Podatek u źródła

25.09.2023 2023-09-25T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1489/podatek-u-zrodla
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Polski przedsiębiorca, który wypłaca nierezydentom należności z określonych tytułów, może być zobowiązany (jako płatnik) do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, zwanego podatkiem u źródła.

Przychody (dochody) podatników PIT i CIT opodatkowane 20% podatkiem u źródła to np.:

  • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  • z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą (osoby prawne mające siedzibę za granicą), organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Polski.

Przychody (dochody) podatników PIT i CIT opodatkowane 19% podatkiem u źródła to np.:

  • z dywidend oraz inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych.

Przychody (dochody) podatników PIT i CIT opodatkowane 10% podatkiem u źródła to np.:

  • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów,

Przychody (dochody) podatników PIT opodatkowane 20% podatkiem u źródła to np.:

  • z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 ustawy o PDOF (typu umowa zlecenie) oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1 tej ustawy.

Przychody (dochody) podatników PIT opodatkowane 19% podatkiem u źródła to np.:

  • z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij