Szkolenia FRR

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA

Katowice Lokalizacja Katowice
Tryb Tryb dzienny
Prowadzący Prowadzący  Cezary Pytlarz

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców Katowice Szkolenie zostało tak przygotowane, aby uwzględniało zarówno potrzeby osób zaawansowanych w te-matyce zatrudniania cudzoziemców jak i osób początkujących. Podczas szkolenia zostaną omówione w sposób praktyczny procedury zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cu-dzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę oraz delegowania cudzoziemców. W czasie szkolenia uczestnicy poznają wszystkie schematy i procedury pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej, zawodowej cudzoziemca. Wraz z uczestnikami prowadzący szkolenie omówi – na obowiązujących wzorach – wszystkie dokumenty le-galizujące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W czasie szkolenia przedstawione zostaną konkretne przykłady legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

To szkolenie możemy zorganizować dla Państwa w formie konsultacji online.
O szczegóły zapytaj opiekuna szkolenia.


Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie zostało tak przygotowane, aby uwzględniało zarówno potrzeby osób zaawansowanych w te-matyce zatrudniania cudzoziemców jak i osób początkujących. Podczas szkolenia zostaną omówione w sposób praktyczny procedury zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cu-dzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę oraz delegowania cudzoziemców. W czasie szkolenia uczestnicy poznają wszystkie schematy i procedury pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej, zawodowej cudzoziemca. Wraz z uczestnikami prowadzący szkolenie omówi – na obowiązujących wzorach – wszystkie dokumenty le-galizujące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W czasie szkolenia przedstawione zostaną konkretne przykłady legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. szkolenie obejmowało będzie również zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych.

Chcesz wiedzieć:
 • kiedy nie trzeba starać się o zezwolenie!
 • jak zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2020 r.!!
 • jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę!
 • jakie wymagania mają organy kontrolne!
 • jakie są przesłanki umowy o pracę/umowy zlecenia!
 • kiedy zastosować pracę tymczasową a kiedy można skorzystać z outsourcing!
 • jak uniknąć kary za niewłaściwe zatrudnienie cudzoziemców wysokości nawet do 100 tyś zł!
 • jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3!
 • jakie są obowiązki wykonawców, podwykonawców!


Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1.    Nielegalny pobyt na podstawie dokumentów wydanych przez inne państwa UE.
2.    Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
3.    Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
4.    Wizy nieuprawniające do pracy.
5.    Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
6.    Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
7.    Stampile a pobyt w Polsce.
8.    Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.
9.    Mały Ruch Graniczny a legalna praca w Polsce.
10.    Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
11.    Stały pobyt/rezydentura WE a praca w Polsce.
12.    Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
13.    Nauka a legalna praca w Polsce.
14.    Szkolenia, staże, douczanie a legalna praca w Polsce.
15.    Błędy formalne w procedurze wpisu „oświadczenia”.
16.    Problem PKD a stanowisko pracy cudzoziemca.
17.    Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
18.    Nieprawidłowości w zakresie okresów „oświadczenia”.
19.    Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach „oświadczenia”.
20.    Zmiana wymiaru czasu pracy a nielegalna praca w ramach „oświadczenia”.
21.    Świadczenie z tytułu pracy a nielegalna praca.
22.    Poprawne przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na pobyt/pracę.
23.    Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
24.    Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
25.    Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowania „oświadczenia”.
26.    Brak możliwości zarejestrowania „oświadczenia”.
27.    Rodzaj pracy a brak wymogu „testu rynku”.
28.    Nieprawidłowości w „testach rynku”.
29.    Kalifikacje/wymagania w „testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we wniosku
o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
30.    Faktyczne wykonywanie pracy a nielegalna praca.
31.    Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
32.    Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
33.    Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
34.    Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
35.    Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
36.    Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
37.    Czas ubezpieczenia zdrowotnego a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
38.    Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
39.    Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
40.    Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
41.    Obowiązki informacyjne a ważność zezwolenia.
42.    Uchylenie i nieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
43.    Powadzenie dokumentacji cudzoziemców a przepisy dotyczące RODO.
44.    Przesłanki zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem.
45.    Obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
46.    Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
47.    Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
48.    Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie zatrudniania cudzoziemców.
49.    szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
50.    Uprawnienia i kwalifikacje cudzoziemców uznawane przez polskie organy i instytucje.
51.    Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
52.    Pesel, NIP cudzoziemca w Polsce.
53.    Zameldowanie a zamieszkanie cudzoziemca w Polsce.
54.    Praca tymczasowa cudzoziemców.
55.    Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
56.    Obowiązki pracodawcy użytkownika po zatrudnieniu cudzoziemca.
57.    Przesłanki outsourcingu pracowniczego.
58.    Obowiązki usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego.
59.    Obowiązki usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego.
60.    Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
61.    Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
62.    Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli legalności za-trudnienia.
63.    Nielegalne zatrudnienie a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
64.    Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
65.    Nielegalna praca a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę cudzoziemca.
66.    Nielegalna praca a „wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Pytlarz
Cezary Pytlarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Praktyk, przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziem-ców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Na podstawie programów autorskich przeprowadził ponad 300 szkoleń otwartych i za-mkniętych dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, pracowników działów HR. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziem-ców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju, prowa-dząc szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewniając profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Cezary Pytlarz

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 550,00 zł netto (550,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 11 sierpnia 2020 r. cena szkolenia wynosi 495,00 zł netto (495,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat

Ostatnio przeglądane

 • Super oferta Super oferta
Data szkolenia
27.08.2020
Kolejne edycje
16.09.2020
923
Cena
550,00 zł netto -10%
495.00 PLN 495,00 zł netto
495,00 zł brutto
2020-08-11
ocena Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do 11 sierpnia 2020 r.
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny
numer edycji Numer edycji: 32 edycja
Opiekun szkolenia
Natalia Rup
Natalia Rup

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij