Szkolenia FRR

KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - CZĘŚĆ III

Tryb dzienny
Prowadzący Ekspert FRR, Piotr Wąż

Celem szkolenia jest wskazanie prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy. Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

To szkolenie możemy zorganizować dla Państwa w formie konsultacji online.
O szczegóły zapytaj opiekuna szkolenia.


Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Wskazanie uczestnikom prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli sposobność zdobycia użytecznych informacji, które pomogą im znaleźć odpowiednie rozwiązanie w problematycznych kwestiach związanych z prawem pracy i BHP. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uczestnicy znacząco poszerzą i ugruntują posiadaną przez nich wiedzę.
Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy.
Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

Adresaci szkolenia:
  • pracodawcy i pracownicy,
  • osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw
  • członkowie służb bhp oraz osoby wykonujące jej zadania
  • osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
Szkolenie ma charakter warsztatowy.
W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:
- Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych.
- Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
- Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest praw-nie skuteczna?
- W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
- Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
- Z ilu godzin odpoczynku może skorzystać pracownik, który zakończył podróż służbową w godzinach nocnych?
- Jak prawidłowo udzielić pracownikowi równoważnego odpoczynku (art. 132 § 3 KP) w zamian za niezachowany odpoczynek dobowy?
- Jaki jest wymiar urlopu pracownika, który przepracował jedynie parę dni na przełomie dwóch miesięcy?
- Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równoległym)?
- Czy pracownik może skutecznie odmówić zwrotu omyłkowo nadpłaconego wynagrodzenia za pracę?
- Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne poza godzinami swojej pracy?
- Jakie przyczyny mogą uzasadniać odmowę akceptacji wniosku pracownika w przedmiocie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą oraz korzystania z uprawnień określonych w art. 676 § 6 KP i art. 1421 KP?
- Czy urodzenie dziecka przez pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego przerywa ten urlop?
- Ile lat należy doliczyć do stażu urlopowego absolwentowi 2-letniego liceum eksterni-stycznego?
- Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić miejsce do siedzenia pracownikowi wykonującemu pracę w pozycji stojącej?
- Jak spełnić wymóg zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej od pracy?
- Czy pracownikowi przysługuje „urlop okolicznościowy” z tytułu własnego ślubu kościelnego, który ma się odbyć w pewien czas po ślubie cywilnym?
- Czy w trybie art. 163 § 3 KP urlop wypoczynkowy może zostać udzielony zaliczkowo?
- Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik podczas przerwy w pracy na tere-nie zakładu pracy i poza nim oraz podczas tzw. wyjścia prywatnego?
- Czy BHP-owiec wychowujący dziecko w wieku do lat 4 może odmówić udziału w pracach zespołu powypadkowego w nocy, poza jego godzinami pracy lub poza stałym miejscem pracy?
- Czy uzyskanie stopnia niepełnosprawności pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie? Czy w skierowaniu na badania lekarskie pracodawca może zamieścić informację o niepełnosprawności pracownika?
- Na jakich zasadach jest realizowane zwolnienie od pracy dawcy organów oraz dawcy szpiku kostnego?
- Czy okres przygotowania się do pracy (np. przebranie się, pobieranie narzędzi, podział załogi) jest wliczany do czasu pracy?
- Komu przysługuje status emeryta-byłego pracownika uprawnionego do świadczeń z ZFŚS?
- Czy czas podróży służbowej wlicza się do czasu pracy?
- Ile razy pracownik może kwestionować ustalenia poczynione w protokole powypadkowym dotyczącym tego samego zdarzenia?
- W jaki sposób ustalić dodatek nocy, gdy pracownik świadczy pracę na przełomie miesięcy o różnym nominale czasu pracy?
- Czy dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy?
- Jaką dietę otrzyma pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową przez kilka państw?
- Jaki jest skład zespołu powypadkowego, w sytuacji, gdy wypadkowi uległ członek służby bhp/osoba wykonująca zadania tej służby w zakładzie pracy?
- Czy wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy może zostać uznany za wypadek przy pracy?
- Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który został zobligowany do pracy w „wolną sobotę” (art. 1513 KP) w sytuacji, gdy wziął on w tym dniu urlop na żądanie?
- Czy pracownik, który zawiadomił o przyczynie nieobecności lecz spóźnił się z jej usprawiedliwieniem może zostać zwolniony z pracy?
- Czy pracodawca musi skierować na badania kontrolne pracownika, którego 30 dniowy okres nieobecności w pracy był przerywany weekendami?
- Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić prysznic pracownikowi dojeżdżającemu do pracy na rowerze?
- Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przed uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności był zatrudniony na ¾ etatu?
- Czy pracownik ma prawo do diety za podróż służbową trwającą pomiędzy 8 a 12 godzin, za którą pracodawca nie zapewnił pełnego wyżywienia a jedynie 2 posiłki?
- Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który nie przeszedł badań kontrolnych jednocześnie otrzymując w tym dniu L-4?
- Czy przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu w trybie art. 177 § 3 KP może doprowadzić do jej przekształcenia w umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu przekroczenia „limitu 3/33”?
- Czy polski pracodawca w umowie o pracę z obywatelem polskim może wskazać jako prawo właściwe prawo innego państwa, jeżeli praca nie będzie świadczona poza granicami Rzeczpospolitej Polski?
- Czy pracownik zmieniający pracę w trakcie roku kalendarzowego ma prawo do 14 dni wypoczynku?
- Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
- Czy umowa o pracę może zostać sporządzona w języku obcym?
- Jak rekompensować pracę wykonywaną w okresie tzw. „czarnej dziury”, czyli pomiędzy dobami pracowniczymi?
- Czy wynagrodzenie za pracę może zostać określone na poziomie niższym od minimalnego i zostać uzupełnione stałym dodatkiem wyrównawczym?
- Czy pracodawca może wypożyczyć swojego pracownika innemu pracodawcy?
- Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
- Czy należy zrekompensować pracę nadliczbową trwającą krócej niż 1 godzina?
- Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu?
- Jak ustalić 14 kolejnych dni wypoczynku na potrzeby art. 162 KP?
- Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugiemu małżonkowi?
- Czy pracodawca może skierować pracownika na badania lekarskie przed upływem ważności poprzednich badań?
- Czy pracodawca jest zobligowany wystawić pracownikowi referencje?
- Czy w przypadku udokumentowania wyższego stażu pracy z opóźnieniem pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej?
- Czy urlop wypoczynkowy może trwać przez część dnia pracy?
- Czy pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci i pogrzebu byłe-go małżonka lub byłej teściowej?
- Czy siedząca praca biurowa lub praca na stanowisku kierowcy mogą być uznane za prace w wymuszonej pozycji ciała?
- Czy egzamin kończący szkolenie bhp przeprowadzane w formie e-learningu może odbyć się na odległość?
- Czy pracownik uczęszczający na studia doktoranckie ma prawo do urlopu szkoleniowego z art. 1031 § 2 pkt 1 KP?
- Jaki jest termin pieniężnej rekompensaty za dobowe godziny nadliczbowe w przypadku wielomiesięcznego okresu rozliczeniowego?

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Ekspert FRR 

Wąż
Piotr  Wąż

doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Piotr  Wąż

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 550,00 zł netto (550,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

  • Nowość Nowość
Data szkolenia
24.06.2020
1355
Cena
550.00 PLN 550,00 zł netto
550,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny
numer edycji Numer edycji: 3 edycja
Opiekun szkolenia
Natalia Rup
Natalia Rup

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij