Nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków dla kas rejestrujących07-08-2018

Nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 22 czerwca 2018 r., pod poz. 1206 zaczęło obowiązywać od dnia 7 lipca 2018r.

Głównym celem wydania tego rozporządzenia jest wprowadzenie nowego typu kas rejestrujących oraz określenie warunków technicznych uwzględniających szybki postęp technologiczny.

Wprowadzono nowy protokół komunikacyjny dla nowych urządzeń fiskalnych, który ma zapewnić współpracę z systemami teleinformatycznymi Ministerstwa Finansów oraz standardowy protokół do komunikacji nowych typów kas rejestrujących z terminalami płatniczymi.

Na potrzeby nowych regulacji w rozporządzeniu określono nowe definicje pojęć i terminologię związaną z kasami rejestrującymi jak:
interfejs komunikacyjny - urządzenie komunikacyjne przewodowe lub bezprzewodowe wraz z oprogramowaniem, pracujące pod kontrolą programu pracy kasy, pozwalające co najmniej na wymianę informacji z zewnętrznymi programami i zapewniające przekaz danych oraz podłączenie do kasy urządzeń zewnętrznych i terminala płatniczego;
moduł kryptograficzny - urządzenie trwale zawarte w kasie, odpowiedzialne za generowanie podpisów cyfrowych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę;
pamięć chroniona - urządzenie trwale zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające zapis i odczyt dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia podczas weryfikacji zapisów z zawartością pamięci fiskalnej;
przekaz danych – transmisja dokumentów i danych zapisanych w kasie do zewnętrznego systemu teleinformatycznego, a także zapewnienie możliwości transmisji do kasy poleceń sterujących i konfigurujących jej działanie w zakresie określonym w rozporządzeniu;
zdarzenie - zdarzenie występujące podczas pracy kasy, rejestrowane w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, mające znaczenie dla prawidłowości ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego oraz prawidłowej pracy kasy.

Według nowego rozporządzenia kasy dzieli się na:
kasy autonomiczne - kasy z wbudowaną bazą danych o towarach i usługach, z możliwością jej zmiany, niewymagające programu aplikacyjnego do obsługi kasy;
drukarki fiskalne - kasy sterowane przez interfejs komunikacyjny za pomocą programu aplikacyjnego, które zamiast bazy towarowej zawierają algorytm weryfikujący zmiany stawek podatku przypisanych do nazw towarów lub usług.

Według rozporządzenia kasa rejestrująca powinna być zbudowana z interfejsu lub interfejsów komunikacyjnych, umożliwiających co najmniej:
• przekaz danych, za pośrednictwem sieci internet lub sieci teleinformatycznej, w sposób określony protokołem komunikacyjnym, o którym mowa w § 42 ust. 1 - w przypadku kasy umożliwiającej przekaz danych,
• odczyt zawartości pamięci fiskalnej i pamięci chronionej,
• współpracę z terminalem płatniczym transakcji bezgotówkowych, z wyłączeniem drukarek fiskalnych.

Rozporządzenie wprowadziło konieczność umieszczania na paragonie oznaczenia kasjera, jednak sposób jego oznaczenia jest samodzielną decyzją użytkownika kasy i nie musi zawierać żadnych danych osobowych.

Rozporządzenie wydłuża również z czterech do pięciu lat okresu ważności potwierdzenia, że kasy spełniają wymagane przepisami funkcje oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.

Na mocy przepisów przejściowych w przypadku kas z papierowym zapisem kopii, przepisy „starego” rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2013 r. stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r., zaś w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii, przepisy te stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r.


Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie:
KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE
Warszawa Katowice

organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać