RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH

Prowadzący Prowadzący  Dorota Andrychowska

księgowość produkcji Firmy produkcyjne od zawsze napotykają na swojej drodze problemy z prawidłowym rozpoznaniem kosztu wytworzenia produktu i nie tylko. Księgowi jednostek produkcyjnych jeszcze do niedawna poza skąpymi zapisami Ustawy o rachunkowości nie posiadali żadnych prawnych wytycznych związanych z ustaleniem kosztu wytworzenia i księgowaniem produktu gotowego. Krajowy Standard Rachunkowości nr 13 podpowiada, jak rozwiązać wiele trudnych sytuacji, jednak cykl produkcyjny jest zagadnieniem indywidualnym i właściwie niepowtarzalnym dla każdej jednostki. Księgowi w firmach produkcyjnych wraz z kierownikiem jednostki muszą dokonać bardzo wielu ważnych wyborów i oczywiście zapisać je w polityce rachunkowości. Rachunkowość „produkcyjna” umożliwia lub w niektórych sytuacjach wprost wymaga zastosowania różnego rodzaju uproszczeń, ale żeby je wykonać konieczna jest całościowa znajomość przepisów w tym względzie. Zapas produktów gotowych, półproduktów oraz produkcji w toku wymaga także przeprowadzenia we wskazanym terminie i odpowiednią metodą inwentaryzacji rocznej. Zagadnienia poruszane na szkoleniu pozwolą wszystkim zaangażowanym w księgowanie „produkcji” na usystematyzowanie wiedzy teoretycznej oraz zastosowanie jej w praktycznych rozwiązaniach w firmie.

3
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
19.12 - 20.12.2023
Katowice
Tryb dzienny
1400,00 zł netto / brutto
30.01 - 31.01.2024
Warszawa
Tryb dzienny
1400,00 zł netto / brutto
06.02 - 07.02.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
1290,00 zł netto / brutto
1290 1400 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z problematyką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną. W ramach zajęć o charakterze treningowo-warsztatowym uzupełnionych o mini-wykłady, dyskusję i analizę materiałów multimedialnych uzyskasz wiedzę z zakresu:
•    klasyfikacji kosztów w jednostce produkcyjnej
•    zasad wyceny produktów wg ustawy o rachunkowości
•    zasad wyceny produktów wg krajowego standardu rachunkowości nr 13
•    zakresu kosztu wytworzenia produktu gotowego
•    metod kalkulacji kosztów wytworzenia
•    uproszczeń w rachunkowości jednostek produkcyjnych
•    ewidencji przepływu kosztów w firmie produkcyjnej
•    ewidencji przychodu i rozchodu produktów wg cen rzeczywistych i planowanych
•    wariantu kalkulacyjnego i wariantu porównawczego rachunku zysków i strat
•    ustalenia zmiany stanu produktów
•    księgowania na kontach obrotów wewnętrznych
•    wykazywanie obrotów wewnętrznych w rachunku zysków i strat
•    inwentaryzacji.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
• zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia księgowości w firmie produkcyjnej
• zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia księgowości w firmie produkcyjnej
• aktualizacja posiadanej wiedzy
• pewność i bezpieczeństwo podejmowanych działań
• możliwość przedyskutowania indywidualnych wątpliwości

Adresaci szkolenia:
 • właściciele firm produkcyjnych, którzy chcą zapoznać się z praktycznymi aspektami księgowości
 • osoby pracujące w działach finansowych, księgowych firm produkcyjnych
 • pracownicy biur rachunkowych
 • osoby zainteresowane problematyką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia już dla 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

1. Definicja zapasów w Ustawie o rachunkowości
•    materiały
•    produkty w toku
•    półprodukty
•    produkty gotowe

2. Wycena zapasów według Ustawy o rachunkowości
•    wycena półproduktów i produktów gotowych na dzień powstania
•    wycena półproduktów i produktów gotowych na dzień bilansowy
•    wycena produkcji w toku
•    uproszczenia w wycenie zapasów

3. KSR nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wycena produktów"
•    cel KSR nr 13
•    zakres KSR nr 13
•    etapy wyceny produktów
•    zasady wyodrębniania obiektu kosztów

4. Elementy kosztu wytworzenia produktu
•    koszty bezpośrednie produkcji
•    koszty pośrednie produkcji
•    koszty pośrednie stałe i zmienne
•    metody podziału kosztów na stałe i zmienne

5. Konta księgowe w działalności produkcyjnej
•    konto 5xx "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej"
•    typowe zapisy na koncie 5xx "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej"
•    konto 5xx "Koszty wydziałowe"
•    typowe zapisy na koncie 5xx "Koszty wydziałowe"

6. Procedura rozliczania kosztów wydziałowych
•    klucze stałe i zmienne
•    klucze wartościowe i ilościowe
•    wyliczenie narzutu kosztów pośrednich
•    rozliczenie kosztów wydziałowych na przykładzie liczbowym

7. Przychody związane z podstawową działalnością produkcyjną
•    definicja przychodów ze sprzedaży
•    data powstania przychodu ze sprzedaży
•    prezentacja przychodu ze sprzedaży
•    księgowanie przychodu ze sprzedaży

8. Inwentaryzacja zapasów w jednostce produkcyjnej
•    zapisy Ustawy o rachunkowości
•    stanowisko w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
•    odpowiedzialność za inwentaryzację drogą spisu z natury
•    instrukcja inwentaryzacyjna

9. Praktyczne przykłady księgowe
•    księgowanie na kontach zespołu 4 i 5
•    koszt wytworzenia produktów gotowych
•    odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych
•    zmiana stanu produktów
PROGRAM

10. Zdolności produkcyjne i wpływ ich wykorzystania na wycenę produktów
•    definicja zdolności produkcyjnych
•    zdolności teoretyczne, normalne, rzeczywiste
•    obliczenie niewykorzystanych jednostek produkcyjnych
•    przykłady wyliczenia niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

11. Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zapasu produktów
•    niewykorzystane zdolności produkcyjne
•    ceny ewidencyjne
•    koszty planowane
•    wycena produkcji w toku

12. Rachunek zysków i strat
•    wariant porównawczy
•    wariant kalkulacyjny
•    porównanie dwóch wariantów RZiS
•    pozycje korygujące koszty w porównawczym RZiS

13. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym informacji o kosztach wytworzenia produktów
•    wprowadzenie do sprawozdania finansowego
•    bilans
•    rachunek zysków i strat
•    dodatkowe informacje i objaśnienia

14. Zamknięty krąg kosztów
•    równowaga w zamkniętym kręgu kosztów
•    zdarzenia zakłócające zamknięty krąg kosztów
•    księgowania uszczelniające krąg kosztów
•    przykład liczbowy księgowania na obrotach wewnętrznych

15. Rozliczanie kosztów produkcji wyłącznie na kontach zespołu 4
•    wybór metody ewidencji kosztów działalności podstawowej
•    uproszczona ewidencja wyrobów gotowych
•    objęcie wyrobów gotowych bieżącą ewidencją bilansową
•    przykład liczbowy rozliczania produkcji na kontach zespołu 4

16. Koszt wytworzenia produktów w myśl przepisów podatkowych
•    amortyzacja podatkowa i bilansowa
•    koszt amortyzacji a koszt wytworzenia produktu
•    koszt wynagrodzeń w przepisach podatkowych
•    wynagrodzenia pracowników produkcyjnych a koszt wytworzenia produktu

17. Praktyczne przykłady księgowe
•    koszt wytworzenia produktu
•    produkcja w toku
•    zmiana stanu produktów
•    domontowanie elementów do produktu gotowego

18. Pytania i dyskusja
•    indywidualne pytania uczestników szkolenia
•    dyskusja pomiędzy uczestnikami szkolenia
•    dyskusja uczestników z trenerem szkolenia
•    odpowiedzi trenera na indywidualne pytania uczestników


Terminarz

19.12.2023 - 20.12.2023, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH
- 19.12.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 20.12.2023, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
30.01.2024 - 31.01.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH
- 30.01.2024, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 31.01.2024, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
06.02.2024 - 07.02.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH
- 06.02.2024, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
- 07.02.2024, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Andrychowska
Dorota Andrychowska

rachunkowość

Od 30 lat pracuje na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, rachunkowością oraz opodatkowaniem firm. W latach 1993-2002 była główną księgową spółki z o.o., natomiast od 2000 r. do dnia dzisiejszego jest współwłaścicielką biura rachunkowego. Biegły rewident nr 14 449 zatrudniony kilkanaście lat - do nadal, na stanowisku kierownika ds. audytu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Od blisko 10 lat wykładowca z zamiłowania i wyboru - z zakresu rachunkowości i działalności jednostek. Trener współpracujący głównie z firmą FRR oraz sporadycznie z innymi firmami szkoleniowymi z Katowic, Warszawy i okolic. Uczy innych, ale jednocześnie aktywnie kształci się sama, bo uważa, że taki zawód wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji i sprostania ciągłym zmianom przepisów. Prywatnie mama trójki „niesfornych” nastolatków. Miłośniczka psów, kotów, koni i wszystkich innych zwierząt, która całe życie uważa, że: "Nikt nie jest na tyle mądry, aby ocenić co jest możliwe, a co nie".

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Dorota Andrychowska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Katowice
Aleksandra Szczepańska
Warszawa, Online
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

65
czas trwania Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 120 edycja
Opiekunowie szkoleń
Katowice
Aleksandra Szczepańska
Warszawa, Online
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij