Szkolenia FRR

US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości

Prowadzący Grażyna Machula

US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości Warszawa Celem szkolenia jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień obejmujących Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP) w odniesieniu do poszczególnych elementów sprawozdań finansowych (w tym ich sporządzania) w zakresie definicji i ujmowania (praktyczne ujęcie). Szkolenie ponadto ma na celu prezentację specyfiki (zasad i cech jakościowych) występującej w US GAAP.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Prezentacja najważniejszych zagadnień obejmujących Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP) w odniesieniu do poszczególnych elementów sprawozdań finansowych (w tym ich sporządzania) w zakresie definicji i ujmowania (praktyczne ujęcie). Szkolenie ponadto ma na celu prezentację specyfiki (zasad i cech jakościowych) występującej w US GAAP.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • całościowe i kompleksowe zapoznanie się z systemem US GAAP,
 • zapoznanie się z najważniejszymi regulacjami oraz ich zastosowaniem,
 • poszerzenie wiedzy związanej z US GAAP.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów finansowych związanych z US GAAP,
 • pracownicy działów controllingu powiązanych z tematyką US GAAP,
 • wszyscy zainteresowani tematyką Amerykańskich Standardów Rachunkowości.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. WPROWADZENIE DO US GAAP
1. Historia wprowadzania regulacji
2. Charakterystyka instytucji amerykańskiego systemu rachunkowości
3. Charakterystyka regulacji tworzących system
4. Omówienie funkcjonujących SFAC
5. Zakres przedmiotowy
6. Zakres podmiotowy
7. Założenia koncepcyjne standardów
8. Zasady rachunkowości oraz cechy jakościowe sprawozdań
9. Charakterystyka podstawowych elementów wg US GAAP – Aktywa, Pasywa, Przychody, Koszty, Wpływy, Wydatki
10. Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia (dotyczy pkt. 9

II. POZYCJE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – wybrane zagadnienia

1.Modele i kategorie wyceny wg US GAAP
 • Koszt historyczny
 • Wartość godziwa
 • Pozostałe kategorie wyceny

2. Rzeczowe aktywa trwałe
 • ujmowanie i definicja
 • wycena początkowa rzeczowych aktywów trwałych,
 • wycena bilansowa środków trwałych,
 • nakłady ponoszone w terminach późniejszych
 • amortyzacja
 • utrata wartości
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

3. Nieruchomości inwestycyjne w US GAAP
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

4. Wartości niematerialne i prawne
 • przykłady pozycji
 • wycena początkowa
 • wycena bilansowa
 • koszty prac rozwojowych i badawczych
 • wartość firmy
 • amortyzacja – zasady i metody
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

5. Aktywa finansowe - instrumenty
 • aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży
 • aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
 • pożyczki i należności
 • aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
 • zobowiązania finansowe
 • wycena początkowa
 • wycena bilansowa
 • ujmowanie różnic
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

5. Zapasy
 • definicja
 • wycena początkowa
 • wycena bilansowa
 • metody rozchodu
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

6. Rozrachunki
 • ujmowanie należności i zobowiązań
 • wycena bilansowa
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

7. Różnice kursowe
 • ujmowanie pozycji pieniężnych
 • ujmowanie pozycji niepieniężnych
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

8. Kapitał własny i Rezerwy
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

9. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi koszty oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty
 • prezentacja przychodów ze sprzedaży
 • prezentacja kosztów
 • środki pieniężne

III – SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP
1.Prezentacja sprawozdania finansowego – omówienie elementów składowych:
 • bilans
 • rachunek wyników
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • zestawienie ze zmian w kapitale własnym
 • noty
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Machula
Grażyna Machula

Były dyrektor finansowy w BRE Corporate Finance SA. Opiniodawca na zlecenie Senatu RP projektu ustawy o rachunkowości. Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Grażyna Machula

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1199,00 zł netto (1199,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 23 grudnia 2019 r. cena szkolenia wynosi 1139,05 zł netto (1139,05 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

 • super Super oferta
Data szkolenia
07.01.2020 - 08.01.2020
905
Cena
1199,00 zł netto -5%
1139.05 PLN 1139,05 zł netto
1139,05 zł brutto
2019-12-23
ocena Rabat w wysokości 5% obowiązuje przy zgłoszeniu do 23 grudnia 2019 r.
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 9 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij