Czy nowa ulga na złe długi odnosi się również do faktur z 2018 r.

05.02.2019 2019-02-05T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/666/czy-nowa-ulga-na-zle-dlugi-odnosi-sie-rowniez-do-faktur-z-2018-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zgodnie z ustawą o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została odpowiednio uprawdopodobniona (art. 89a ust. 1 ustawy o VAT).

Od 1 stycznia 2019 r. nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (do 31 grudnia 2018 r. termin wynosił 150 dni).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (art. 46 ww. ustawy) wprowadziła w tym zakresie przepis przejściowy.

Nowy skrócony do 90 dni termin, po upływie którego można skorzystać z ulgi na złe długi, dotyczy także wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2019 r., których nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie zmienionych przepisów ustawy o VAT po dniu 31 grudnia 2018 r.

Zatem nowy termin ulgi na złe długi - 90 dni, dotyczy również wierzytelności powstałych w 2018 r., dla których 90 dzień liczony od terminu płatności wypadnie już w 2019 r.

W praktyce oznacza to, że 90-dniowy termin należy liczyć w stosunku do tych wierzytelności z roku 2018, których termin płatności przypadał w dniu 3 października 2018 r. lub w terminie późniejszym. (90 dzień liczony od dnia 3 października 2018 r. przypadał bowiem 1 stycznia 2019 r.)

Analogiczne zmiany wprowadzono także po stronie dłużników, w przypadku których skróceniu uległ termin ze 150 do 90 dni na dokonanie przez nich obowiązkowej korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury.

Przepis ten nie ma zastosowania wówczas, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. Natomiast w sytuacji uregulowania należności częściowo, korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Korekty nie dokonuje się również w sytuacji, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie:
•    postępowania restrukturyzacyjnego,
•    postępowania upadłościowego,
•    w trakcie likwidacji.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać