Szkolenia FRR

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Prowadzący Łukasz Domagała

Prawo zamówień publicznych jest to gałąź prawa obejmująca szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta poddawana jest częstym zmianom. Wpływ na zmiany ma przede wszystkim praktyka oraz często zmieniające się przepisy unijne. Ostatnie zmiany, a także te oczekiwane w najbliższym czasie wynikają właśnie z przepisów unijnych, które zobowiązują polskiego ustawodawcę do dostosowania rodzimych przepisów do wymogów europejskich. Częste zmiany przepisów przysparzają przede wszystkim zamawiającym, ale i także wykonawcom wielu trudności praktycznych i interpretacyjnych. Z zamówieniami publicznymi wiąże się szereg ryzyk. Wydatkując środki publiczne w ramach działalności jednostki sektora finansów publicznych lub jednostki spoza sektora, a także będąc podmiotem, który chce wykonać zamówienie publiczne musimy znać podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej, praktycznej wiedzy w przedmiocie zamówień publicznych. Słuchacze poznają podstawowe zagadnienia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prowadzenie postępowań po stronie zamawiającego oraz uczestniczenie w postępowaniu po stronie wykonawcy przestanie być zajęciem stresującym, a rozwiązywane przykłady praktyczne i dyskusja z trenerem przeprowadzą uczestnika przez najważniejsze zagadnienia i zawiłe aspekty związane z zamówieniami publicznymi.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie wiedzy o podstawach prawnych zamówień publicznych
 • zapoznanie się z tematyką zamówień publicznych
 • zrozumienie istoty zamówień publicznych
 • nabycie umiejętności prawidłowego tworzenia dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • poznanie praw i obowiązków uczestników postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, przedyskutowanie indywidualnych problemów z wykładowcą, zweryfikowanie dotychczasowych praktyk udzielania zamówień publicznych, pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zamówień publicznych
 • rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie prawa zamówień publicznych
 • zapoznanie z bieżącymi i planowanymi zmianami zamówień publicznych

Adresaci szkolenia:
 • osoby, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
 • osoby, które odpowiadają za wykonywanie udzielonych zamówień publicznych,
 • pracownicy działów zamówień publicznych, członkowie komisji przetargowych,
 • osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych z perspektywy zamawiającego oraz wykonawcy.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Źródła prawa w zakresie zamówień publicznych wraz z uwzględnieniem regulacji dotyczących elektronizacji

2. Postępowanie o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro. Prawa i obowiązki po stronie wykonawcy, problemy prawne i praktyczne na poszczególnych etapach postępowania:
 • Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (uprawnienia wykonawcy prowadzące do modyfikacji)
 • opis przedmiotu zamówienia: uprawnienia wykonawcy w przypadku dokonania nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia
 • zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę
 • warunki udziału w postępowaniu
 • udostępnianie zasobów przez podmiot trzeci
 • obligatoryjne oraz fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
 • wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
 • wykluczenie wykonawcy (przesłanki wykluczenia, badanie oferty, wybór oferty, najkorzystniejsza oferta)
 • podwykonawstwo
 • wykonawcy składający ofertę wspólnie
 • sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
 • kryteria oceny ofert
 • wymagania dotyczące wadium, przyczyny utraty wadium przez wykonawców

3. Procedura odwrócona a tradycyjna - newralgiczne obszary i różnice - omówienie praktycznych problemów

4. Elektronizacja zamówień publicznych

5. Instytucja Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – cel wprowadzenia, sens regulacji:
 • podstawy prawne wprowadzenia JEDZ
 • przygotowanie JEDZ w formie edytowalnej i w formie elektronicznej
 • błędy popełniane podczas wypełnienia JEDZ i procedura postępowania z nimi
 • skuteczne złożenie JEDZ ( Wyjaśnianie, uzupełnianie i poprawianie JEDZ)
 • oświadczenie zastępujące JEDZ w postępowaniach poniżej progów unijnych
 • JEDZ w trybach niekonkurencyjnych
 • konsekwencje błędów i nieprawidłowości w zakresie złożenia JEDZ

6. Elektronizacja a zamówienia do 30.000 euro

7. Umowy w zamówieniach publicznych i ich aneksowanie

8. Środki ochrony prawnej

9. Omówienie problemów, które najczęściej pojawiają się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Domagała
Łukasz  Domagała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na w/w Wydziale. Wieloletni pracownik administracji celnej. Od 2003r. również nauczyciel akademicki. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego. Autor publikacji poświęconych prawu finansowemu (m.in. w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego). Specjalizuje się w prawie celnym i podatku akcyzowym. Biegły sądowy z zakresu „zamówienia publiczne i podatek akcyzowy”. Od 2008r. zajmuje się także Prawem zamówień publicznych. W latach 2010-2011 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym. Od 2011r. współpracuje doradczo z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie prawa zamówień publicznych. Koordynował (w zakresie udzielania zamówień publicznych) wiele projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Jest autorem publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz Finansów publicznych. Od 2009r. prowadzi także działalność szkoleniową w w/w zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Łukasz  Domagała

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 549,00 zł netto (549,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
29.05.2019
766
Cena
549.00 PLN 549,00 zł netto
549,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 2 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać