Szkolenia FRR

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)

Katowice Lokalizacja Katowice
Tryb Tryb dzienny
Prowadzący Prowadzący  Marzena Mikoda

Kadry i płace dla zaawansowanych w trybie dziennym Katowice Kurs skierowany jest dla osób pracujących w działach kadrowo - płacowych, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu zaawansowanych zagadnień kadrowo - płacowych.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu kadr i płac zdobytej na kursie podstawowym.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy będą mieli możliwość dogłębnego poznania wszystkich zagadnień z którymi spotykają się pracownicy działów kadrowo-płacowych. Nabędą umiejętności rozwiązywania bardziej złożonych problemów i radzenia sobie w sytuacjach nietypowych.

Adresaci kursu:
 • osoby, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące naliczaniem wynagrodzeń, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych
 • pracownicy działów kadr i płac w firmach
 • osoby zajmujące się ZFŚS w firmie
 • pracownicy biur rachunkowych zajmujący się sprawami kadrowo-płacowymi
 • Kierownicy działów HR
 • stażyści działów kadr i płac
 • studenci studiów dziennych i podyplomowych kierunków kadry i płace

Dodatkowe informacje:
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje kadrowo - płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu:
Kierownik działu kadr i płac - (kod zawodu 121201)

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kompetencjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 622).
1.    Badania medycyny pracy
a)    Umowa z jednostkami medycznymi
b)    Rodzaje badań medycyny pracy
c)    Zmiany warunków zatrudnienia a badania medycyny pracy
d)    Zasady wypełniania skierowań na badania
e)    Badania psychotechniczne
f)    Konsekwencje dopuszczenia pracownika bez badań do pracy
2.    Szkolenia BHP
a)    Rodzaje szkoleń BHP
b)    Okresy ważności szkoleń BHP
c)    Osoby uprawnione do przeprowadzania szkoleń BHP
d)    Samokształcenie kierowane
3.    Fundusz Emerytur Pomostowych
a) Warunki szkodliwe a uprawniania pracownicze
b) Zasady naliczania składek na FEP
c) Zasady wypełniania deklaracji ZUS ZSWA
d) Uprawnienia pracownicze związane z pracą w warunkach szkodliwych
4.    Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
a) Zasady naliczania składek na FP
b) Zasady naliczania składek na FGŚP
c) Zwolnienia z opłacania składek
d) Przeznaczenie środków z FP i FGŚP
5.    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
a)    Regulamin Funduszu
b)    Zasady tworzenia odpisu
c)    Zarządzanie Funduszem
d)    Zwolnienia podatkowe i składkowe
6.    Rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
a) Zasady zatrudniania osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
b) Naliczanie składek na PFRON
c) Zwolnienia z wpłat na PFRON
7.    Umowy o pracę i ich rodzaje
a)    Liczba umów o pracę na okres próbny
b)    Praktyczne stosowanie reguły 3/33
c)    Umowa o pracę na okres zastępstwa
d)    Umowa o pracę na czas nieokreślony
8.    Inne umowy w prawie pracy
a)    Umowa przedwstępna
b)    Umowa o odpowiedzialności materialnej
c)    Umowa szkoleniowa
d)    Umowa o zakazie konkurencji
9.    Przepisy o ochronie danych osobowych
a)    Ochrona danych osobowych w dziale HR
b)    Podstawy wymagania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń
c)    Monitoring w miejscu pracy
10.    Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
a)    Definicja i rodzaje mobbignu
b)    Dyskryminacja a mobbing
c)    Dyskryminacja a molestowanie
d)    Obowiązki pracodawcy w celu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
e)    Komisja antymobbingowa
11. Czas pracy
a)    Rodzaje systemów czasu pracy
b)    Harmonogramy: normy odpoczynku dobowego i średniotygodniowego
c)    Możliwość wystąpienia nadgodzin w poszczególnych systemach czasu pracy
d)    Możliwość i sposoby odbioru czasu wolnego
e)    Dodatek do pracy w porze nocnej
f)    Okresy rozliczeniowe czasu pracy
g)    Różne składniki w kalkulacji wynagrodzenia za nadgodzin
h)    Analiza ewidencji czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym
12. Czas pracy szczególnych grup pracowniczych
a)    Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy
b)    Zatrudnienie pracowników ze stopniem niepełnosprawności
c)    Pracujący w warunkach szczególnych
d)    Rodzice dzieci niepełnosprawnych
e)    Pracownicy młodociani
13. Urlopy wypoczynkowe
a)    Wyliczanie stażu pracy do urlopu wypoczynkowego
b)    Urlop proporcjonalny, uzupełniający i zaległy
c)    Okresy za które pomniejszany jest należny urlop wypoczynkowy
d)    Składniki wynagrodzenia kalkulowane w dodatku urlopowym
e)    Wysokość naliczenia dodatku urlopowego
14.Inne nieobecności pracownika
a)    Opieka nad dzieckiem z art. 188
b)    Karmienie dziecka piersią
c)    Przerwy pracowników niepełnosprawnych
d)    Wezwanie pracownika jako świadka
e)    Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
f)    Krwiodawstwo
g)    Nieobecności nieusprawiedliwione
h)    Zwolnienia od pracy działaczy związkowych
i)    Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
15. Nieobecności chorobowe
a)    Okres wyczekiwania
b)    Ustalanie podstawy chorobowej
c)    Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie chorobowej
d)    Ponowne przeliczenie podstawy chorobowej
e)    Kalkulacja wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
f)    Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem i innym członkiem rodziny
g)    Pobyt w szpitalu pracownika przed i po 50 roku życia
h)    Wyczerpanie okresu zasiłkowego i kolejne kroki Pracownika i Pracodawcy
i)    Świadczenie rehabilitacyjne
16.Wypadki w pracy, wypadki w drodze do pracy
a)    Rodzaje wypadków
b)    Zgłaszanie wypadków w pracy
c)    Komisja powypadkowa – odpowiedzialność i uprawnienia
d)    Konsekwencje w zakresie BHP
e)    Spory sądowe w zakresie wypadków
f)    Informacja o wypadkach ZUS IWA – zasady wypełniania
17.Urlop macierzyński
a)    Nabycie prawa do urlopu
b)    Inne nieobecności a urlop macierzyński
c)    Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca
d)    Śmierć dziecka
18.Urlop rodzicielski
a)    Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
b)    Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
c)    Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego
19.Urlop wychowawczy
d)    Minimalny okres zatrudnienia a prawo do urlopu wychowawczego
e)    Termin złożenia wniosku
f)    Podział urlopu wychowawczego na części
g)    Powrót do pracy
20.Urlop ojcowski
h)    Podział urlopu ojcowskiego na części
i)    Termin wykorzystania urlopu
21. Odprawy pracownicze i sposób ich kalkulacji
a)    Odprawa dla pracownika zwalnianego
b)    Odprawa emerytalno-rentowa
c)    Odprawa pośmiertna
d)    Odprawa wojskowa
e)    Maksymalna wysokość odprawy
22. Potrącenia z wynagrodzeń
a)    Potrącenia dobrowolne
b)    Potrącenia kar pieniężnych
c)    Zaliczki udzielone pracowni
d)    Definicja potrąceń komorniczych i alimentacyjnych
e)    Potrącenia z zasiłków i innych składników wynagrodzeń
f)    Potrącenia na podstawie wyroków sądowych bez udziału komornika
g)    Zbiegi egzekucji komorniczej, alimentacyjnej i administracyjnej
h)    Potrącenia komornicze a wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
i)    Potrącenia komornicze pracownika który przystąpił do PPK
j)    Potrącenia komornicze w dobie pandemii
23. Ochrona przez rozwiązaniem umowy o pracę
a)    Grupy pracownicze podlegające ochronie
b)    Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem chronionym
24. Rozwiązanie stosunku pracy
a)    Przyczyny i podstawa prawna rozwiązania umów o pracę
b)    Wydłużenie i skrócenie okresu wypowiedzenia
c)    Błędnie wskazany okres wypowiedzenia a podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę
d)    Pismo do związków zawodowych w sprawie rozwiązania umowy o pracę
e)    Treść wypowiedzenia
f)    Świadectwo pracy – wypełnienie, wydanie i sprostowanie
g)    Likwidacja stanowiska pracy a ponowne zatrudnienie pracownika
h)    Pracownik oczekujący na decyzję ZUS a możliwość rozwiązania umowy o pracę
25. Umowy cywilnoprawne
a)    Rodzaje umów cywilnoprawnych
b)    Treść umowy zlecenia
c)    Umowa zlecenie z różnymi podmiotami i ich konsekwencje
d)    Charakterystyka umowy o dzieło
e)    Koszty uzyskania przychodu i prawa autorskie
f)    Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku umów cywilnoprawnych
g)    Potrącenia z umów cywilnoprawnych
h)    Inne świadczenia dla zleceniobiorców
26. Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
a)    Ulga podatkowa oraz koszty uzyskania przychodu
b)    Kalkulacja wynagrodzenia przy podziale wynagrodzenia na część zasadniczą i prawa autorskie
c)    Termin wypłaty wynagrodzenia a płatności do ZUS i US
d)    Podwyższenie lub obniżenie progu podatkowego na wniosek i bez wniosku pracownika
e)    Pracownik do 26 roku życia z zaliczką na podatek i bez zaliczki na podatek`
f)    Umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem
g)    Wynagrodzenie za niepełny miesiąc zatrudnienia z okresem choroby, nadgodzinami i urlopem bezpłatnym
h)    Kalkulacja wynagrodzenia z ekwiwalentem urlopowym i odprawą dla pracownika zwalnianego
i)    Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca a kalkulacja wynagrodzenia za ten miesiąc
j)    Potrącenia komornicze oraz potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę i zasiłków
k)    Zwolnienie lekarskie tylko na dni robocze a kalkulacja wynagrodzenia
l)    Osiągnięcie progu ZUS a podstawa chorobowa wyliczana za ten miesiąc
m)    Tworzenie korekt list płac i ich konsekwencje w składkach ZUS i podatku
n)    Kalkulacja odszkodowań oraz odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia
o)    Kalkulacja wynagrodzenia w ostatnim miesiącu zatrudnienia, w którym pracownik ma otrzymać odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
p)    Wynagrodzenie wypłacone po śmierci pracownika oraz odprawa.
q)    Kalkulacja wynagrodzenia a inne składniki wynagrodzenia: opieka medyczna, używanie samochodu służbowego do celów prywatnych.

Terminarz

Terminy zajęć 18 edycji Kursu - MARZENA MIKODA
06.08.2020 r.
07.08.2020 r.
13.08.2020 r.
14.08.2020 r.

Terminy zajęć 19 edycji Kursu - MARZENA MIKODA
08.10.2020 r.
15.10.2020 r.
22.10.2020 r.
29.10.2020 r.

Czas trwania

32 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Mikoda
Marzena Mikoda

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Pracy oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Doradztwo Zawodowe, obecnie w trakcie zdobywania tytułu Trenera Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Praktyk w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych z dziesięcioletnim stażem pracy zdobytym w biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych i korporacjach międzynarodowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Mikoda

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1290,00 zł netto (1290,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
 • przerwa kanapkowa
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
zadatek Zadatek. W celu potwierdzenia udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
08.10.2020 - 29.10.2020 Pewny termin
1240
Cena
1290.00 PLN 1290,00 zł netto
1290,00 zł brutto
Opiekun szkolenia
Natalia Rup
Natalia Rup

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij