Zmiana sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy05-02-2018

20 lutego 2018 roku mija termin wyboru kwartalnych lub uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy na 2018 rok.

Podatnicy PIT oraz CIT mają obowiązek wpłacania w trakcie roku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na PIT/CIT. Regułą jest wpłacanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Podatnicy mają możliwość wyboru płatności zaliczek kwartalnych lub w formie uproszczonej. Jeśli się zdecydują na tę formę płatności muszą zawiadomić o tym, w formie pisemnej, w terminie do 20 lutego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie o opłacaniu zaliczek kwartalnych lub uproszczonych dotyczy również lat następnych. Rezygnacja z tej formy płatności zaliczek przez podatnika wymaga również złożenia informacji do urzędu skarbowego w tym terminie. Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek mogą być również złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG.

Formę płatności kwartalną zaliczek mogą wybrać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność. Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, którego przychody z prowadzonej działalności wraz z podatkiem od towarów i usług nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej w złotych równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

Z kolei podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej w 2018 r., który również jest uprawniony do opłacania zaliczek kwartalnych, jest podatnik, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia:

•    nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną
•    działalności gospodarczej nie prowadził małżonek podatnika, jeśli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowaPłacenie zaliczek na podatek dochodowy, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania podatku. Metoda ta polega na tym, że przez cały rok podatkowy płaci kwotę zaliczki w stałej wysokości. Wartość wpłaty stanowi 1/12 kwoty podatku rocznego obliczonego od dochodu wynikającego z deklaracji złożonej w poprzednim roku lub dwa lata wcześniej. Chcąc zatem rozliczać się w formie zaliczek uproszczonych w 2018 roku, pod uwagę bierze się dochód z 2016 lub z 2015 r., gdy w 2016 r. podatnik nie miał dochodu podlegającego opodatkowaniu.

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać