Szkolenia FRR

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2019/2020 ROKU

Prowadzący Cezary Pytlarz

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców Katowice Szkolenie ma na celu omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach. Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. procedura zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę, pracę sezonową. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenia na bieżąco uwzględniać będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy
o cudzoziemcach. Polscy przedsiębiorcy już coraz częściej nie wyobrażają sobie prowadzenia działalności bez personelu z zagranicy. Dla cudzoziemców Polska jest atrakcyjnym miejscem pracy. Podmioty zatrudniające cudzoziemców muszą pamiętać o tym, że proces ten jest bardziej skomplikowany niż zatrudnienie obywatela RP. Częste zmiany i nowelizacje przepisów nie ułatwiają i tak złożonej procedury zatrudnienia obcokrajowca. Szkolenie ma na celu omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach. Podczas szkolenia zostaną pokazane rzeczywiste dokumenty pobytowe oraz przeprowadzone – na podstawie wzorów dokumentów – praktyczne uwago dotyczące wypełnienia formularzy w procedurze zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę.

Chcesz wiesz:
 • kiedy nie trzeba starać się o zezwolenie!
 • jak zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2019 r.!!
 • jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę!
 • jakie wymagania mają organy kontrolne!
 • jakie są przesłanki umowy o pracę/umowy zlecenia!
 • kiedy zastosować pracę tymczasową a kiedy można skorzystać z outsourcing!
 • jak uniknąć kary za niewłaściwe zatrudnienie cudzoziemców wysokości nawet do 100 tyś zł!
 • jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3!
 • jakie są obowiązki wykonawców, podwykonawców!

Te i inne zagadnienia będą przedmiotem szkolenia prowadzonego przez specjalistę, praktyka w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki, gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.

Uczestnicy zapoznają się również z najnowszymi aktami prawnymi z zakresu zatrudniania cudzoziemców: Ustawą z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Ustawą z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również zmiany, które przewiduje nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w zakresie pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1.    Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
2.    Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
3.    Wizy nieuprawniające do pracy.
4.    Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
5.    Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
6.    Stampile a pobyt w Polsce.
7.    Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.
8.    Mały Ruch Graniczny a legalna praca w Polsce.
9.    Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
10.    Stały pobyt/rezydentura WE a praca w Polsce.
11.    Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
12.    Nauka a legalna praca w Polsce.
13.    Szkolenia, staże, douczanie a legalna praca w Polsce.
14.    Błędy formalne w procedurze wpisu „oświadczenia”.
15.    Problem PKD a stanowisko pracy cudzoziemca.
16.    Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
17.    Nieprawidłowości w zakresie okresów „oświadczenia”.
18.    Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach „oświadczenia”.
19.    Zmiana wymiaru czasu pracy a nielegalna praca w ramach „oświadczenia”.
20.    Świadczenie z tytułu pracy a nielegalna praca.
21.    Poprawne przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na pobyt/pracę.
22.    Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
23.    Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
24.    Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowania „oświadczenia”.
25.     Brak możliwości zarejestrowania „oświadczenia”.
26.    Rodzaj pracy a brak wymogu „testu rynku”.
27.    Nieprawidłowości w „testach rynku”.
28.    Kalifikacje/wymagania w „testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we wniosku
o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
29.    Faktyczne powierzenie pracy a nielegalna praca.
30.    Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
31.    Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
32.    Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
33.    Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
34.    Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
35.    Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
36.    Czas ubezpieczenia zdrowotnego a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
37.    Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
38.    Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
39.    Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
40.    Obowiązki informacyjne a ważność zezwolenia.
41.    Uchylenie i nieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
42.    Przesłanki zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem.
43.    Obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
44.    Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
45.    Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
46.    Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie zatrudniania cudzoziemców.
47.    Kwalifikacje, szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
48.    Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
49.    Pesel, NIP i zameldowanie cudzoziemca w Polsce
50.    Praca tymczasowa cudzoziemców.
51.    Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
52.    Obowiązki pracodawcy użytkownika po zatrudnieniu cudzoziemca.
53.    Przesłanki outsourcingu pracowniczego.
54.    Obowiązki usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego.
55.    Obowiązki usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego.
56.    Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
57.    Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
58.    Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli legalności zatrudnienia.
59.    Nielegalne zatrudnienie a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
60.    Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
61.    Nielegalna praca a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę cudzoziemca.
62.    Nielegalna praca a „wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.
63.    Planowane nowelizacje przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Pytlarz
Cezary Pytlarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Specjalista, praktyk w zakresie zatrudniania cu-dzoziemców w Polsce. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Cezary Pytlarz

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 499,00 zł netto (499,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
09.01.2020
923
Cena
499.00 PLN 499,00 zł netto
499,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 25 edycja
Opiekun szkolenia
Natalia Rup
Natalia Rup

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij