Szkolenia FRR

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

Katowice Lokalizacja Katowice
Tryb Tryb dzienny
Prowadzący Prowadzący  Łukasz Domagała

Szkolenie podatek akcyzowy w Katowicach Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim. W przeciwieństwie do podatku VAT nie ma charakteru powszechnego i dotyczy tylko niektórych wyrobów. Niewielu księgowych, nawet z wieloletnim doświadczeniem zna zasady rozliczania tego podatku i szczególne procedury jego poboru. Do czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą zalicza się między innymi: produkcję wyrobów akcyzowych, import wyrobów akcyzowych, nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, ubytki wyrobów akcyzowych, czy użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, niezgodne z tym przeznaczeniem. To szeroki katalog zdarzeń, które mogą w konsekwencji spowodować opodatkowanie akcyzą, a co za tym idzie zmusić firmę do wielu dodatkowych obowiązków. Z podatkiem akcyzowym wiąże się szereg ryzyk, czy możliwość powstania zaległości podatkowych. Pracując w firmie produkującej energię elektryczną, napoje alkoholowe czy wyroby tytoniowe, księgowy musi znać podstawowe zasady rozliczania podatku akcyzowego.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenie jest przejście wraz z uczestnikami przez wszystkie istotne zagadnienia merytoryczne związane z podatkiem akcyzowym, w tym w szczególności procedurę zawieszonego poboru podatku akcyzowego, przy jednoczesnym omawianiu aspektów praktycznych wiążących się z poszczególnymi instytucjami prawnymi. Podczas szkolenia omówione zostanie także nabycie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, które bardzo często w praktyce wiąże się z powstawaniem zaległości podatkowych a także zwrócona zostanie uwaga słuchaczy na ryzyka podatkowe związane z prawidłowością stosowania zwolnień akcyzowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy w zakresie podatku akcyzowego i jej wzbogacenie o aspekty praktyczne,
 • poznanie możliwości optymalizacja zobowiązań podatkowych oraz obciążeń finansowych związanych ze stosowaniem procedury zawieszonego poboru podatku akcyzowego,
 • pełna identyfikacja ryzyk podatkowych związanych ze stosowanymi zwolnieniami akcyzowymi,
 • zweryfikowanie przygotowania organizacyjnego i systemowego do rozliczenia podatku akcyzowego (np. odpowiedni podział obowiązków, sprawozdawczość podatkowa, przygotowanie systemów księgowych, formularzy faktur VAT itp.)

Adresaci szkolenia:
Firmy zajmujące się produkcją, obrotem wyrobami akcyzowymi (branża alkoholowa, piwowarska, winiarska, paliwowa, chemiczna, farmaceutyczna, kosmetyczna itp.), zarówno stosujące procedurę zawieszonego poboru podatku akcyzowego jak i podmioty funkcjonujące wyłącznie w oparciu o zwolnienia z podatku akcyzowego, a w nich w szczególności:
 • dyrektorzy finansowi,
 • pracownicy działów księgowych rozliczający akcyzę,
 • specjaliści ds. podatkowych, tax managerowie,,
 • kierownicy składów podatkowych,
 • pracownicy działów handlowych, operacyjnych dbający o dokumentację akcyzową.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Więcej szkoleń podatkowych>>
Szkolenie będzie prowadzone pod kątem szczególnych zainteresowań słuchaczy konkretnymi wyrobami akcyzowymi.

1. System opodatkowania akcyzą

•    opodatkowanie wyrobów akcyzowych w Polsce
•    opodatkowanie wyrobów akcyzowych w Unii Europejskiej

2. Źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego

•    przepisy krajowe
•    przepisy unijne

3. Podstawowe zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym

•    podmiot opodatkowania
•    czynności podlegające opodatkowaniu
•    przedmiot opodatkowania
•    obowiązek podatkowy
•    podstawa opodatkowania
•    stawki akcyzy
•    właściwość organów podatkowych

4. Procedura zawieszenia poboru akcyzy

•    reguły i zasady stosowane przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
•    dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (elektroniczny administracyjny dokument – e-AD, dokument zastępujący e-AD)
•    warunki dokonywania przeładunku poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia

5. Skład podatkowy

•    otwarcie i prowadzenie składu podatkowego
•    warunki prowadzenia składu podatkowego
•    obowiązki składu podatkowego magazynujące wyroby akcyzowe osób trzecich
•    ewidencje prowadzone w składzie podatkowym

6. Zabezpieczenia akcyzowe

•    formy i rodzaje zabezpieczeń
•    zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych
•    zabezpieczenie za pomocą elektronicznego systemu
•    zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

7. Obrót wyrobami akcyzowymi

•    podmiot pośredniczący (warunki uzyskania zezwolenia, sposób działania, obowiązki PP)
•    zarejestrowany odbiorca (warunki uzyskania zezwolenia, sposób działania, obowiązki ZO)
•    zarejestrowany wysyłający (warunki uzyskania zezwolenia, sposób działania, obowiązki ZW)
•    import i eksport
•    wewnątrzwspólnotowe dostawa i nabycie
•    szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy
•    zwolnienia z akcyzy

8. Obrót wyrobami akcyzowymi znajdującymi się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

•    dokumentowanie przemieszczenia wyrobów
•    procedury przemieszczania wyrobów
•    uproszczony dokument towarzyszący
•    obieg kart UDT
•    przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD

9. Obrót niektórymi wyrobami akcyzowymi, a obowiązek oznaczenia ich znakami akcyzy

•    obowiązek oznaczania znakami akcyzy
•    zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy
•    procedura otrzymywania znaków akcyzy
•    prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy

10. Deklaracje związane z podatkiem akcyzowym

•    rodzaje deklaracji podatkowych
•    termin składania deklaracji podatkowych
•    termin zapłaty podatku akcyzowego (system wpłat dziennych)

11. Dyskusja z trenerem

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany, które wejdą w życie w najbliższym czasie oraz zmiany planowane w przyszłości.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Domagała
Łukasz  Domagała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na w/w Wydziale. Wieloletni pracownik administracji celnej. Od 2003r. również nauczyciel akademicki. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego. Autor publikacji poświęconych prawu finansowemu (m.in. w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego). Specjalizuje się w prawie celnym i podatku akcyzowym. Biegły sądowy z zakresu „zamówienia publiczne i podatek akcyzowy”. Od 2008r. zajmuje się także Prawem zamówień publicznych. W latach 2010-2011 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym. Od 2011r. współpracuje doradczo z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie prawa zamówień publicznych. Koordynował (w zakresie udzielania zamówień publicznych) wiele projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Jest autorem publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz Finansów publicznych. Od 2009r. prowadzi także działalność szkoleniową w w/w zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Łukasz  Domagała

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 750,00 zł netto (750,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
01.09.2020
Kolejne edycje
05.10.2020
151
Cena
750.00 PLN 750,00 zł netto
750,00 zł brutto
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny
numer edycji Numer edycji: 29 edycja
Opiekun szkolenia
Aleksandra Szczepańska
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij