RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH

Prowadzący Prowadzący  Dorota Andrychowska

księgowość produkcji Firmy produkcyjne od zawsze napotykają na swojej drodze problemy z prawidłowym rozpoznaniem kosztu wytworzenia produktu i nie tylko. Księgowi jednostek produkcyjnych jeszcze do niedawna poza skąpymi zapisami Ustawy o rachunkowości nie posiadali żadnych prawnych wytycznych związanych z ustaleniem kosztu wytworzenia i księgowaniem produktu gotowego. Krajowy Standard Rachunkowości nr 13 podpowiada, jak rozwiązać wiele trudnych sytuacji, jednak cykl produkcyjny jest zagadnieniem indywidualnym i właściwie niepowtarzalnym dla każdej jednostki. Księgowi w firmach produkcyjnych wraz z kierownikiem jednostki muszą dokonać bardzo wielu ważnych wyborów i oczywiście zapisać je w polityce rachunkowości. Rachunkowość „produkcyjna” umożliwia lub w niektórych sytuacjach wprost wymaga zastosowania różnego rodzaju uproszczeń, ale żeby je wykonać konieczna jest całościowa znajomość przepisów w tym względzie. Zapas produktów gotowych, półproduktów oraz produkcji w toku wymaga także przeprowadzenia we wskazanym terminie i odpowiednią metodą inwentaryzacji rocznej. Zagadnienia poruszane na szkoleniu pozwolą wszystkim zaangażowanym w księgowanie „produkcji” na usystematyzowanie wiedzy teoretycznej oraz zastosowanie jej w praktycznych rozwiązaniach w firmie.

4
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
16.07 - 17.07.2024
Warszawa
Tryb dzienny
Pewny termin
1440,00 zł netto / brutto
06.08 - 07.08.2024
Katowice
Tryb dzienny
1440,00 zł netto / brutto
27.08 - 28.08.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
Pewny termin
1350,00 zł netto / brutto
17.09 - 18.09.2024
Warszawa
Tryb dzienny
1440,00 zł netto / brutto
1350 1440 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z problematyką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną. W ramach zajęć o charakterze treningowo-warsztatowym uzupełnionych o mini-wykłady, dyskusję i analizę materiałów multimedialnych uzyskasz wiedzę z zakresu:
•    klasyfikacji kosztów w jednostce produkcyjnej
•    zasad wyceny produktów wg ustawy o rachunkowości
•    zasad wyceny produktów wg krajowego standardu rachunkowości nr 13
•    zakresu kosztu wytworzenia produktu gotowego
•    metod kalkulacji kosztów wytworzenia
•    uproszczeń w rachunkowości jednostek produkcyjnych
•    ewidencji przepływu kosztów w firmie produkcyjnej
•    ewidencji przychodu i rozchodu produktów wg cen rzeczywistych i planowanych
•    wariantu kalkulacyjnego i wariantu porównawczego rachunku zysków i strat
•    ustalenia zmiany stanu produktów
•    księgowania na kontach obrotów wewnętrznych
•    wykazywanie obrotów wewnętrznych w rachunku zysków i strat
•    inwentaryzacji.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
• zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia księgowości w firmie produkcyjnej
• aktualizacja posiadanej wiedzy
• pewność i bezpieczeństwo podejmowanych działań
• możliwość przedyskutowania indywidualnych wątpliwości

Adresaci szkolenia:
 • właściciele firm produkcyjnych, którzy chcą zapoznać się z praktycznymi aspektami księgowości
 • osoby pracujące w działach finansowych, księgowych firm produkcyjnych
 • pracownicy biur rachunkowych
 • osoby zainteresowane problematyką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia już dla 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

1. Definicja zapasów w Ustawie o rachunkowości
•    materiały
•    produkty w toku
•    półprodukty
•    produkty gotowe

2. Wycena zapasów według Ustawy o rachunkowości
•    wycena półproduktów i produktów gotowych na dzień powstania
•    wycena półproduktów i produktów gotowych na dzień bilansowy
•    wycena produkcji w toku
•    uproszczenia w wycenie zapasów

3. KSR nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wycena produktów"
•    cel KSR nr 13
•    zakres KSR nr 13
•    etapy wyceny produktów
•    zasady wyodrębniania obiektu kosztów

4. Elementy kosztu wytworzenia produktu
•    koszty bezpośrednie produkcji
•    koszty pośrednie produkcji
•    koszty pośrednie stałe i zmienne
•    metody podziału kosztów na stałe i zmienne

5. Konta księgowe w działalności produkcyjnej
•    konto 5xx "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej"
•    typowe zapisy na koncie 5xx "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej"
•    konto 5xx "Koszty wydziałowe"
•    typowe zapisy na koncie 5xx "Koszty wydziałowe"

6. Procedura rozliczania kosztów wydziałowych
•    klucze stałe i zmienne
•    klucze wartościowe i ilościowe
•    wyliczenie narzutu kosztów pośrednich
•    rozliczenie kosztów wydziałowych na przykładzie liczbowym

7. Przychody związane z podstawową działalnością produkcyjną
•    definicja przychodów ze sprzedaży
•    data powstania przychodu ze sprzedaży
•    prezentacja przychodu ze sprzedaży
•    księgowanie przychodu ze sprzedaży

8. Inwentaryzacja zapasów w jednostce produkcyjnej
•    zapisy Ustawy o rachunkowości
•    stanowisko w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
•    odpowiedzialność za inwentaryzację drogą spisu z natury
•    instrukcja inwentaryzacyjna

9. Praktyczne przykłady księgowe
•    księgowanie na kontach zespołu 4 i 5
•    koszt wytworzenia produktów gotowych
•    odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych
•    zmiana stanu produktów
PROGRAM

10. Zdolności produkcyjne i wpływ ich wykorzystania na wycenę produktów
•    definicja zdolności produkcyjnych
•    zdolności teoretyczne, normalne, rzeczywiste
•    obliczenie niewykorzystanych jednostek produkcyjnych
•    przykłady wyliczenia niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

11. Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zapasu produktów
•    niewykorzystane zdolności produkcyjne
•    ceny ewidencyjne
•    koszty planowane
•    wycena produkcji w toku

12. Rachunek zysków i strat
•    wariant porównawczy
•    wariant kalkulacyjny
•    porównanie dwóch wariantów RZiS
•    pozycje korygujące koszty w porównawczym RZiS

13. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym informacji o kosztach wytworzenia produktów
•    wprowadzenie do sprawozdania finansowego
•    bilans
•    rachunek zysków i strat
•    dodatkowe informacje i objaśnienia

14. Zamknięty krąg kosztów
•    równowaga w zamkniętym kręgu kosztów
•    zdarzenia zakłócające zamknięty krąg kosztów
•    księgowania uszczelniające krąg kosztów
•    przykład liczbowy księgowania na obrotach wewnętrznych

15. Rozliczanie kosztów produkcji wyłącznie na kontach zespołu 4
•    wybór metody ewidencji kosztów działalności podstawowej
•    uproszczona ewidencja wyrobów gotowych
•    objęcie wyrobów gotowych bieżącą ewidencją bilansową
•    przykład liczbowy rozliczania produkcji na kontach zespołu 4

16. Koszt wytworzenia produktów w myśl przepisów podatkowych
•    amortyzacja podatkowa i bilansowa
•    koszt amortyzacji a koszt wytworzenia produktu
•    koszt wynagrodzeń w przepisach podatkowych
•    wynagrodzenia pracowników produkcyjnych a koszt wytworzenia produktu

17. Praktyczne przykłady księgowe
•    koszt wytworzenia produktu
•    produkcja w toku
•    zmiana stanu produktów
•    domontowanie elementów do produktu gotowego

18. Pytania i dyskusja
•    indywidualne pytania uczestników szkolenia
•    dyskusja pomiędzy uczestnikami szkolenia
•    dyskusja uczestników z trenerem szkolenia
•    odpowiedzi trenera na indywidualne pytania uczestników


Terminarz

16.07.2024 - 17.07.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH
- 16.07.2024, wtorek (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 17.07.2024, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
06.08.2024 - 07.08.2024, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH
- 06.08.2024, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 07.08.2024, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
27.08.2024 - 28.08.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH
- 27.08.2024, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 28.08.2024, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
17.09.2024 - 18.09.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH
- 17.09.2024, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 18.09.2024, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Andrychowska
Dorota Andrychowska

rachunkowość

Od ponad 33 lat pracuje na stanowiskach związanych z rachunkowością, finansami, podatkami oraz szeroko pojętą działalnością gospodarczą spółek handlowych. W swojej karierze pracowała jako główną księgowa, kierownik ds. finansowych, kierownik ds. administracyjnych, kierownik ds. kadrowo-płacowych. Od prawie 20 lat jako współwłaścicielka prowadzi swoje biuro rachunkowe, jest także w zarządzie spółki, która świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ma uprawnienia biegłego rewidenta nr 11 449 i przez wiele lat była kluczowym biegłym w audycie podmiotów gospodarczych o bardzo różnym profilu działalności gospodarczej. Do niedawna pracowała na stanowisku kierownika ds. audytu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, obecnie głównie konsultuje firmy produkcyjne w zakresie specyfiki ich funkcjonowania, rachunkowości i sprawozdawczości. Od ponad 10 lat jest wykładowcą firmy FRR głównie z zakresu samodzielnego księgowego oraz wielu zagadnień prawa bilansowego. Swoim kursantom przekazuje wiedzę praktyczną opartą na logicznym myśleniu. Jej dewiza zawodu księgowego: „najpierw pomyśl, potem zaksięguj”. Ucząc innych cały czas aktywnie kształci się sama, bo zawód księgowego wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji i sprostania ciągłym zmianom przepisów. Prywatnie mama trójki dzieci, właścicielka psów, kotów, świnek morskich, miłośniczka koni oraz po prostu zwierząt. Całe życie stara się być matką, przedsiębiorcą i osobą, która wie, że: "nikt nie jest na tyle mądry, aby ocenić co jest możliwe, a co nie".

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Dorota Andrychowska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Katowice, Online
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH. Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.

ocenaocenaocenaocenaocena 4.91 4,9 / 5 (11 ocen)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Brałam udział w szkoleniu on-line z Panią Dorotą. Bardzo udane szkolenie, duża wiedza merytoryczna i praktyczna co ważniejsze. Mimo iż szkolenie było w formie on-line bezpośredni kontakt z prowadzącą zachowany, możliwość zadawania pytań i szybkie odpowiedzi. Serdecznie polecam zarówno dla osób początkującym z rachunkowością produkcyjną jak i tych już zagłębionym w temacie.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie szczerze polecam. Zakres merytoryczny i forma przekazu bardzo przystępna. Kontakt bardzo dobry. Podziękowania dla Pani Moniki Połosak /Menedżer Szkoleń/.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie super, wiedza Pani Doroty bezcenna i przekazana w sposób jasny i rzeczowy. Mogę polecić to szkolenie z czystym sumieniem. Pieniądze dobrze zainwestowane. Dziękuję.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Wzorowo przeprowadzone szkolenie; metodycznie i po kolei. Można usystematyzować wiedzę, jak również dowiedzieć się wielu nowych aspektów rozliczania firm produkcyjnych. Dużo przykładów, możliwość otwartej dyskusji.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenia spełniły moje oczekiwania. Prowadzący służą dużym doświadczeniem zawodowym i potrafią rzetelnie rozwikłać niekiedy trudne zagadnienia. Posiadają umiejętność zaciekawienia słuchacza zagadnieniami szkolenia przekazując je w czytelny i zrozumiały sposób.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Osoba prowadząca bardzo dobrze znająca zagadnienie i potrafiąca, o dziwo jasno i zrozumiale je wytłumaczyć. Bardzo polecam.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie. Prowadząca przygotowana do zajęć, materiały bardzo dobrze opracowane będące dobrą lekturą. Zajęcia prowadzone w sposób aktywizujący słuchacza, co z pewnością przekłada się na lepsze zrozumienie i zapamiętanie tematu. Cała ekipa FRR Katowice bardzo miła, pomocna. Szkolenie całkowicie spełniło moje oczekiwania i uporządkowało moją wiedzę przydatną w życiu zawodowym. Polecam!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 4 4,0 / 5

  Polecam szkolenie

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Byłam na szkoleniu " Rachunkowość firm produkcyjnych" i jestem pod wielkim wrażeniem . Wykładowca o dużej wiedzy zarówno merytorycznej jak i praktycznej,potrafiący przekazać zrozumiale wiedzę. Dobre materiały szkolenie i rewelacyjna obsługa. Polecam

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Jestem bardzo zadowolona ze szkoleń organizowanych przez FRR zarówno pod względem merytorycznym jak i całą obsługą. Polecam

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo dobry przekaz!

Opiekunowie szkoleń

Warszawa, Online
Monika Połosak
Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

65
czas trwania Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 128 edycja
Opiekunowie szkoleń
Warszawa, Online
Monika Połosak
Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły