Nowy podatek od niezrealizowanych zysków w 2019 r.

07.02.2019 2019-02-07T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/668/nowy-podatek-od-niezrealizowanych-zyskow-w-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do obu ustaw o podatku dochodowym (PIT i CIT) nowy podatek, nazwany podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax).

Jak wynika z przepisów art. 30da ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega:
1.    przeniesienie składnika majątku poza terytorium Polski, w wyniku którego Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu,
2.    zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania (siedziby lub zarządu w przypadku podatników CIT) do innego państwa.

Według wprowadzonych przepisów, dochód z niezrealizowanych zysków stanowi nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalanej na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej ponad jego wartość podatkową. Podstawę opodatkowania stanowi więc suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku. Z kolei w przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dochód z niezrealizowanych zysków dotyczy całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W przypadku podatników PIT obowiązują dwie stawki tego nowego podatku:
•    3% podstawy opodatkowania, gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku,
•    19% podstawy opodatkowania, gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku.


Powstanie zobowiązania podatkowego z tego tytułu powoduje obowiązek złożenia do właściwego urzędu skarbowego deklaracji, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z tego tytułu, oraz wpłacania w tym samym terminie należnego podatku. Pierwsze deklaracje na podatek od dochodu z niezrealizowanych zysków powinny być złożone do 7 lutego 2019 r.

Minister Finansów nie wydał do tej pory odpowiednich rozporządzeń, które określą wzory takich deklaracji. Dlatego przedłużono do 7 lipca 2019 r. termin na złożenie przez podatników CIT i PIT deklaracji oraz wpłatę podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków, za miesiące od stycznia do maja 2019 r.


Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: Zmiany w podatkach organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
WarszawaKatowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać