Szkolenia FRR

NAJNOWSZE I PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2019

Prowadzący Piotr Wąż

ZMIANY W PRAWIE PRACY Katowice Rok 2019 roku przyniósł szereg zmian w przepisach prawa pracy. Najbardziej znacząca zmiana dotyczyć będzie przepisów związanych z dokumentacją pracowniczą. Forma elektroniczna stanie się alternatywą dla dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej. Skróceniu ulegnie okres jej przechowywania. Nie mniej istotne są zmiany związane z dostosowaniem przepisów prawa pracy do wymogów RODO. Nowe przepisy określają reguły stosowania monitoringu pracowniczego oraz wyznaczają zakres danych, które pracodawca może pozyskiwać na etapie naboru oraz po zatrudnieniu pracownika. Niesłabnące emocje towarzyszą obowiązującej od 1 marca 2018 r. ustawie o zakazie handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. Problematyką stosowania tej ustawy zainteresowani są nie tylko pracodawcy prowadzący placówki handlowe, współpracujące z nimi podmioty oraz zatrudnione w nich osoby, ale również osoby trzecie stanowiące klientelę tego typu placówek. Zmianie ulegną przepisy dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu, świadectw pracy, szkoleń bhp oraz służby bhp. Rozszerzone zostaną uprawnienia pracowników wychowujących niepełnosprawne dzieci. Natomiast Państwowa Inspekcja Pracy otrzyma nowe kompetencje, których realizacja ma służyć poprawie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. To tylko najważniejsze z zagadnień omawianych podczas szkolenia, którego szczegółowy program zamieszczono poniżej.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie to służy przekazaniu szczegółowych informacji na temat istoty najnowszych zmian w sferze prawa pracy, zarówno tych, które już weszły w życie, jak i tych, które dopiero wejdą w życie w trakcie obecnego roku kalendarzowego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania nowych przepisów w praktyce. Nowe regulacje zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się na tle zmieniającej się regulacji prawnej, odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Adresaci szkolenia:
 • kierownicy, pracownicy działów kadrowych, personalnych,
 • pracodawcy i pracownicy,
 • osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw
 • członkowie służb bhp oraz osoby wykonujące jej zadania
 • osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I.    Nowa ustawa o ochronie danych osobowych i RODO
1)    Jakie rodzaje monitoringu może stosować pracodawca?
2)    W jaki sposób pracodawca informuje pracowników o monitoringu?
3)    Jak długo przechowywane są nagrania obrazu uzyskane za pomocą kamer użytkowych?
4)    Jakie pomieszczenia są objęte zakazem stosowania monitoringu i czy zakaz ten jest bezwzględny?
5)    Na jakich zasadach pracodawca może monitorować służbową pocztę elektroniczną pracownika?
6)    Na jakich zasadach dopuszczalne są inne formy monitoringu pracowniczego, np. nagrywanie rozmów, geo-lokalizacja satelitarna w systemie GPS?

II.    Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
1)    Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku ze zmianą formy prowadzenia akt osobowych z pisemnej na elektroniczną i z elektronicznej na pisemną?
2)    Ile będzie wynosił okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
3)    Jakie będą płynęły korzyści z faktu złożenia raportów informacyjnych i jakie będą z tym związane obowiązki?
4)    W jakich przypadkach wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy będą wypłacane na rachunek bankowy pracownika a kiedy do rąk własnych?

III.    Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę
1)    Jaki jest zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy,
2)    Na czym polega istota zakazu handlu i czynności sprzedażowych w niedzielę?
3)    Na jakich zasadach może być świadczona praca w placówkach handlowych w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę?
4)    Jakie są wyjątki od ustawowych zakazów?
5)    Jakie są słabe punkty ustawy?
6)    Jakie sankcje grożą za naruszenie przepisów ustawy?

IV.    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
1)    Jakich danych pracodawca będzie mógł żądać od kandydata na pracownika a jakich od pracownika?
2)    Które spośród danych osobowych wymienionych w art. 221 KP są przetwarzane obligatoryjnie a które fakultatywnie?
3)    W jakiej formie pracodawca może uzyskać od kandydata na pracownika i pracownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?
4)    Na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracownika (np. odcisk palca, skan źrenicy oka itp.)?

V.    Prezydencki projekt (nr 1653) zmian w Kodeksie Pracy
1)    Jak będzie przedstawiał się katalog przesłanek dyskryminacji w zatrudnieniu?
2)    Na czym polegać będzie rozszerzenie ochrony trwałości stosunku pracy innych członków najbliższej rodziny sprawujących opiekę na dzieckiem?
3)    W jakich przypadkach będzie przysługiwało odszkodowanie z tytułu mobbingu?
4)    Jakie są planowane zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy?
5)    Na czym mają polegać zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy?

VI.    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
1)    W jakich przypadkach możliwe będzie zwolnienie pracownika od obowiązku odbycia szkolenia bhp?
2)    Jakie są formy wykonywania zadań służby bhp w zakładzie pracy, w którym służby tej nie utworzono?
3)    W jakich przypadkach pracodawca będzie mógł samodzielnie prowadzić zadania służby bhp?

VII.    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
1)    W jaki sposób będzie przebiegać elektroniczna wymiana informacji o zatrudnieniu dłużników alimentacyjnych pomiędzy odpowiednimi służbami i instytucjami a komornikami sądowymi?
2)    Jakie będą sankcje za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi?

VIII. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
Jakie uprawnienia w zakresie korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, takich jak:
- przerywany system czasu pracy,
- indywidualny rozkład czasu pracy,
- ruchomy czas pracy,
- telepraca;
przysługują pracownikom-rodzicom niepełnosprawnych dzieci oraz pracownikowi-małżonkowi przypadku ciąży powikłanej i pracownikowi-rodzicowi dziecka w fazie prenatalnej?

IX.    Konsekwencje zmian z lat poprzednich
1)    Jakim grupom pracowników kończy się ochrona przedemerytalna w 2019 r.?
2)    Które umowy o pracę na czas określony przekształcą się w umowy o pracę na czas nieokreślony w 2019 r.?

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
Wąż
Piotr  Wąż

doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Piotr  Wąż

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 449,00 zł netto (449,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 17 lipca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 50 zł. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
18.07.2019
1161
Cena
499,00 zł netto -50 zł
449.00 PLN 449,00 zł netto
449,00 zł brutto
2019-07-17
ocena Przy zgłoszeniu do 17 lipca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 50 zł.
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 9 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać