Oświadczenie do KRS o niesporządzaniu sprawozdania finansowego należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r.

24.06.2020 2020-06-24T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1013/oswiadczenie-do-krs-o-niesporzadzaniu-sprawozdania-finansowego-nalezy-zlozyc-do-dnia-30-czerwca-2020-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska, która w 2019 r. nie prowadziła ksiąg rachunkowych, jest zobowiązana złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego (czyli KRS), oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia oraz złożenia rocznego sprawozdania finansowego - do końca czerwca 2020 r.
Ponieważ przepisy wydane w ramach tarczy antykryzysowej nie przesunęły terminu wypełnienia tego obowiązku (przesunięcie w ramach „tarczy” o trzy miesiące sprawozdawczości finansowej dotyczy tylko podmiotów prowadzących księgi rachunkowe):
•    spółki jawne osób fizycznych oraz
•    spółki partnerskie
oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. muszą przekazać do KRS do 30 czerwca 2020 r.


Na podstawie przepisów art. 70a ustawy o rachunkowości kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 tej ustawy, czyli nie prowadzi pełnej księgowości dobrowolnie, składa we właściwym rejestrze sądowym oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Zgodnie z przepisami ten obowiązek należy dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Oświadczenie to podlega złożeniu drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

System ten dostępny jest pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/.

Zgłoszenie to opatruje:
•    kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
•    podpisem zaufanym albo
•    podpisem osobistym
co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij