Wprowadzenie do MSR/MSSF, sprawozdawczość finansowa i polityka rachunkowości

Prowadzący Prowadzący  Mariusz Rutke

msr od podstaw szkolenie Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący definiowania polityki rachunkowości, elementów dotyczących przychodów i powiązanych z nimi kontraktów długoterminowych. Poruszone zostaną również kwestie związane z podatkiem dochodowych, leasingiem oraz kwestiami związanymi z finansowaniem zewnętrznym jak i ze zmianami kursów walut obcych.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
09.01 - 10.01.2023
Online
Tryb dzienny
1250,00 zł netto / brutto
1250 1250 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Przedstawienie specjalistycznych zagadnień m.in.: z obszarów polityki rachunkowości, przychodów, podatku dochodowego jak i finansowania zewnętrznego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie jego trwania uczestnicy rozwiązują wiele przykładów praktycznych przez co nabywają umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Materiały przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią doskonały przewodnik po standardach.
W trakcie szkolenia:
 • zostaną przedstawione szczegółowo zagadnienia objęte programem szkolenia,
 • zostanie poszerzona wiedza uczestników w zakresie MSR/MSSF,
 • zostaną przedstawione aktualne regulacje w zakresie poruszanych przez szkolenie zagadnień.
UWAGA!
Szkolenie jest częścią AKADEMII MSR/MSSF >>
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Akademii.

Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych. Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

1.GENEZA MSR/MSSF
- lista standardów z omówieniem (przyjęta przez UE)
- stosowanie MSR/MSSF w Polsce
- stosowanie UoR przez podmioty stosujące MSR/MSSF
- obligatoryjne i fakultatywne stosowanie MSR/MSSF w Polsce
- zasady sporządzania sprawozdań
- jakościowe zasady sporządzania sprawozdań

2. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (MSR 1, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 3, MSR 33)
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (charakterystyka)
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (charakterystyka)
- rachunek zysków i strat – układ rodzajowy i kalkulacyjny
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- informacja dodatkowa
- zysk na jedną akcję (rozwodniony)
- sprawozdania skonsolidowane (podstawowe zagadnienia w zakresie elementów sprawozdania)
- połączenie jednostek (elementy sprawozdawczości połączenia jednostek)

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (MSR 7)
- charakterystyka i podstawowe definicje
- działalność operacyjna
- działalność inwestycyjna
- działalność finansowa
- metoda bezpośrednia
- metoda pośrednia
- zysk brutto
- korekty (amortyzacja, różnice kursowe, inwestycje, trwała utrata wartości, darowizna)

4. ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (MSR 34)
- skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej
- skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów
- skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- wybrane dodatkowe informacje objaśniające
- okresy porównawcze

5. SEGMENTY OPERACYJNE (MSSF 8)
- kryteria wyodrębnienia segmentów
- szczególne warianty wyodrębnienia
- informacja w sprawozdaniu
- przekształcenia segmentów

6. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA (MSSF 5)
- kryteria wyodrębniania działalności zaniechanej
- działalność zaniechana a działalność kontynuowana
- aktywa przeznaczone do sprzedaży

7. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI (MSR 8)
- budowa polityki rachunkowości
- zmiana polityki rachunkowości
- błąd istotny i nieistotny
- szacunki
- retrospektywne i prospektywne pokazywanie zmian

8. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM (MSR 10)
- dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego
- zdarzenia wymagające korekty
- zdarzenia niewymagające korekty

9. PRZEJŚCIE Z UOR NA SYSTEM MSR / MSSF (MSSF 1)
- dane porównawcze
- okresy porównawcze
- obligatoryjne stosowanie retrospektywnej prezentacji
- fakultatywne stosowanie retrospektywnej prezentacji


10. PODMIOTY POWIĄZANE (MSR 24)
- osoba powiązana
- jednostka powiązana
- ujawnianie transakcji
- płatność w formie akcji w odniesieniu do kluczowego personelu (MSSF 2)

11. UDZIAŁY W INNYCH JEDNOSTKACH (MSSF 12)
- warunki obejmujące ujawnienie
- spółki zależne
- jednostki stowarzyszone
- wspólne działania
- udziały niepodlegające konsolidacji

12. PODATEK ODROCZONY (MSR 12)
- prawo bilansowe a prawo podatkowe
- różnice przejściowe
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- podatek odroczony a strata podatkowa
- podatek odroczony a zwolnienie dotyczące SSE
- alternatywne podejście do rozliczeń zgodne z MSR 20 (Dotacje)

13. WALUTY OBCE (MSR 21)
- waluta funkcjonalna
- waluta prezentacji (sprawozdawcza)
- waluta ewidencji
- wycena pozycji pieniężnych (kurs)
- wycena pozycji niepieniężnych – koszt historyczny
- wycena pozycji niepieniężnych – wartość godziwa
- przeliczanie sprawozdań finansowych
- metody rozchodu walut obcych

14. FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE - KOSZTY (MSR 23)
- koszty finansowania zewnętrznego
- możliwość ujęcia kosztów finansowania dla zapasów, środków trwałych i wartości niematerialnych
- limity w zakresie zewnętrznego finansowania (kredyt w walucie obcej)


Terminarz

zmień
09.01.2023 - 10.01.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

Wprowadzenie do MSR/MSSF, sprawozdawczość finansowa i polityka rachunkowości
- 09.01.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Mariusz Rutke
- 10.01.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Mariusz Rutke

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Rutke
Mariusz Rutke

Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków. Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali jednego z największych działających w Polsce banków oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej, a także prowadząc firmę specjalizującą się w narzędziach informatycznych dla biznesu. Autor wielu artykułów i komentarzy prasowych

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Mariusz Rutke

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Dostęp do szkolenia online będzie możliwy tylko po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

713
czas trwania Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 5 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij