Już 30 czerwca 2020 r. upłynie ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

25.06.2020 2020-06-25T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1014/juz-30-czerwca-2020-r-uplynie-ostateczny-termin-sporzadzenia-sprawozdania-finansowego-za-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Podstawowy termin sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 r., zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, przypadał pierwotnie na 31.03.2020 r. Ze względu na pandemię koronawirusa, termin uległ wydłużeniu do 30 czerwca 2020 r.
Przesunięcie terminów sprawozdawczych nastąpiło na podstawie rozporządzenia MF z dnia 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570).

Należy pamiętać, że:
•    sprawozdania finansowe sporządza się:
        - w strukturze logicznej,
        - w formacie udostępnionym na stronie internetowej MF,
•    sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w postaci elektronicznej,
•    sprawozdania finansowe muszą być podpisane poprzez:
        - kwalifikowany podpis elektroniczny,
        - podpis zaufany,
        - podpis osobisty,
•    sprawozdanie podpisuje, podając zarazem datę podpisu:
        - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,
        - kierownik jednostki.

W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
•    bilans,
•    rachunek zysków i strat,
•    informacja dodatkowa (wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).

Sprawozdanie podlegających corocznemu badaniu, obejmuje ponadto:
•    zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
•    rachunek przepływów pieniężnych.

Sprawozdania za 2019 r. mogą być również sporządzone na podstawie uproszczeń przewidzianych dla:
•    jednostek mikro,
•    jednostek małych.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij