Szkolenia FRR

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW

Prowadzący Danuta Kubylis

Szkolenie rachunkowość budżetowa od podstaw Celem kursu jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i sprawozdawczości obowiązujących jednostki budżetowe, zarówno państwowe jak też samorządowe. Sposób szkolenia to systematyczny spójny wykład oraz praktyczne warsztaty utrwalające wiedzę. Osoba po zakończonym szkoleniu potrafi samodzielnie księgować w jednostkach budżetowych i zaprezentować dane z ksiąg rachunkowych w obowiązującej sprawozdawczości.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • przedstawienie podstaw sprawozdawczości budżetowej i finansowej
 • omówienie wszystkich zagadnień związanych z rachunkowością jednostki niezbędnych do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie
 • ugruntowanie wiedzy z zakresu funkcjonowania i finansowania jednostek i samorządowych zakładów budżetowych, w tym także ze zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi
 • zasygnalizowanie zmian w klasyfikacji budżetowej oraz w szczególnych zasadach rachunkowości oraz planach kont
 • zdobycie kwalifikacji w zakresie ewidencji działalności jednostek budżetowych

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy szkolenia pozyskają praktyczną wiedzę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w zakresie zasad gospodarki finansowej obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych. Zapoznają się z regulacjami prawnymi oraz zdobędą praktyczne umiejętności ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych, a także pozyskają wiedzę w zakresie samodzielnego sporządzania sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań z operacji finansowych oraz sprawozdawczości finansowej, uwzględniając wzajemne powiązania między tymi sprawozdaniami.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej,
w szczególności zaś w departamentach, wydziałach i referatach finansowo – księgowych, biurach jednostek budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego.
W szkoleniu mogą wziąć udział także pracownicy kontroli wewnętrznej i audytu. którzy chcą usystematyzować i zaktualizować wiedzę, jak też wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem i poszerzeniem wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Charakterystyka sektora finansów publicznych z omówieniem zasad gospodarki środkami publicznymi.

2. Planowanie budżetowe z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa.

3. Odpowiedzialność kierownika i obowiązki głównego księgowego.

4. Specyfika rachunkowości budżetowej: ustawa o rachunkowości, a szczególne zasady rachunkowości dla budżetu.

5. Zasady funkcjonowania kont, ewidencja księgowa oraz rozliczenie z budżetem w jednostkach budżetowych, w samorządowych zakładach budżetowych oraz na wyodrębnionych rachunkach dochodów (znaczenie własnej polityki rachunkowości).

6. Ewidencja księgowa realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozliczenie efektów na poszczególne obiekty środków trwałych. Gospodarowanie majątkiem trwałym, w tym wyodrębnienie w ewidencji „Pozostałych środków trwałych”.

7. Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymywanych i wydatkowanych środków europejskich i z innych źródeł bezzwrotnych na realizację przedsięwzięć.

8. Inwentaryzacja (cele, metody, terminy, dokumentacja, rozliczenie wyników inwentaryzacji).

9. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych i finansowych. Analiza wzajemnych powiązań wykazywanych danych w poszczególnych rodzajach sprawozdań.

10. Najczęściej występujące nieprawidłowości w ewidencji księgowej i sprawozdawczości stwierdzane przez kontrole zewnętrzne i wewnętrzne.

11. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Kubylis
Danuta Kubylis

Absolwentka SGH, praktyk rachunkowości, ponad 20 lat członek kolegium RIO, od wielu lat prowadząca szkolenia w różnych formach szkoleniowych i kursach dla kadry zarządzającej i służb finansowo - księgowych jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca na wyższych uczelniach (przedmiot zajęć: rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych), powoływana przez NIK jako biegła do kontroli finansowej w jednostkach centralnych, obecnie audytor wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Danuta Kubylis

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1199,00 zł netto (1199,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 16 grudnia 2019 r. cena szkolenia wynosi 1079,10 zł netto (1079,10 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

 • super Super oferta
Data szkolenia
27.02.2020 - 28.02.2020
Kolejne edycje
19.03.2020 - 20.03.2020
23.04.2020 - 24.04.2020
962
Cena
1199,00 zł netto -10%
1079.10 PLN 1079,10 zł netto
1079,10 zł brutto
2019-12-16
ocena Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do 16 grudnia 2019 r.
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 14 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij