Szkolenia FRR

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel

Prowadzący Rafał Kusy

Szkolenie Ocena projektów inwestycyjnych Warszawa Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności związanych z oceną efektywności prognozowanych projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem sześciu metod analizy. Wiedza zdobyta podczas szkolenia ułatwi osobom odpowiedzialnym za gospodarkę finansową firmy oraz zarządzanie finansami podejmowanie decyzji związanych z wyborem odpowiednich projektów inwestycyjnych.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Decyzje inwestycyjne polegają na dokonaniu właściwych wyborów. Celem tego szkolenia jest wykształcenie takich umiejętności w zakresie oceny projektów inwestycyjnych, które spowodują, że uczestnik szkolenia będzie w stanie samodzielnie podjąć decyzję o tym, czy określony projekt należy realizować, czy też odrzucić. Podczas szkolenia uczestnik doskonali praktyczne umiejętności zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel przy ocenie projektów inwestycyjnych.

Każdy uczestnik szkolenia pracuje przy samodzielnym stanowisku komputerowym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Warsztaty polegają na ocenie przykładowych projektów inwestycyjnych.

Po szkoleniu uczestnik potrafi:
 • Określić podstawowe kryteria oceny projektu inwestycyjnego, takie jak rentowność oraz płynność ze szczególnym uwzględnieniem zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. Discounted Cash Flow)
 • Obliczyć oraz zinterpretować próg rentowności (ang. Break Even Point) projektu inwestycyjnego
 • Obliczyć oraz zinterpretować wewnętrzną stopę zwrotu (ang. Internal Rate of Return) projektu inwestycyjnego, księgową stopę zwrotu (ang. Accounting Rate of Return)
 • Obliczyć oraz zinterpretować wartość zaktualizowaną netto (ang. Net Present Value) oraz wykazać jej wrażliwość na przyjętą w analizie stopę dyskontową
 • Oszacować oraz zinterpretować strukturę oraz koszt kapitału finansującego projekt inwestycyjnych
 • Oszacować okres zwrotu inwestycji oraz jego wrażliwość na przyjęte założenia w zakresie kosztu kapitału
 • Zidentyfikować najważniejsze obszary ryzyka związanego z określonym projektem inwestycyjnym i oszacować ich wpływ na projektowaną rentowność oraz płynność
 • Określić efektywność finansową, ekonomiczną oraz podatkową projektu inwestycyjnego
Adresaci szkolenia:
 • Analitycy finansowi
 • osoby odpowiedzialne za realizację projektów inwestycyjnych,
 • osoby odpowiedzialne za ocenę projektów inwestycyjnych w fazie poprzedzającej realizację
 • inwestorzy rynku kapitałowego analizujący strategie inwestycyjne spółek giełdowych
 • osoby współuczestniczące w negocjacjach z inwestorami w celu pozyskania środków na realizację inwestycji
 • wszystkie osoby, które w przyszłości zawodowej będą zaangażowane w proces analiz ekonomiczno-finansowych projektów inwestycyjnych, także finansowanych ze środków publicznych
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
Podczas warsztatów zostanie zaprezentowany algorytm postępowania przy ocenie projektów inwestycyjnych w następującej kolejności, odtwarzającej rzeczywistą sekwencję działań:

 • Podstawowe kryteria oceny projektu inwestycyjnego: rentowność oraz płynność
 • Analiza progu rentowności projektu inwestycyjnego (ang. Break Even Point)
 • Projekcja wewnętrznej stopy zwrotu (ang. Internal Rate of Return) projektu inwestycyjnego, księgowej stopy zwrotu (ang. Accounting Rate of Return) oraz zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu ( ang. Modified Internal Rate of Return)
 • Analiza przepływów pieniężnych (ang. Discounted Cash Flows) ze szczególnym uwzględnieniem Cash Inflows generowanych przez odpisy amortyzacyjne
 • Projekcja wartości zaktualizowanej netto (ang. Net Present Value) projektu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości NPV na przyjętą stopę dyskontową
 • Analiza czasu trwania projektu inwestycyjnego oraz okresu zwrotu projektu inwestycyjnego
 • Analiza struktury oraz kosztu kapitału finansującego projekt inwestycyjny
 • Najważniejsze obszary ryzyka związanego z określonym projektem inwestycyjnym i oszacowanie ich wpływu na projektowaną rentowność oraz płynność projektu inwestycyjnego
 • Uzasadnienie ostatecznej decyzji o realizacji lub odrzuceniu projektu inwestycyjnego w zakresie osiąganej efektywności finansowej, ekonomicznej oraz podatkowej.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 699,00 zł netto (699,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
11.12.2019
425
Cena
699.00 PLN 699,00 zł netto
699,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 11 edycja
Opiekun szkolenia
Katarzyna Kaczorowska
Katarzyna Kaczorowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać