Szkolenia FRR

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Tryb dzienny
Prowadzący Łukasz Domagała

Szkolenie Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych jest to gałąź prawa obejmująca szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta poddawana jest częstym zmianom. Wpływ na zmiany ma przede wszystkim praktyka oraz często zmieniające się przepisy unijne. Ostatnie zmiany, a także te oczekiwane w najbliższym czasie wynikają właśnie z przepisów unijnych, które zobowiązują polskiego ustawodawcę do dostosowania rodzimych przepisów do wymogów europejskich. Częste zmiany przepisów przysparzają przede wszystkim zamawiającym, ale i także wykonawcom wielu trudności praktycznych i interpretacyjnych. Z zamówieniami publicznymi wiąże się szereg ryzyk. Wydatkując środki publiczne w ramach działalności jednostki sektora finansów publicznych lub jednostki spoza sektora, a także będąc podmiotem, który chce wykonać zamówienie publiczne musimy znać podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych.

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej, praktycznej wiedzy w przedmiocie zamówień publicznych. Słuchacze poznają podstawowe zagadnienia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prowadzenie postępowań po stronie zamawiającego oraz uczestniczenie w postępowaniu po stronie wykonawcy przestanie być zajęciem stresującym, a rozwiązywane przykłady praktyczne i dyskusja z trenerem przeprowadzą uczestnika przez najważniejsze zagadnienia i zawiłe aspekty związane z zamówieniami publicznymi.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie wiedzy o podstawach prawnych zamówień publicznych
 • zapoznanie się z tematyką zamówień publicznych
 • zrozumienie istoty zamówień publicznych
 • nabycie umiejętności prawidłowego tworzenia dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • poznanie praw i obowiązków uczestników postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, przedyskutowanie indywidualnych problemów z wykładowcą, zweryfikowanie dotychczasowych praktyk udzielania zamówień publicznych, pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zamówień publicznych
 • rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie prawa zamówień publicznych
 • zapoznanie z bieżącymi i planowanymi zmianami zamówień publicznych

Adresaci szkolenia:
 • osoby, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
 • osoby, które odpowiadają za wykonywanie udzielonych zamówień publicznych,
 • pracownicy działów zamówień publicznych, członkowie komisji przetargowych,
 • osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych z perspektywy zamawiającego oraz wykonawcy.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Źródła prawa w zakresie zamówień publicznych wraz z uwzględnieniem regulacji dotyczących elektronizacji

2. Postępowanie o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro. Prawa i obowiązki po stronie wykonawcy, problemy prawne i praktyczne na poszczególnych etapach postępowania:
 • Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (uprawnienia wykonawcy prowadzące do modyfikacji)
 • opis przedmiotu zamówienia: uprawnienia wykonawcy w przypadku dokonania nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia
 • zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę
 • warunki udziału w postępowaniu
 • udostępnianie zasobów przez podmiot trzeci
 • obligatoryjne oraz fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
 • wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
 • wykluczenie wykonawcy (przesłanki wykluczenia, badanie oferty, wybór oferty, najkorzystniejsza oferta)
 • podwykonawstwo
 • wykonawcy składający ofertę wspólnie
 • sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
 • kryteria oceny ofert
 • wymagania dotyczące wadium, przyczyny utraty wadium przez wykonawców

3. Procedura odwrócona a tradycyjna - newralgiczne obszary i różnice - omówienie praktycznych problemów

4. Elektronizacja zamówień publicznych

5. Instytucja Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – cel wprowadzenia, sens regulacji:
 • podstawy prawne wprowadzenia JEDZ
 • przygotowanie JEDZ w formie edytowalnej i w formie elektronicznej
 • błędy popełniane podczas wypełnienia JEDZ i procedura postępowania z nimi
 • skuteczne złożenie JEDZ ( Wyjaśnianie, uzupełnianie i poprawianie JEDZ)
 • oświadczenie zastępujące JEDZ w postępowaniach poniżej progów unijnych
 • JEDZ w trybach niekonkurencyjnych
 • konsekwencje błędów i nieprawidłowości w zakresie złożenia JEDZ

6. Elektronizacja a zamówienia do 30.000 euro

7. Umowy w zamówieniach publicznych i ich aneksowanie

8. Środki ochrony prawnej

9. Omówienie problemów, które najczęściej pojawiają się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Domagała
Łukasz  Domagała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na w/w Wydziale. Wieloletni pracownik administracji celnej. Od 2003r. również nauczyciel akademicki. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego. Autor publikacji poświęconych prawu finansowemu (m.in. w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego). Specjalizuje się w prawie celnym i podatku akcyzowym. Biegły sądowy z zakresu „zamówienia publiczne i podatek akcyzowy”. Od 2008r. zajmuje się także Prawem zamówień publicznych. W latach 2010-2011 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym. Od 2011r. współpracuje doradczo z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie prawa zamówień publicznych. Koordynował (w zakresie udzielania zamówień publicznych) wiele projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Jest autorem publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz Finansów publicznych. Od 2009r. prowadzi także działalność szkoleniową w w/w zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Łukasz  Domagała

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 750,00 zł netto (750,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
23.07.2020
766
Cena
750.00 PLN 750,00 zł netto
750,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny inny tryb
numer edycji Numer edycji: 2 edycja
Opiekun szkolenia
Monika Połosak
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij