PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Prowadzący Prowadzący  Tomasz Gzela

przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy szkolenie Przedsiębiorcy, którzy podlegają pod obowiązkowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą przeszkolić pracowników i kadrę kierowniczą. Wymóg ten wynika z art. 52 ustawy. Oferowane szkolenie jest certyfikowane i spełnia wymogi ustawy. Program szkolenia uwzględnia zmiany ustawy dokonane po 13.07.2018 roku jak i te projektowane. Uczestnicy otrzymają ramową procedurę, której obowiązek wdrożenia wynika z art. 50 ustawy. Oprócz instytucji finansowych pod obowiązki wynikające z ustawy podlegają firmy o niefinansowym charakterze, ze względu na przedmiot działalności lub przedmiot umowy bez spełnienia dodatkowego warunku 10 tys euro, np. oddanie w najem lokalu, kontrakt managerski członka zarządu ze spółką, obrót nieruchomościami. Szkolenie i otrzymana ramowa dokumentacja spełni w części wymogi tworzenia dokumentacji "corporate compliance", której wymóg obejmie niebawem wszystkie z sektora prywatnego. W dniu 13 lipca 2018r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych). Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy. Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom.

3
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
11.03.2024
Warszawa
Tryb dzienny
710,00 zł netto / brutto
21.03.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
Pewny termin
610,00 zł netto / brutto
04.04.2024
Katowice
Tryb dzienny
710,00 zł netto / brutto
610 710 PLN
To szkolenie możemy zorganizować dla Państwa w formie konsultacji online.
O szczegóły zapytaj opiekuna szkolenia.


Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
•    Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).
•    Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu.
•    Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie.

Cel edukacyjny szkolenia:
•    omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
•    zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
•    omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD),
•    zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
•    omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
•    przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
•    omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
•    zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
•    znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
•    wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje,
•    znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych,
•    potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji
•    wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
•    posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF
•    spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
•     posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.
•     posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Adresaci szkolenia:
•    przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce,
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
•    kancelarie doradztwa podatkowego,
•    podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
•    pracownicy kantorów,
•    biegli rewidenci.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

1. Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych o biura rachunkowe, które  nie prowadzą usługowo ksiąg rachunkowych, pośredników w przy umowach najmu lub dzierżawy,  szeroko rozumiany obrót dziełami sztuki , dodatkowe czynności notarialne 

2. Nowa , rozszerzona   definicja klienta instytucji obowiązanej a więc tego, do którego trzeba skierować procedurę

3. Nowy szerszy zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego  m.in. o przypadki, w których doszło do zmiany umowy z klientem lub  zmian  u klienta podmiotowych , gospodarczych, kapitałowych, beneficjenta rzeczywistego

4. Procedurę należy uzupełnić również o ryzyko  braku lub utrudnionego kontaktu z klientem

5. Uzupełnienie " teczki klienta " o dodatkowe dane, w przypadku braku numeru NIP  i  dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego 

6. Nowe możliwości weryfikacji klienta ,  beneficjenta rzeczywistego w tym również  za pomocą środków  identyfikacji elektronicznej 

7. Obowiązek protokołu rozbieżności związanych z tożsamością osób 

8. Ograniczenia i  wzmożone ryzyko przy  działalności "wrażliwej"

9. Obrót z  z klientem z państwa trzeciego 

10. Transakcje nietypowe,  skomplikowane, nieuzasadnione prawnie lub gospodarczo 

11. Państwa trzecie wysokiego ryzyka 

12. Zmiana terminu przechowywania dokumentów dotyczących klienta 

13. Obowiązek wynikający z art. 50 AML  bieżącej weryfikacji i aktualizacji procedury  

14. Odnotowywanie rozbieżności  między CRBR (beneficjent rzeczywisty ) a ustaleniami faktycznymi 

15. Obowiązek akceptacji procedury przez kadrę kierowniczą 

16. Obowiązek wpisania do procedury sposobu ochrony pracowników raportujących do GIIF oraz  innych realizujących  w praktyce AML w tym również  wzmocnienie prawne " sygnalisty " 

17. Rozszerzenie  katalogu i zakresu zgłoszeń do rejestru beneficjentów rzeczywistych ( art . 50 AML ) 

18. Nowe regulacje w zakresie działalności na rzecz spółek 

19. Waluty wirtualne - nowe regulacje 

20. Tajemnica  Instytucji obowiązanej w zakresie AML 
a)zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

 

Autor programu: Tomasz Gzela

Terminarz

11.03.2024 - 11.03.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
- 11.03.2024, poniedziałek (09:00 - 15:15)
Prowadzący: Tomasz Gzela
21.03.2024 - 21.03.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
- 21.03.2024, czwartek (09:00 - 15:15)
Prowadzący: Tomasz Gzela
04.04.2024 - 04.04.2024, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
- 04.04.2024, czwartek (09:00 - 15:15)
Prowadzący: Tomasz Gzela

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Gzela
Tomasz Gzela

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Gzela

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • lunch
  • certyfikat
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Online, Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
  1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
  2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
  3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekunowie szkoleń

Warszawa, Online
Monika Połosak
Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

60
czas trwania Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 189 edycja
ocena Szkolenie obejmuje aktualny stan prawny * Uwaga dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, a także innych instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ustawy PPPiFT (AML): wysoka kara administracyjna (do 1 mln zł) jest przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy PPPiFT (AML).
Opiekunowie szkoleń
Warszawa, Online
Monika Połosak
Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij