Działalność nierejestrowa w 2023 r.

23.01.2023 2023-01-23T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1386/dzialalnosc-nierejestrowa-w-2023-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24, 974, 1570) nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ((Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. płaca minimalna wynosi 3.490 zł, zatem z obowiązku rejestracji firmy zwolnione są osoby, których przychód w danym miesiącu nie przekroczy kwoty 1.745 zł.

W okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. płaca minimalna wynosi 3.600 zł, zatem z obowiązku rejestracji firmy zwolnione są osoby, których przychód w danym miesiącu nie przekroczy kwoty 1.800 zł.

Jeżeli przychód należny z działalności w danym miesiącu przekroczy wysokość 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tej wysokości.

Przez przychód należny rozumie się tutaj kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Obecnie w Sejmie prowadzone są prace nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która zawiera zmianę dotyczącą limitu przychodu uprawniającego do prowadzenia działalności nierejestrowej. Planowano, że limit ten wynosiłby równowartość minimalnego wynagrodzenia ale po kolejnych zmianach limit ustalono na poziomie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli zmiana zostanie uchwalona to od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. z obowiązku rejestracji firmy zwolnione będą osoby, których przychód w danym miesiącu nie przekroczy kwoty 2.700 zł. (3.600 zł x 75%).

Należy mieć na uwadze, że z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowej nie mogą skorzystać:

  • wspólnicy spółki cywilnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalności, która wymaga uzyskania koncesji,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność wymagającą uzyskania zezwolenia, oraz
  • osoby fizyczne prowadzące działalność wymagającą wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij