Szkolenia FRR

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA - warsztaty praktyczne

Prowadzący Tomasz Gzela

W czerwcu 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA), która jest najobszerniejszą i najbardziej kompleksową zmianą od kilkudziesięciu lat. Szkolenie ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej KPA oraz omówienie zmian w przepisach, które mają kluczowe znaczenie dla pracowników administracji publicznej w usprawnieniu procedur administracyjnych. Uczestnicy poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia omawiane będą na praktycznych przykładach. Szkolenie poprowadzi doświadczony prawnik.

Cel edukacyjny szkolenia:
• przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu postępowania w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego,
• omówienie zmian jakie weszły w życie wraz z nowelizacją KPA
• usystematyzowanie posiadanej wcześniej wiedzy,
• przedstawienie omawianych zagadnień przy użyciu przykładów o różnym stopniu jurydycznego skomplikowania, a także w oparciu o orzecznictwo i naukę prawa.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
• znał aktualny Kodeks Postępowania Administracyjnego,
• wiedział jakie zmiany zostały wprowadzone nowelizacją przepisów KPA oraz jakie konsekwencje, usprawnienia i obowiązki niesie za sobą ich wprowadzenie,
• znał procedury administracyjne co pozwoli na skuteczniejsze podejmowanie decyzji jak również usprawni pracę urzędnika i całego zespołu,
• posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wprowadzeniem nowych przepisów.

Adresaci szkolenia:
• pracownicy organów administracji publicznej prowadzący postępowania w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego,
• wszystkie osoby zainteresowane nabyciem wiedzy dotyczącej przepisów KPA.

Omówienie zmian w przepisach ma kluczowe znaczenie dla pracowników z długoletnim stażem pracy w administracji, nawykłych do pewnych instytucji prawnych, do mechanizmów i przepisów, które wraz z pozostałą częścią systemu prawnego podlegają ciągłej ewolucji i zmianie.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak aby przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Najnowsze zmiany w przepisach KPA od 1 czerwca 2017r. - cele nowelizacji.

2. Nowe zasady postępowania administracyjnego:
• korzystnej interpretacji,
• pewności prawa,
• równości,
• współdziałania organów dla dobra postępowania,
• polubownego rozstrzygania spraw spornych
• zmiany w zasadzie dwuinstancyjności (prawomocność decyzji administracyjnej).

3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania.

4. Bezczynność organu w postępowaniu - nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania - ponaglenie:
• procedura rozpoznania ponaglenia
• obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia.

5. Nowa regulacja art. 36-37 KPA - definicja przewlekłości i bezczynności. Bezpośrednie wskazanie soboty jako dnia wolnego od pracy w przepisach kodeksu.

6. Postępowania uproszczone – szczególne postępowania administracyjne.

7. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.

8. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 KPA (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania- odpowiednik in dubio pro reo). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.

9. Posiedzenie jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający.

10. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma postępowania administracyjnego – mediacja.
• w jakich sprawach można prowadzić postępowanie mediacyjne,
• wielość stron,
• możliwość zawarcia ugody,
• wydanie decyzji na niekorzyść adresata podejrzenie odwołania - organ stroną mediacji,
• cel i skutki mediacji,
• dobrowolność mediacji,
• czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,
• koszty postępowania.

11. Nowa forma załatwiania sprawy administracyjnej - umowa administracyjna między stroną a organem administracji.

12. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:
• art. 79a KPA - umożliwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego a wydanie decyzji pozytywnej,
• zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.

13. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 KPA.

14. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie - nowe elementy w decyzji:
Nowość - tzw. milczące załatwianie spraw administracyjnych

15. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie Nowość

16. Postępowanie odwoławcze - nowości:
• fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
• oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,
• zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej,
• wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,
• sprzeciw od decyzji kasacyjnej,
• uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a).

17. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych.

18. Pozostałe zmiany mające wpływ na przebieg postępowania administracyjnego:
• zasady liczenia terminów,
• doręczenia elektroniczne pomiędzy organami postępowania,
• zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

19. Podsumowanie szkolenia. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Terminarz

Czas trwania
16 godzin dydaktycznych
(1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9.00 - 15:45

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Gzela
Tomasz Gzela

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Gzela

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1199,00 zł netto (1199,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • lunch
  • poczęstunek
  • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia Już niedługo nowy termin!
1314
Cena
1199.00 PLN 1199,00 zł netto
1199,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 1 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać