Szkolenia FRR

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)

Prowadzący Mariusz Rutke

MSSF - MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Katowice Celem szkolenia jest ukazanie zasad wyceny i prezentacji składników oraz budowy sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szczegółowo zaprezentowane zostały składniki sprawozdań najczęściej występujące w działalności podmiotów produkcyjnych oraz podmiotów usługowych.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF i ich zastosowania w praktyce,
 • prezentowane zagadnienia poparte są licznymi przykładami praktycznymi, które ułatwiają zrozumienie omawianych problemów,
 • zwrócenie uwagi na najnowsze zmiany w sprawozdawczości międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, obowiązującym dla sprawozdań sporządzanych za 2009 rok i lata następne,
 • omówienie istotnych zmian w zakresie MSSF 3 i MSR 27, dotyczące połączenia jednostek gospodarczych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • praktyczne przybliżenie treści zawartych w obowiązujących MSSF wraz z ich obowiązującą interpretacją,
 • umiejętność zastosowania MSSF w praktyce.
 • uczestnik pozna zasady budowania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF
 • uczestnik pozna zasady ujmowania składników zgodnie z MSR/MSSF
 • uczestnik będzie potrafił zastosować reguły wyceny początkowej oraz wyceny bilansowej
 • uczestnik będzie potrafił przeprowadzić trwałą utratę wartości
 • uczestnik będzie umiał wskazać podstawowe elementy sprawozdania finansowego
 • uczestnik będzie umiał wskazać zasady rachunkowości w systemie MSR/MSSF

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • pracownicy działów sprawozdawczości oraz analiz finansowych
 • zarządzający średniego oraz wyższego szczebla (szczególnie w zakresie finansów)
 • zainteresowani tematyką sprawozdawczości w ujęciu MSR/MSSF
 • osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w świetle przepisów międzynarodowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Więcej szkoleń rachunkowych>>
I – WPROWADZENIE DO MSSF
1. Historia I przyczyny wprowadzania MSR/MSSF
2. Stosowanie w Polsce
3. Struktura organizacyjna dotycząca MSR/MSSF
4. Lista Standardów
5. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF
6. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF

II – ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – wybrane zagadnienia:

1. MSR 38 – Wartości niematerialne
 • Definicja według standardów
 • Wycena początkowa – dopuszczalne modele
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Prace rozwojowe i badawcze – ujmowanie
 • Wartość firmy – ujmowanie i wycena
 • Amortyzacja
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

2. MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Rzeczowych aktywów trwałych
 • Definicja według standardów
 • Wycena początkowa – dopuszczalne modele
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Ewidencja zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych
 • Metody amortyzacji
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

3. MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne
 • Definicja według standardów
 • Wycena początkowa – dopuszczalne modele
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Przekwalifikowywanie do rzeczowych aktywów trwałych i aktywów przeznaczonych do sprzedaży (skutki, wycena)
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

4. MSR 36 – Utrata wartości aktywów
 • Przesłanki występowania i dokonywania analizy utraty wartości
 • PWartość bilansowa a wartość odzyskiwalna
 • PWartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży - charakterystyka
 • PWartość użytkowa – charakterystyka
 • PEwidencja zmian wskutek utraty wartości
 • PRozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

5. MSSF 5 – Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
 • Definicja według standardów
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Wycena składnika w przypadku przekwalifikowania
 • Prezentacja w sprawozdaniu
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

6. MSR 17 i MSSF 16 – Leasing
 • Definicja leasingu operacyjnego według standardów
 • Definicja leasingu finansowanie według standardów
 • Ujmowanie składników – leasing finansowy
 • Ujmowanie składników – leasing operacyjny
 • Nowe podejście do Leasingu według MSSF 16
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

7. MSR 2 – Zapasy oraz MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Zapasów
 • Definicja według standardów
 • Wycena początkowa – dopuszczalne modele
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Metody rozchodu zapasów
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

8. MSR 19 (Świadczenia pracownicze), MSR 37 (Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe)
 • Definicja według standardów
 • Obowiązek tworzenia rezerw
 • Rodzaje rezerw – restukturyzacyjne, gwarancyjne, odsetkowe, świadczenia pracownicze
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

9. MSSF 15 (Przychody)
 • Nowe podejście zgodne z MSSF 15
 • Metodologia ujęcia przychodów – etap
 • Metody oparte na wynikach
 • Metody oparte na nakładach

10. MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego)
 • Waluta funkcjonalna
 • Wycena bilansowa w zakresie różnic kursowych – dopuszczalne modele
 • Ujmowanie zmian wartości dotyczących różnic kursowych
 • Charakterystyka składników stanowiących koszty finansowania zewnętrznego
 • Ograniczenia w ujmowaniu kosztów finansowania zewnętrznego
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

11. MSSF 9 (Instrumenty finansowe)
 • Nowe podejście zgodne z MSSF 9
 • Definicje i podział według standardów
 • Wycena początkowa – dopuszczalne modele
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Ujmowanie zmian wartości dotyczących poszczególnych grup instrumentów
 • Zasady przekwalifikowywania aktywów

III – SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF

1. Sprawozdanie z pozycji finansowej przedsiębiorstwa - MSR 1
 • Charakterystyka pozycji
 • Zalecenia standardów

2. Sprawozdanie z całkowitego dochodu a Rachunek zysków I strat - MSR 1
 • Charakterystyka pozycji
 • Zalecenia standardów[/li

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (Rachunek przepływów pieniężnych) – MSR 7
 • Charakterystyka pozycji
 • Zalecenia standardów

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – MSR 1
 • Charakterystyka pozycji
 • Zalecenia standardów

5. Śródroczne sprawozdania finansowe – MSR 34
 • Charakterystyka elementów skróconych
 • Zalecenia standardów

6. MSR 8 (Polityka rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowania błędów), MSR 10 (Zdarzenia następujące po dniu bilansowym)
 • Zasady rachunkowości
 • Szacunki
 • Zdarzenia wymagające korekty

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Rutke
Mariusz Rutke

Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków. Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali jednego z największych działających w Polsce banków oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. Ponadto jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych opartych na MS Excel oraz MS Access.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Mariusz Rutke

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1199,00 zł netto (1199,00 zł brutto). ocena PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 27 września 2019 r. cena szkolenia wynosi 1049,00 zł netto (1049,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

 • super Super oferta
Data szkolenia
07.11.2019 - 08.11.2019
403
Cena
1199,00 zł netto -150 zł
1049.00 PLN 1049,00 zł netto
1049,00 zł brutto
2019-09-27
ocena Przy zgłoszeniu do 27 września 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 150 zł.
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 17 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać