Szkolenia FRR

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201) - kurs dzienny

Prowadzący Przemysław Jeżek, Marzena Mikoda

Kadry i płace dla zaawansowanych Katowice Kurs skierowany jest dla osób pracujących w działach kadrowo - płacowych, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu zaawansowanych zagadnień kadrowo - płacowych.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu kadr i płac zdobytej na kursie podstawowym.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestniczy będą mieli możliwość dogłębnego poznania wszystkich zagadnień z którymi spotykają się pracownicy działów kadrowo-płacowych. Nabędą umiejętności rozwiązywania bardziej złożonych problemów i radzenia sobie w sytuacjach nietypowych.

Adresaci kursu:
 • osoby, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące naliczaniem wynagrodzeń, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych
 • pracownicy działów kadr i płac w firmach
 • osoby zajmujące się ZFŚS w firmie
 • pracownicy biur rachunkowych zajmujący się sprawami kadrowo-płacowymi
 • Kierownicy działów HR
 • stażyści działów kadr i płac
 • studenci studiów dziennych i podyplomowych kierunków kadry i płace

Dodatkowe informacje:
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje kadrowo - płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu:
Kierownik działu kadr i płac - (kod zawodu 121201)

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 622).
1.    Badania medycyny pracy i szkolenia BHP
a)    Wystawianie skierowań na badania oraz ich archiwizacja
b)    Zmiana warunków zatrudnienia a konieczność powtórzenia badań
c)    Badania psychotechniczne – kiedy i kto nim podlega
d)    Osoba uprawniona do przeprowadzania szkoleń BHP
e)    Dwa rodzaje szkoleń dla jednego pracownika
f)    Badania medycyny pracy oraz szkolenia BHP a czas pracy

2.    Wypadki w pracy, wypadki w drodze do pracy
a)    Zgłaszanie wypadków w pracy
b)    Komisja powypadkowa – odpowiedzialność i uprawnienia
c)    Konsekwencje w zakresie BHP
d)    Spory o uznanie wypadku przez pracodawcę w świetle wyroków Sądu Pracy
e)    Informacja o wypadkach ZUS IWA – zasady wypełniania

3.    Fundusz Emerytur Pomostowych
a)    Warunki szkodliwe a uprawniania pracownicze
b)    Zasady naliczania składek na FEP
c)    Zasady wypełniania deklaracji ZUS ZSWA
d)    Uprawnienia pracownicze związane z pracą w warunkach szkodliwych

4.    Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
a)    Zasady naliczania składek na FP
b)    Zasady naliczania składek na FGŚP
c)    Zwolnienia z opłacania składek

5.    Rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
a)    Zasady zatrudniania osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
b)    Naliczanie składek na PFRON
c)    Zwolnienia z wpłat na PFRON

6.    Umowy w prawie pracy
a)    Umowa przedwstępna i inne formy zapewnienia nawiązania stosunku pracy
b)    Umowa o pracę
c)    Umowa o odpowiedzialności materialnej
d)    Umowa szkoleniowa
e)    Umowa o zakazie konkurencji

7.    Przepisy o ochronie danych osobowych
a)    Najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące działów HR
b)    Podstawy wymagania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń
c)    Monitoring w miejscu pracy

8.    Czas pracy
a)    Przypomnienie wiadomości dotyczących poszczególnych systemów czasu pracy
b)    Harmonogramy: normy odpoczynku dobowego i średniotygodniowego
c)    Możliwość wystąpienia nadgodzin w poszczególnych systemach czasu pracy
d)    Możliwość i sposoby odbioru czasu wolnego
e)    Czas pracy pracowników :
- zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
- posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- pracujących w warunkach szczególnych
- młodocianych
f)    Praca w porze nocnej
g)    Okresy rozliczeniowe i ich wpływ na wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny
h)    Rozliczenie czasu pracy pracownika zwalnianego w trakcie trwania okresu rozliczeniowego
i)    Przerwy w pracy : śniadaniowa, w związku z obsługą monitora, przerwa na kamienie dziecka, przerwa lunchowa, dodatkowa przerwa osób niepełnosprawnych
j)    Podróż służbowa i dyżur a czas pracy

9.    Urlopy wypoczynkowe
a)    Planowane zmiany w zakresie przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych
b)    Naliczanie wymiaru urlopu w zależności od terminu nawiązania stosunku pracy
c)    Sumowanie poszczególnych odcinków zatrudnienia
d)    Zasady wypłaty ekwiwalentu
e)    Urlop okolicznościowy
f)    Urlopy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
g)    Dodatkowe urlopy wypoczynkowe udzielane na mocy innych ustaw
h)    Kalkulacja dodatków urlopowych

10.    Inne nieobecności pracownika
a)    Opieka nad dzieckiem z art. 188
b)    Karmienie dziecka piersią
c)    Przerwy pracowników niepełnosprawnych
d)    Wezwanie pracownika jako świadka
e)    Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
f)    Krwiodawstwo
g)    Nieobecności nieusprawiedliwione
h)    Zwolnienia od pracy działaczy związkowych
i)    Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

11.    Nieobecności chorobowe
a)    Okresy zasiłkowe i prawo do otrzymania świadczeń w razie choroby
b)    Wynagrodzenie chorobowe
c)    Zasiłek chorobowy
d)    Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem i innym członkiem rodziny
e)    Pobyt w szpitalu pracownika przed i po 50 roku życia

12.    Nieobecności związane z rodzicielstwem:
a)    Urlop macierzyński
- nabycie prawa do urlopu macierzyńskiego
- urlop wychowawczy, bezpłatny i aresztowanie a urlop macierzyński
- hospitalizacja
- śmierć dziecka
b)    Urlop rodzicielski
- zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
- zasady łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
- rezygnacja z urlopu rodzicielskiego
c)    Urlop wychowawczy
- minimalny okres zatrudnienia a prawo do urlopu wychowawczego
- termin złożenia wniosku
- podział urlopu wychowawczego na części
- urlop dodatkowy i zasady jego przyznawania
- powrót do pracy pracownicy uprawnionej do urlopu wychowawczego
d)    Urlop ojcowski
- zasady udzielania urlopu okolicznościowego
- wymiar urlopu
e)    Wyczerpanie okresu zasiłkowego i kolejne kroki dla Pracownika i Pracodawcy
f)    Świadczenie rehabilitacyjne

13.    Odprawy i odszkodowania dla pracowników
a)    Odprawa emerytalno-rentowa
b)    Odprawa pośmiertna
c)    Odszkodowania dla pracowników
d)    Odprawy dodatkowe
e)    Odsetki należne pracownikom

14.    Potrącenia z wynagrodzeń
a)    Potrącenia komornicze i alimentacyjne
b)    Potrącenia z wynagrodzeń na podstawie wyroków sądowych bez udziału komornika
c)    Zbiegi egzekucji komorniczej, alimentacyjnej i administracyjnej
d)    Maksymalne kwoty dokonywania potrąceń
e)    Potrącenia komornicze a wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

15.    Rozwiązanie stosunku pracy
a)    Podstawa prawna rozwiązywania stosunku pracy
b)    Różne przyczyny rozwiązania stosunku pracy
c)    Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania: pismo informacyjne do organizacji związkowej, treść wypowiedzenia
d)    Świadectwo pracy

16.    Umowy cywilnoprawne
a)    Charakterystyka umowy zlecenia podpisanej z:
- pracownikiem innej firmy
- własnym pracownikiem
- osobą nie posiadającą innego źródła dochodu
- pracownikiem przebywającym na nieobecności związanej z rodzicielstwem
- emerytem lub rencistą
- osobą uczącą się do 26 roku życia
- członkiem Rady Nadzorczej
- osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą
b)    Charakterystyka umowy o działo
c)    Zasady podlegania oskładkowaniu w przypadku poszczególnych rodzajów umów cywilnoprawnych
d)    Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku umów cywilnoprawnych
e)    Kalkulacja zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
- koszty uzyskania przychodu
- podatek zryczałtowany
f)    Potrącenia z umów cywilnoprawnych
g)    Inne świadczenia dla zleceniobiorców

17.    Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
a)    Ulga podatkowa oraz koszty uzyskania przychodu – uprawnienia dla pracowników
b)    Kalkulacja wynagrodzenia przy podziale wynagrodzenia na część zasadniczą i prawa autorskie
c)    Termin wypłaty wynagrodzenia a płatności do ZUS i US
d)    Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej u tego samego pracownika
e)    Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca który przebywał na nieobecności chorobowej i urlopie bezpłatnym
f)    Kalkulacja wynagrodzenia z ekwiwalentem urlopowym i odprawą dla pracownika zwalnianego
g)    Pracownik nie świadczący przez cały miesiąc pracy z powodu choroby (wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy)
h)    Kalkulacja wynagrodzenia pracownika który przebywał w danym miesiącu na nieobecności chorobowej i wypracował nadgodziny.

Terminarz

Terminy zajęć 15 edycji Kursu - MARZENA MIKODA
10.10.2019 r.
11.10.2019 r.
17.10.2019 r.
18.10.2019 r.

Czas trwania

32 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Jeżek
Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, doradca współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Od 2014 roku współpracuje z: o wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika \\\"Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych\\\" o Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca Prowadzone szkolenia oparte są na warsztatach praktycznych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Przemysław Jeżek

Mikoda
Marzena Mikoda

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Pracy oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Doradztwo Zawodowe, obecnie w trakcie zdobywania tytułu Trenera Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Praktyk w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych z dziesięcioletnim stażem pracy zdobytym w biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych i korporacjach międzynarodowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Mikoda

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 899,10 zł netto (899,10 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 24 lipca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
 • przerwa kanapkowa
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
10.10.2019 - 18.10.2019
1240
Cena
999,00 zł netto -10%
899.10 PLN 899,10 zł netto
899,10 zł brutto
2019-07-24
ocena Przy zgłoszeniu do 24 lipca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%.
miasto Lokalizacja: Katowice
czas trwania Czas trwania: 32 godziny
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 15 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać