Szkolenia FRR

CZAS PRACY W PRAKTYCE z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej

Prowadzący Przemysław Jeżek, Marzena Mikoda

Czas pracy Katowice Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z zakresu czasu pracy. Dokumentację taką należy tworzyć oddzielnie dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Do nowych wymogów należy dostosować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli ewidencję czasu pracy. Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi jego aspektami. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy do czynienia w bieżącej pracy.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi jego aspektami.
Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy do czynienia w bieżącej pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym
 • nabycie umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń
 • umiejętność rozliczania i rekompensowania pracy w niedziele, święta, pracy wykonywanej w dniu wolnym od pracy wynikającej z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 • nabycie umiejętności rozliczania i rekompensowania czasu pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych

Adresaci:
 • pracownicy działów kadr i płac,
 • osoby mające podstawową wiedzę dot. rozliczania czasu pracy
 • osoby kierujące pracownikami
 • doświadczeni praktycy chcący pogłębić swoją wiedzę.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Więcej szkoleń kadrowo-płacowych>>
I.    Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i list obecności od 01 stycznia 2019 r.
a.    dokumenty z zakresu czasu pracy, które pracodawca będzie musiał wyłączyć z akt osobowych
b.    szczegółowe informacje, które muszą być zawarte w prowadzonej ewidencji czasu pracy od 01 stycznia 2019 r.
c.    wymogi prowadzenia i okres przechowywania dokumentacji dot. czasu pracy
w postaci papierowej lub elektronicznej
d.    czy jest wymóg ustawowy prowadzenia dodatkowej dokumentacji (karty urlopowe, zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych, zadaniowy system czasu pracy, wyjścia prywatne itp.)
e.    jakie informacje mogą znajdować się w liście obecności, przez jaki okres pracodawca zobowiązany jest do jej przechowywania i czy jest zobowiązany do jej tworzenia.

II.    Nowe uprawnienia rodziców i spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy obowiązujące od 6 czerwca 2018r. w tym dzieci niepełnosprawnych
a.    wnioski w zakresie czasu pracy składane przez pracownika-rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka
b.    systemy i rozkłady czasu pracy jakie pracodawca ma obowiązek zastosować na wniosek pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka
c.    przypadki w których pracodawca nie musi uwzględniać wniosku pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka
d.    do jakiego wieku pracownik rodzić może korzystać z żądania wprowadzenia dla niego indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy
e.    w jakich przypadkach w tym po ukończeniu przez dziecko 18 lat, pracodawca ma obowiązek zastosować do pracownika-rodzica indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy.

III.    Wymiar i normy czasu pracy w 2019 r.
a.    wymiar czasu pracy dla pracownika pełno i niepełnoetatowego
b.    wskazanie obowiązujących normy czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia
c.    zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
d.    wpływ wymiaru czasu pracy w różnych systemach czasu pracy na wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym.

IV.    Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
a.    normy czasu pracy osób niepełnosprawnych
b.    niepełnosprawny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
c.    możliwości wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej
d.    wysokość wynagrodzenia niepełnosprawnego objętego obniżonymi normami czasu pracy
e.    przerwy pomiędzy okresami niepełnosprawności a wysokość wynagrodzenia.

V.    Praca w niedziele i święta
a.    czy w każdej sytuacji pracodawca może zaplanować lub zlecić pracę w niedziele
b.    co spowoduje ustalenie innych godzin pracy w niedziele niż kodeksowe
c.    zaplanowałeś pracę w niedzielę, kiedy należy udzielić pracownikowi dnia wolnego
d.    jak postąpić w sytuacji, kiedy dzień wolny nie został udzielony pracownikowi
e.    jak powinien wyglądać rozkład czasu pracy przewidujący pracę w niedzielę
f.    czy możemy pracownikowi zaplanować każdą niedzielę w pracy?

VI.    Sporządzanie rozkładów czasu pracy
a.    w jakich sytuacjach powstaje obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy
b.    w jakiej formie i na jaki okres należy stworzyć rozkład czasu pracy
c.    w jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać rozkład czasu pracy pracownikowi
d.    kiedy pracodawca będzie zwolniony ze sporządzania rozkładów czasu pracy
e.    kiedy pracodawca będzie miał możliwość zmiany rozkładu czasu pracy
aktualne stanowisko PIP oraz MRPiPS
jakie zasady muszą być zachowane aby rozkład czasu pracy nie był zakwestionowany przez PIP?

VII.    Odpracowanie wyjść prywatnych
a.    wniosek o wyjście prywatne
b.    możliwość odpracowania wyjścia prywatnego:
    kobiet w ciąży
    pracowników niepełnosprawnych na bazie wyjaśnień GIP
    pracowników młodocianych
c.    odpracowanie wyjścia prywatnego w innym miesiącu a prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia.

VIII.    Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego
a.    rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
b.    prawidłowe ustalenie stawki godzinowej (wymiar czy rozkład czasu pracy)
c.    niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego
d.    w jakiej wysokości wypłacić dodatek do wynagrodzenia? – Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy.

IX.    Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych
a.    która godzina będzie godziną nadliczbową dla pracownika niepełnoetatowego
b.    obliczanie przekroczeń godzin ponadwymiarowych dobowych
i średniotygodniowych
c.    przekroczenie godzin ponadwymiarowych a prawidłowe ustalenie dodatku do wynagrodzenia
d.    konsekwencje nieokreślenia limitu godzin
e.    pracownik składa wniosek o odebranie czasu wolnego za nadgodziny
f.    wskazanie pracownikowi termin odbioru czasu wolnego za nadgodziny
g.    jak rozliczyć wynagrodzenie w przypadku odbioru czasu wolnego w innym miesiącu
h.    jakie dodatki do wynagrodzenia przysługują pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych
i.    prawidłowe ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych” a wysokość dodatku:
- wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy
- wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym a przekroczenie normy dobowej
- wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy a przekroczenie normy dobowej
- wezwanie pracownika do pracy w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
- planowana praca w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
- wezwanie do pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy a naruszenie limitu godzin ponadwymiarowych i norm czasu pracy
j.    pojęcie dnia wolnego od pracy:
- w jakich godzinach przypada dzień wolny za pracę w niedzielę – święto
i dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

X.    Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin
a.    omówienie najnowszego stanowiska MRPiPS z września 2016 r.
b.    opieka nad dzieckiem na część dnia (wymiar godzinowy) a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
c.    udzielenie czasu wolnego za nadgodziny na część dnia a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
d.    wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy po urlopie wypoczynkowym.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
Jeżek
Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, doradca współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Od 2014 roku współpracuje z: o wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika \\\"Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych\\\" o Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca Prowadzone szkolenia oparte są na warsztatach praktycznych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Przemysław Jeżek

Mikoda
Marzena Mikoda

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Pracy oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Doradztwo Zawodowe, obecnie w trakcie zdobywania tytułu Trenera Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Praktyk w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych z dziesięcioletnim stażem pracy zdobytym w biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych i korporacjach międzynarodowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Mikoda

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 499,00 zł netto (499,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
13.06.2019 Pewny termin
125
Cena
499.00 PLN 499,00 zł netto
499,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 25 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać