Ustalanie stawek VAT po zmianie przepisów - PKWiU (2015)

03.09.2020 2020-09-03T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1039/ustalanie-stawek-vat-po-zmianie-przepisow-pkwiu-2015
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od dnia 1 lipca 2020 r. uległ zmianie sposób identyfikowania towarów i usług. Nastąpiło odejście od stosowania PKWiU (2008) na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz PKWiU (2015) w zakresie usług.
Obniżenie stawek dotyczy przykładowo pieczywa i ciastek (ze stawki 8% lub 23% na 5%), zup, bulionów, żywności homogenizowanej (ze stawki 8% na 5%). Z kolei podwyższenie stawek dotyczy przykładowo przypraw nieprzetworzonych typu szafranu, kurkuma (ze stawki 5% na 8%), lodu używanego do celów spożywczych i chłodniczych (ze stawki 8% na 23%).

Do 31 grudnia 2020 r. dla celów opodatkowania VAT należy nadal stosować PKWiU 2008 w przypadku:
1) towarów, których dostawa powoduje, że podatnicy nie mogą korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT, wskazanych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) i g) ustawy o VAT, tj.:
                        •    preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27) oraz maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28) - w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
                        •    hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4);
2) towarów i usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (objętych MPP),
3) towarów i usług wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przepisy określają także zasady stosowania stawek oraz zwolnień z VAT w okresach przejściowych. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania.

Przepisy ustawy o VAT wskazują również, że:
1) w przypadku czynności, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, a okres, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną:
                        •    w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku,
                        •    z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku;

2) w przypadku, gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania części czynności w okresie, o którym mowa w pkt 1, dla określenia tej części, uznaje się, że czynność wykonywana jest w tym okresie proporcjonalnie,

3) w przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy (np. usług komunalnych, usług dostarczania wody za pośrednictwem sieci wodociągowych lub związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków) - dla których wystawiono fakturę, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka podatku w odniesieniu do okresów, do których odnoszą się płatności lub rozliczenia objęte tą fakturą - może być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem zmiany stawki podatku, pod warunkiem, że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu zmiany stawki podatku, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zmiany stawki podatku, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą wystawioną przed dniem zmiany stawki podatku.

Ponadto należy pamiętać, że otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Dlatego takie zapłaty pozostają opodatkowane według stawki podatku obowiązującej w dniu ich otrzymania.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij