Szkolenia FRR

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)

Prowadzący Katarzyna Trzpioła

Szkolenie MSSF Warszawa Szkolenie na temat Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej gruntownie wyjaśnia wątpliwości, które dotyczą interpretacji oraz stosowania standardów MSSF. Szkolenie pozwala na zdobycie, poszerzenie czy też utrwalenie wiedzy o sporządzaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zarazem w oparciu o standardy międzynarodowe, jak i wymogi krajowe. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m.in.: Jakie są zasady ujmowania (recognition) i wyceny (measurement) elementów sprawozdania finansowego? Jak czytać i stosować MSR/MSSF? Jaka jest istota, cele, tematyka, struktura i zasady sprawozdawczości według MSR/MSSF?

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF i ich zastosowania w praktyce,
 • prezentowane zagadnienia poparte są licznymi przykładami praktycznymi, które ułatwiają zrozumienie omawianych problemów,
 • zwrócenie uwagi na najnowsze zmiany w sprawozdawczości międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, obowiązującym dla sprawozdań sporządzanych za 2014 rok i lata następne,
 • omówienie istotnych zmian w zakresie MSSF 3 i MSR 27, dotyczące połączenia jednostek gospodarczych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • praktyczne przybliżenie treści zawartych w obowiązujących MSSF wraz z ich obowiązującą interpretacją,
 • umiejętność zastosowania MSSF w praktyce.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w świetle przepisów międzynarodowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia już dla 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I – WPROWADZENIE DO MSSF
1. Historia I przyczyny wprowadzania MSR/MSSF
2. Stosowanie w Polsce
3. Struktura organizacyjna dotycząca MSR/MSSF
4. Lista Standardów
5. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF
6. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF

II – ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – wybrane zagadnienia:

1. MSR 38 – Wartości niematerialne
 • Definicja według standardów
 • Wycena początkowa – dopuszczalne modele
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Prace rozwojowe i badawcze – ujmowanie
 • Wartość firmy – ujmowanie i wycena
 • Amortyzacja
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

2. MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Rzeczowych aktywów trwałych
 • Definicja według standardów
 • Wycena początkowa – dopuszczalne modele
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Ewidencja zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych
 • Metody amortyzacji
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

3. MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne
 • Definicja według standardów
 • Wycena początkowa – dopuszczalne modele
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Przekwalifikowywanie do rzeczowych aktywów trwałych i aktywów przeznaczonych do sprzedaży (skutki, wycena)
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

4. MSR 36 – Utrata wartości aktywów
 • Przesłanki występowania i dokonywania analizy utraty wartości
 • PWartość bilansowa a wartość odzyskiwalna
 • PWartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży - charakterystyka
 • PWartość użytkowa – charakterystyka
 • PEwidencja zmian wskutek utraty wartości
 • PRozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

5. MSSF 5 – Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
 • Definicja według standardów
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Wycena składnika w przypadku przekwalifikowania
 • Prezentacja w sprawozdaniu
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

6. MSR 17 i MSSF 16 – Leasing
 • Definicja leasingu operacyjnego według standardów
 • Definicja leasingu finansowanie według standardów
 • Ujmowanie składników – leasing finansowy
 • Ujmowanie składników – leasing operacyjny
 • Nowe podejście do Leasingu według MSSF 16
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

7. MSR 2 – Zapasy oraz MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Zapasów
 • Definicja według standardów
 • Wycena początkowa – dopuszczalne modele
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Metody rozchodu zapasów
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

8. MSR 19 (Świadczenia pracownicze), MSR 37 (Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe)
 • Definicja według standardów
 • Obowiązek tworzenia rezerw
 • Rodzaje rezerw – restukturyzacyjne, gwarancyjne, odsetkowe, świadczenia pracownicze
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

9. MSSF 15 (Przychody)
 • Nowe podejście zgodne z MSSF 15
 • Metodologia ujęcia przychodów – etap
 • Metody oparte na wynikach
 • Metody oparte na nakładach

10. MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego)
 • Waluta funkcjonalna
 • Wycena bilansowa w zakresie różnic kursowych – dopuszczalne modele
 • Ujmowanie zmian wartości dotyczących różnic kursowych
 • Charakterystyka składników stanowiących koszty finansowania zewnętrznego
 • Ograniczenia w ujmowaniu kosztów finansowania zewnętrznego
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

11. MSSF 9 (Instrumenty finansowe)
 • Nowe podejście zgodne z MSSF 9
 • Definicje i podział według standardów
 • Wycena początkowa – dopuszczalne modele
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Ujmowanie zmian wartości dotyczących poszczególnych grup instrumentów
 • Zasady przekwalifikowywania aktywów

III – SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF

1. Sprawozdanie z pozycji finansowej przedsiębiorstwa - MSR 1
 • Charakterystyka pozycji
 • Zalecenia standardów

2. Sprawozdanie z całkowitego dochodu a Rachunek zysków I strat - MSR 1
 • Charakterystyka pozycji
 • Zalecenia standardów[/li

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (Rachunek przepływów pieniężnych) – MSR 7
 • Charakterystyka pozycji
 • Zalecenia standardów

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – MSR 1
 • Charakterystyka pozycji
 • Zalecenia standardów

5. Śródroczne sprawozdania finansowe – MSR 34
 • Charakterystyka elementów skróconych
 • Zalecenia standardów

6. MSR 8 (Polityka rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowania błędów), MSR 10 (Zdarzenia następujące po dniu bilansowym)
 • Zasady rachunkowości
 • Szacunki
 • Zdarzenia wymagające korekty

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Trzpioła
Katarzyna Trzpioła

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Szkoleniowiec i wykładowca. Autorka licznych opracowań, artykułów i książek z zakresu rachunkowości skierowanych do praktyków. Współpracuje z Gazetą Prawną, Wydawnictwem Wiedza i praktyka oraz C.H. Beck.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Katarzyna Trzpioła

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1199,00 zł netto (1199,00 zł brutto). ocena PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 26 września 2019 r. cena szkolenia wynosi 1079,10 zł netto (1079,10 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
24.10.2019 - 25.10.2019
169
Cena
1199,00 zł netto -10%
1079.10 PLN 1079,10 zł netto
1079,10 zł brutto
2019-09-26
ocena Przy zgłoszeniu do 26 września 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%.
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 16 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać