Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie sporządzania rocznych sprawozdań finansowych i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych w innej walucie niż złoty polski.08-08-2018

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność/Rachunkowość/Najczęściej zadawane pytania/Rachunkowość finansowa zamieszczono informacje na temat możliwości sporządzania rocznych sprawozdań finansowych i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych w innej walucie niż złoty polski. Ministerstwo Finansów wyjaśniło że:

"Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, stosują przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR (art. 2 ust. 3 uor). Zgodnie z przepisami art. 9 uor księgi rachunkowe jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Natomiast w odniesieniu do kwestii określenia waluty prezentacji rocznych sprawozdań finansowych i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR należy zwrócić uwagę na zapisy MSR 21 "Skutki zmian kursów wymiany walut obcych", który definiując "walutę prezentacji" jako walutę używaną do prezentacji sprawozdań finansowych dopuszcza jednocześnie możliwość prezentacji sprawozdań finansowych w dowolnej walucie (por. § 8, 18, 38). Stanowi on, iż jeżeli waluta prezentacji różni się od waluty funkcjonalnej jednostki, wówczas należy stwierdzić ten fakt w sprawozdaniu finansowym, wskazać walutę funkcjonalną i podać przyczyny zastosowania innej waluty prezentacji. Ponadto, jeżeli jednostka prezentuje sprawozdania finansowe w walucie innej niż waluta funkcjonalna, powinna ona określić te sprawozdania finansowe jako zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jedynie wtedy, gdy spełniają one wszystkie wymogi każdego mającego zastosowanie standardu i interpretacji, w tym metody przeliczeniowej przedstawionej w § 39 i 42 MSR 21 (§ 55). Wobec powyższego, jednostki stosujące przepisy uor i sporządzające roczne sprawozdania finansowe lub roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, mogą wybrać walutę prezentacji inną niż złoty polski. Natomiast w przypadku jednostek sporządzających roczne sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) zgodnie z uor, dane i informacje powinny być prezentowane w walucie polskiej".

MF podkreśliło, iż wyjaśnienia w zakresie MSR należy traktować tylko jako opinię Departamentu DR.


Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenia:
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 331301)
WarszawaKatowice
SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 241103)
WarszawaKatowice
GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
WarszawaKatowice

organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać