Szkolenia FRR

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I REZERWY W OPARCIU O MSR/MSSF

Prowadzący Mariusz Rutke

Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący sprawozdawczości finansowej (np. prezentacja sprawozdań, śródroczne sprawozdania czy też zysk przypadający na jedną akcję) oraz zagadnień takich jak rezerwy, płatnościami w formie akcji oraz zastosowaniem MSSF po raz pierwszy.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Przedstawienie specjalistycznych zagadnień z obszaru sprawozdawczości finansowej (obejmuje poza kwestiami związanymi ze sporządzaniem sprawozdań również zagadnienia z zakresu zysku przypadającego na jedną akcje i inne elementy związane z tą tematyką) jak i rezerw.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie jego trwania uczestnicy rozwiązują wiele przykładów praktycznych przez co nabywają umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Materiały przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią doskonały przewodnik po standardach.     
W trakcie szkolenia:
 • zostaną przedstawione szczegółowo zagadnienia objęte programem szkolenia,
 • zostanie poszerzona wiedza uczestników w zakresie MSR/MSSF,
 • zostaną przedstawione aktualne regulacje w zakresie poruszanych przez szkolenie zagadnień.

UWAGA! Szkolenie jest częścią AKADEMII MSR/MSSF >>>
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Akademii.

Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych. Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

1. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (MSR 1)
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (charakterystyka)
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (charakterystyka)
- rachunek zysków i strat – układ rodzajowy i kalkulacyjny
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- informacja dodatkowa


2. ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (MSR 34)
- skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej
- skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów
- skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- wybrane dodatkowe informacje objaśniające
- okresy porównawcze


3. SEGMENTY OPERACYJNE (MSSF 8)
- kryteria wyodrębnienia segmentów
- szczególne warianty wyodrębnienia
- informacja w sprawozdaniu
- przekształcenia segmentów


4. ZYSK NA AKCJĘ (MSR 33)
- zysk przypadający na jedną akcję
- rozwodniony zysk na jedną akcję
- potencjał rozwadniający
- akcje uprzywilejowane i ich wpływ


5. PODMIOTY POWIĄZANE (MSR 24)
- osoba powiązana
- jednostka powiązana
- ujawnianie transakcji


6. UDZIAŁY W INNYCH JEDNOSTKACH (MSSF 12).
- warunki obejmujące ujawnienie
- spółki zależne
- jednostki stowarzyszone
- wspólne działania
- udziały niepodlegające konsolidacji


7. PŁATNOŚĆ W FORMIE AKCJI WŁASNYCH (MSSF 2):
- sposoby rozliczenia płatności
- płatność wobec pracowników
- płatność wobec usługobiorców
- płatność wobec dostawców


8. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA ORAZ WSTĘP DO AKTYWÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (MSSF 5)
- kryteria wyodrębniania działalności zaniechanej
- działalność zaniechana a działalność kontynuowana
- charakterystyka aktywów przeznaczonych do sprzedaży
- klasyfikacja aktywów oraz plan sprzedaży
- wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży
- wycena przywracania z grupy przeznaczonych do sprzedaży


9. PRZEJŚCIE Z UOR NA SYSTEM MSR / MSSF(MSSF 1)
- dane porównawcze
- okresy porównawcze
- obligatoryjne stosowanie retrospektywnej prezentacji
- fakultatywne stosowanie retrospektywnej prezentacji

10. REZERWY ORAZ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE (MSR 37, MSR 19):
- definicja rezerwy oraz warunki jej utworzenia
- rodzaje rezerw (restrukturyzacja, gwarancje, odsetki oraz brak kontynuacji działalności)
- zobowiązania warunkowe
- zdarzenia obligujące
- rozliczenia międzyokresowe kosztów
- miejsce odwracania rezerwy
- świadczenia pracownicze (krótkoterminowe, długoterminowe (pozostałe), z tytułu rozwiązania stosunku pracy, po okresie zatrudnienia)
- rola aktuariusza
- koszt bieżącego zatrudnienia
- wartość bieżąca zobowiązania

Terminarz

Miejsce zajęć:
ul. Moniuszki 4/8, Katowice

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Rutke
Mariusz Rutke

Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków. Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali jednego z największych działających w Polsce banków oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. Ponadto jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych opartych na MS Excel oraz MS Access.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Mariusz Rutke

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1079,10 zł netto (1079,10 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 2 czerwca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

 • super Super oferta
Data szkolenia
09.09.2019 - 10.09.2019
714
Cena
1199,00 zł netto -10%
1079.10 PLN 1079,10 zł netto
1079,10 zł brutto
2019-06-02
ocena Przy zgłoszeniu do 2 czerwca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%.
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 4 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać