Szkolenia FRR

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Prowadzący Prowadzący  Łukasz Domagała

Szkolenie Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych jest to gałąź prawa obejmująca szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta poddawana jest częstym zmianom. Wpływ na zmiany ma przede wszystkim praktyka oraz często zmieniające się przepisy unijne. Ostatnie zmiany, a także te oczekiwane w najbliższym czasie wynikają właśnie z przepisów unijnych, które zobowiązują polskiego ustawodawcę do dostosowania rodzimych przepisów do wymogów europejskich. Częste zmiany przepisów przysparzają przede wszystkim zamawiającym, ale i także wykonawcom wielu trudności praktycznych i interpretacyjnych. Z zamówieniami publicznymi wiąże się szereg ryzyk. Wydatkując środki publiczne w ramach działalności jednostki sektora finansów publicznych lub jednostki spoza sektora, a także będąc podmiotem, który chce wykonać zamówienie publiczne musimy znać podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
22.04.2021
Online
Tryb dzienny
498,00 zł netto / brutto
498 498 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej, praktycznej wiedzy w przedmiocie zamówień publicznych. Słuchacze poznają podstawowe zagadnienia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prowadzenie postępowań po stronie zamawiającego oraz uczestniczenie w postępowaniu po stronie wykonawcy przestanie być zajęciem stresującym, a rozwiązywane przykłady praktyczne i dyskusja z trenerem przeprowadzą uczestnika przez najważniejsze zagadnienia i zawiłe aspekty związane z zamówieniami publicznymi.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie wiedzy o podstawach prawnych zamówień publicznych
 • zapoznanie się z tematyką zamówień publicznych
 • zrozumienie istoty zamówień publicznych
 • nabycie umiejętności prawidłowego tworzenia dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • poznanie praw i obowiązków uczestników postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, przedyskutowanie indywidualnych problemów z wykładowcą, zweryfikowanie dotychczasowych praktyk udzielania zamówień publicznych, pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zamówień publicznych
 • rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie prawa zamówień publicznych
 • zapoznanie z bieżącymi i planowanymi zmianami zamówień publicznych
Adresaci szkolenia:
 • osoby, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
 • osoby, które odpowiadają za wykonywanie udzielonych zamówień publicznych,
 • pracownicy działów zamówień publicznych, członkowie komisji przetargowych,
 • osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych z perspektywy zamawiającego oraz wykonawcy.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

1. Wprowadzenie do tematyki zamówień publicznych. Źródła prawa w zakresie zamówień publicznych wraz z uwzględnieniem regulacji dotyczących elektronizacji.

2. Podstawowe pojęcia i zakres obowiązywania ustawy.

3. Zasady udzielania zamówień:
• zasada uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, proporcjonalność, przejrzystość,
• najlepsza jakość i najlepsze efekty zamówienia,
• bezstronność i obiektywizm zamawiającego,
• zasada jawności, a tajemnica przedsiębiorstwa i obowiązki wynikające z RODO,
• pisemność wg nowej definicji,
• prowadzenie postępowania w języku polskim.

4. Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia i szacowanie przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający i wykonawcy:
• podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową,
•  konflikt interesów -nowe podejście,
• definicja wykonawcy zamówienia,
• wspólne ubieganie się o zamówienia publiczne.

6. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami i dokumentowanie przebiegu postępowania.

7. Procedura krajowa (poniżej progów unijnych) dla zamówień klasycznych:
• stosowanie przepisów dotyczących procedury unijnej do zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
• ogłoszenia,
• podział zamówienia na części,
• klauzule społeczne,
• wadium,
• opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe,
• wykluczenie wykonawcy z postępowania (przyczyny i dokumentowanie),
• warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie,
• udostępnienie zasobów przez inny podmiot,  
• podmiotowe środki dowodowe,
• tryby postępowania w procedurze krajowej:
• tryb podstawowy i jego trzy warianty, specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),
• negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki,
• składanie i otwarcie ofert,
• wybór najkorzystniejszej oferty (definicja oferty,forma i treść oferty, oferta częściowa, termin złożenia i związania ofertą, kryteria oceny ofert, poprawianie omyłek, rażąco niska cena, przesłanki odrzucania ofert, zawiadomienie o wyniku postępowania, unieważnienie postępowania).

8. Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

9. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie:
• forma umowy,
• klauzule niedozwolone,
• okres, na jaki można zawrzeć umowę,
• waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy, zaliczki, płatności częściowe,
• raport z realizacji zamówienia,
• zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
• zmiana umowy,
• odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie,
• podwykonawstwo.

10. Środki ochrony prawnej:
• odwołanie, skarga do sądu (dopuszczalność,  podmioty uprawnione).

11. Odpowiedzialność w przypadku naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:
• odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych (kary pieniężne),
• odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Terminarz

zmień
22.04.2021 - 22.04.2021, Online, tryb dzienny
- 22.04.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Łukasz Domagała
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Domagała
Łukasz  Domagała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na w/w Wydziale. Wieloletni pracownik administracji celnej. Od 2003r. również nauczyciel akademicki. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego. Autor publikacji poświęconych prawu finansowemu (m.in. w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego). Specjalizuje się w prawie celnym i podatku akcyzowym. Biegły sądowy z zakresu „zamówienia publiczne i podatek akcyzowy”. Od 2008r. zajmuje się także Prawem zamówień publicznych. W latach 2010-2011 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym. Od 2011r. współpracuje doradczo z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie prawa zamówień publicznych. Koordynował (w zakresie udzielania zamówień publicznych) wiele projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Jest autorem publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz Finansów publicznych. Od 2009r. prowadzi także działalność szkoleniową w w/w zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Łukasz  Domagała

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Online
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

766
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 4 edycja
ocena Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany w zakresie zamówień publicznych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021r. na podstawie ustawy z 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych.
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij