Aktywa trwałe, rzeczowe aktywa obrotowe i rezerwy

Prowadzący Prowadzący  Mariusz Rutke

aktywa trwałe i obrotowe Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący sprawozdawczości finansowej (np. prezentacja sprawozdań, śródroczne sprawozdania czy też zysk przypadający na jedną akcję) oraz zagadnień takich jak rezerwy, płatnościami w formie akcji oraz zastosowaniem MSSF po raz pierwszy.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
16.01 - 17.01.2023
Online
Tryb dzienny
1250,00 zł netto / brutto
1250 1250 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Przedstawienie specjalistycznych zagadnień z obszaru sprawozdawczości finansowej (obejmuje poza kwestiami związanymi ze sporządzaniem sprawozdań również zagadnienia z zakresu zysku przypadającego na jedną akcje i inne elementy związane z tą tematyką) jak i rezerw.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie jego trwania uczestnicy rozwiązują wiele przykładów praktycznych przez co nabywają umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Materiały przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią doskonały przewodnik po standardach.     
W trakcie szkolenia:
 • zostaną przedstawione szczegółowo zagadnienia objęte programem szkolenia,
 • zostanie poszerzona wiedza uczestników w zakresie MSR/MSSF,
 • zostaną przedstawione aktualne regulacje w zakresie poruszanych przez szkolenie zagadnień.
UWAGA!
Szkolenie jest częścią AKADEMII MSR/MSSF >>
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Akademii.

Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych. Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

1. WARTOŚĆ GODZIWA (MSSF 13)
- definicja
- rynek podstawowy
- koszty transakcyjne
- techniki wyceny (metoda rynkowa, kosztowa oraz dochodowa)
- poziomy danych wejściowych
- pozostałe modele wyceny na dzień bilansowy

2. ZAPASY (MSR 2)
- definicja i charakterystyka
- cena nabycia
- koszt wytworzenia
- koszty pośrednie i bezpośrednie
- koszty stałe i zmienne
- cena sprzedaży netto
- normalne zdolności produkcyjne a koszty stałe pośrednie
- koszty wyłączone z kosztu wytworzenia
- metody rozchodu zapasów
- odpis w zakresie zapasów – termin
- odchylenia od cen ewidencyjnych

3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (MSR 38)
- definicja
- wycena początkowa
- wycena bilansowa
- model ceny nabycia / kosztu wytworzenia
- model wartości przeszacowanej
- ujmowanie zmian wartości
- amortyzacja oraz brak możliwości amortyzowania składnika
- ulepszenie składnika wartości niematerialnych (ujmowanie)
- prace badawcze (charakterystyka i ujmowanie)
- prace rozwojowe (charakterystyka i ujmowanie)
- wartość firmy
- odpis z tytułu utraty wartości firmy
- połączenia jednostek w odniesieniu do wartości firmy (MSSF 3)
- alternatywne podejście do połączeń (UoR)
- aspekty konsolidacji w odniesieniu do wartości firmy (MSSF 10, MSSF 11)

4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (MSR 16)
- definicja
- wycena początkowa
- koszty demontażu
- wycena bilansowa
- model ceny nabycia / kosztu wytworzenia
- model wartości przeszacowanej
- ujmowanie zmian wartości
- amortyzacja
- części zamienne (ujmowanie)
- remont i jego definicja (ujmowanie)
- ulepszenie (ujmowanie)

5. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE (MSR 40)
- definicja
- wycena początkowa
- wycena bilansowa
- model ceny nabycia / kosztu wytworzenia
- model wartości godziwej
- ujmowanie zmian wartości
- amortyzacja
- przeklasyfikowanie z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych
- przeklasyfikowanie z nieruchomości inwestycyjnych do rzeczowych aktywów trwałych
- sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej

6. TRWAŁA UTRATA WARTOŚCI (MSR 36)
- przesłanki wewnętrzne stosowania trwałej utraty
- przesłanki zewnętrzne stosowania trwałej utraty
- wartość odzyskiwalna
- wartość użytkowa
- wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży
- odpis z tytułu trwałej utraty wartości
- ośrodek generujący przepływy pieniężne
- rozdzielenie odpisu z tytułu utraty wartości na poszczególne aktywa ośrodka
- odwracanie odpisów

7. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY (MSSF 5)
- charakterystyka aktywów przeznaczonych do sprzedaży
- umiejscowienie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
- klasyfikacja aktywów oraz plan sprzedaży
- przekroczenie terminu 12 miesięcy
- wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży
- wycena przywracania z grupy przeznaczonych do sprzedaży
- usunięcie z ksiąg składnika aktywów

8. LEASING – NOWE REGULACJE (MSSF 16)
- identyfikacja leasingu
- prawo o uzyskiwania korzyści ekonomicznych
- prawo do kierowania
- wycena początkowa i wycena bilansowa
- elementy niestanowiące leasingu
- zdyskontowane przyszłe płatności leasingowe
- okres leasingu
- wyjątki stosowania

9. REZERWY (MSR 37)
- definicja rezerwy oraz warunki jej utworzenia
- rodzaje rezerw (restrukturyzacja, gwarancje, odsetki oraz brak kontynuacji działalności)
- zobowiązania warunkowe
- zdarzenia obligujące
- rozliczenia międzyokresowe kosztów
- „miejsce” odwracania rezerwy


Terminarz

zmień
16.01.2023 - 17.01.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

Aktywa trwałe, rzeczowe aktywa obrotowe i rezerwy
- 16.01.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Mariusz Rutke
- 17.01.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Mariusz Rutke

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Rutke
Mariusz Rutke

Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków. Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali jednego z największych działających w Polsce banków oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej, a także prowadząc firmę specjalizującą się w narzędziach informatycznych dla biznesu. Autor wielu artykułów i komentarzy prasowych

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Mariusz Rutke

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Dostęp do szkolenia online będzie możliwy tylko po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

714
czas trwania Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 8 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij