27 ust. 2 ustawy CIT, "... podatnicy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe…"

Obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie dotyczy jednak sprawozdań finansowych składanych za lata obrotowe kończące się przed 1 stycznia 2018 r., ponieważ do składania tych sprawozdań mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. Również sprawozdania dotyczące roku podatkowego zakończonego już po 1 stycznia 2018 r., jeżeli rozpoczął się on przed tą datą, mogą być składane do urzędu skarbowego w formie papierowej.


Jakie dokumenty za rok obrotowy jednostki składają w Krajowym Rejestrze Sądowym

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki są obowiązane składać w KRS:

•    wszystkie sporządzane elementy sprawozdania finansowego,
•    uchwałę (odpis) lub postanowienie (odpis) organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz podziale zysku lub pokryciu straty,
•    w przypadku jednostek określonych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, które nie korzystają z uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro należy złożyć także sprawozdanie z działalności,
•    jednostki, których sprawozdanie podlegało badaniu składają również sprawozdanie z tego badania.

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać