CIT estoński 2021 – wyłączenia z możliwości zastosowania

09.02.2021 2021-02-09T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1096/cit-estonski-2021-wylaczenia-z-mozliwosci-zastosowania
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Do zastosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych nie może zostać uprawniony żaden z podmiotów wskazanych w art. 28k ust. 1 pkt 1-4 updop.
Podmiotami wyłączonymi z możliwości zastosowania CIT estońskiego są zgodnie z przepisami są:
•    przedsiębiorstwa finansowe,
o których mowa w art. 15c ust. 16 updop,
•    instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
•    podatnicy objęci zwolnieniem z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a updop (osiągający dochody zwolnione na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej lub decyzji o wsparciu),
•     podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji.

Z możliwości opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych czasowo wyłączeni są również podatnicy uczestniczący w podziałach, łączeniach i w transakcji wnoszenia wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Zgodnie z art. 28kust. 1 pkt 5 i 6 updop, przepisów o ryczałcie nie stosuje się do spółek:
•    utworzonych w wyniku połączenia lub podziału (wyłączenie stosuje się w roku podatkowym, w którym rozpoczęły działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia),
•    utworzonych przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły do spółki tytułem aportu składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników (wyłączenie stosuje się w roku podatkowym, w którym rozpoczęły działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia),
•    utworzonych przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w roku podatkowym, w którym spółka została utworzona, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, wniosły do spółki tytułem aportu uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000 euro (wyłączenie stosuje się w roku podatkowym, w którym rozpoczęły działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia),
•    które zostały podzielone przez wydzielenie (wyłączenie stosuje się w roku podatkowym, w którym dokonano podziału, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału),
•    które wniosły tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału, uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 updop (wyłączenie stosuje się w roku podatkowym, w którym wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wniesienia wkładu),
•    które wniosły tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników (wyłączenie stosuje się w roku podatkowym, w którym wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wniesienia wkładu).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij