Szkolenia FRR

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA - warsztaty praktyczne

Prowadzący Prowadzący  Tomasz Gzela

Szkolenie KPA W czerwcu 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA), która jest najobszerniejszą i najbardziej kompleksową zmianą od kilkudziesięciu lat. Szkolenie ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej KPA oraz omówienie zmian w przepisach, które mają kluczowe znaczenie dla pracowników administracji publicznej w usprawnieniu procedur administracyjnych. Uczestnicy poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia omawiane będą na praktycznych przykładach. Szkolenie poprowadzi doświadczony prawnik.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
16.03 - 17.03.2021
Online
Tryb dzienny
748,00 zł netto / brutto
13.04 - 14.04.2021
Online
Tryb dzienny
748,00 zł netto / brutto
12.05 - 13.05.2021
Online
Tryb dzienny
748,00 zł netto / brutto
748 748 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak aby przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel edukacyjny szkolenia:
•    przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu postępowania w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego,
•    omówienie zmian jakie weszły w życie wraz z nowelizacją KPA
•    usystematyzowanie posiadanej wcześniej wiedzy,
•    przedstawienie omawianych zagadnień przy użyciu przykładów o różnym stopniu jurydycznego skomplikowania, a także w oparciu o orzecznictwo i naukę prawa.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
•    znał aktualny Kodeks Postępowania Administracyjnego,
•    wiedział jakie zmiany zostały wprowadzone nowelizacją przepisów KPA oraz jakie konsekwencje, usprawnienia i obowiązki niesie za sobą ich wprowadzenie,
•    znał procedury administracyjne co pozwoli na skuteczniejsze podejmowanie decyzji jak również usprawni pracę urzędnika i całego zespołu,
•    posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wprowadzeniem nowych przepisów.

Adresaci szkolenia:
•    pracownicy organów administracji publicznej prowadzący postępowania w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego,
•    wszystkie osoby zainteresowane nabyciem wiedzy dotyczącej przepisów KPA.

Omówienie zmian w przepisach ma kluczowe znaczenie dla pracowników z długoletnim stażem pracy w administracji, nawykłych do pewnych instytucji prawnych, do mechanizmów i przepisów, które wraz z pozostałą częścią systemu prawnego podlegają ciągłej ewolucji i zmianie.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

1. Najnowsze zmiany w przepisach KPA od 1 czerwca 2017r. - cele nowelizacji.

2. Nowe zasady postępowania administracyjnego:
•    korzystnej interpretacji,
•    pewności prawa,
•    równości,
•    współdziałania organów dla dobra postępowania,
•    polubownego rozstrzygania spraw spornych
•    zmiany w zasadzie dwuinstancyjności (prawomocność decyzji administracyjnej).

3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania.

4. Bezczynność organu w postępowaniu - nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania - ponaglenie:
•    procedura rozpoznania ponaglenia
•    obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia.

5. Nowa regulacja art. 36-37 KPA - definicja przewlekłości i bezczynności. Bezpośrednie wskazanie soboty jako dnia wolnego od pracy w przepisach kodeksu.

6. Postępowania uproszczone – szczególne postępowania administracyjne.

7. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.

8. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 KPA (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania- odpowiednik in dubio pro reo). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.

9. Posiedzenie jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający.

10. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma postępowania administracyjnego – mediacja.
•    w jakich sprawach można prowadzić postępowanie mediacyjne,
•    wielość stron,
•    możliwość zawarcia ugody,
•    wydanie decyzji na niekorzyść adresata podejrzenie odwołania - organ stroną mediacji,
•    cel i skutki mediacji,
•    dobrowolność mediacji,
•    czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,
•    koszty postępowania.

11. Nowa forma załatwiania sprawy administracyjnej - umowa administracyjna między stroną a organem administracji.

12. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:
•    art. 79a KPA - umożliwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego a wydanie decyzji pozytywnej,
•    zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.

13. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 KPA.

14. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie - nowe elementy w decyzji:
•  tzw. milczące załatwianie spraw administracyjnych

15. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie

16. Postępowanie odwoławcze :
•    fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
•    oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,
•    zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej,
•    wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,
•    sprzeciw od decyzji kasacyjnej,
•    uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a).

17. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych.

18. Pozostałe zmiany mające wpływ na przebieg postępowania administracyjnego:
•    zasady liczenia terminów,
•    doręczenia elektroniczne pomiędzy organami postępowania,
•    zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

19. Podsumowanie szkolenia. Odpowiedzi na pytania uczestników.


Terminarz

zmień
16.03.2021 - 17.03.2021, Online, tryb dzienny
- 16.03.2021 (09:00 - 14:00)
Prowadzący: Tomasz Gzela
- 17.03.2021 (09:00 - 14:00)
Prowadzący: Tomasz Gzela
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA - warsztaty praktyczne
zmień
13.04.2021 - 14.04.2021, Online, tryb dzienny
- 13.04.2021 (09:00 - 14:00)
Prowadzący: Tomasz Gzela
- 14.04.2021 (09:00 - 14:00)
Prowadzący: Tomasz Gzela
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA - warsztaty praktyczne
zmień
12.05.2021 - 13.05.2021, Online, tryb dzienny
- 12.05.2021 (09:00 - 14:00)
Prowadzący: Tomasz Gzela
- 13.05.2021 (09:00 - 14:00)
Prowadzący: Tomasz Gzela
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA - warsztaty praktyczne

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- Czas trwania szkolenia jest zależny od wybranej lokalizacji
Gzela
Tomasz Gzela

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Gzela

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • lunch
  • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
  1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
  2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
  3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

620
czas trwania Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 17 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij