Dobrowolna inwentaryzacja w trakcie roku obrotowego12-06-2018

Dobrowolna inwentaryzacja w trakcie roku obrotowego

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości inwentaryzację aktywów i pasywów przeprowadza się generalnie na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Przy czym termin ten uważa się za dotrzymany, jeżeli jednostka przeprowadzi inwentaryzację w terminach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Jednostki przeprowadzają także inwentaryzacje w innych terminach w celu kontroli osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone składniki majątkowe, w przypadku zmiany tych osób lub wystąpienia różnych zdarzeń losowych. Niezależnie od tego jaką inwentaryzację jednostka przeprowadza roczną czy dobrowolną w trakcie roku obrotowego, jej wyniki należy zawsze wprowadzić do ksiąg rachunkowych.

Jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie mają obowiązku zawiadamiania o tym fakcie urzędu skarbowego.

Natomiast podatnicy podatku dochodowego PIT, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów na podstawie § 28 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728), są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej - w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu.

Według projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów § 28 ust. 4 tego rozporządzenia ma zostać uchylony.

O ile przepisy w tym kształcie wejdą w życie, podatnik nie będzie miał już obowiązku informowania organu podatkowego, że zamierza sporządzić spis z natury, niezależnie od tego na jaki dzień i jaki spis wykona.

Dorota Andrychowska

______________________________________________________________________________

Zapraszamy na szkolenie: Inwentaryzacja roczna organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
Warszawa Katowice
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać