Szkolenia FRR

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW

Prowadzący Prowadzący  Danuta Kubylis

Szkolenie rachunkowość budżetowa od podstaw Celem kursu jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i sprawozdawczości obowiązujących jednostki budżetowe, zarówno państwowe jak też samorządowe. Sposób szkolenia to systematyczny spójny wykład oraz praktyczne warsztaty utrwalające wiedzę. Osoba po zakończonym szkoleniu potrafi samodzielnie księgować w jednostkach budżetowych i zaprezentować dane z ksiąg rachunkowych w obowiązującej sprawozdawczości.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
23.09 - 24.09.2021
Warszawa
Tryb dzienny
1290,00 zł netto / brutto
1290 1290 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • przedstawienie podstaw sprawozdawczości budżetowej i finansowej
 • omówienie wszystkich zagadnień związanych z rachunkowością jednostki niezbędnych do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie
 • ugruntowanie wiedzy z zakresu funkcjonowania i finansowania jednostek i samorządowych zakładów budżetowych, w tym także ze zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi
 • zasygnalizowanie zmian w klasyfikacji budżetowej oraz w szczególnych zasadach rachunkowości oraz planach kont
 • zdobycie kwalifikacji w zakresie ewidencji działalności jednostek budżetowych
Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy szkolenia pozyskają praktyczną wiedzę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w zakresie zasad gospodarki finansowej obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych. Zapoznają się z regulacjami prawnymi oraz zdobędą praktyczne umiejętności ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych, a także pozyskają wiedzę w zakresie samodzielnego sporządzania sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań z operacji finansowych oraz sprawozdawczości finansowej, uwzględniając wzajemne powiązania między tymi sprawozdaniami.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej,
w szczególności zaś w departamentach, wydziałach i referatach finansowo – księgowych, biurach jednostek budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego.
W szkoleniu mogą wziąć udział także pracownicy kontroli wewnętrznej i audytu. którzy chcą usystematyzować i zaktualizować wiedzę, jak też wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem i poszerzeniem wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

1. Charakterystyka sektora finansów publicznych z omówieniem zasad gospodarki środkami publicznymi.

2. Planowanie budżetowe z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa.

3. Odpowiedzialność kierownika i obowiązki głównego księgowego.

4. Specyfika rachunkowości budżetowej: ustawa o rachunkowości, a szczególne zasady rachunkowości dla budżetu.

5. Zasady funkcjonowania kont, ewidencja księgowa oraz rozliczenie z budżetem w jednostkach budżetowych, w samorządowych zakładach budżetowych oraz na wyodrębnionych rachunkach dochodów (znaczenie własnej polityki rachunkowości).

6. Ewidencja księgowa realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozliczenie efektów na poszczególne obiekty środków trwałych. Gospodarowanie majątkiem trwałym, w tym wyodrębnienie w ewidencji „Pozostałych środków trwałych”.

7. Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymywanych i wydatkowanych środków europejskich i z innych źródeł bezzwrotnych na realizację przedsięwzięć.

8. Inwentaryzacja (cele, metody, terminy, dokumentacja, rozliczenie wyników inwentaryzacji).

9. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych i finansowych. Analiza wzajemnych powiązań wykazywanych danych w poszczególnych rodzajach sprawozdań.

10. Najczęściej występujące nieprawidłowości w ewidencji księgowej i sprawozdawczości stwierdzane przez kontrole zewnętrzne i wewnętrzne.

11. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.


Terminarz

zmień
23.09.2021 - 24.09.2021, Warszawa, tryb dzienny
- 23.09.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Danuta Kubylis
- 24.09.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Danuta Kubylis
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Kubylis
Danuta Kubylis

Absolwentka SGH, praktyk rachunkowości, ponad 20 lat członek kolegium RIO, od wielu lat prowadząca szkolenia w różnych formach szkoleniowych i kursach dla kadry zarządzającej i służb finansowo - księgowych jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca na wyższych uczelniach (przedmiot zajęć: rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych), powoływana przez NIK jako biegła do kontroli finansowej w jednostkach centralnych, obecnie audytor wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Danuta Kubylis

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Warszawa
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

962
czas trwania Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 5 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij