US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości

Prowadzący Prowadzący  Mariusz Rutke

US GAAP szkolenie Celem szkolenia jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień obejmujących Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP) w odniesieniu do poszczególnych elementów sprawozdań finansowych (w tym ich sporządzania) w zakresie definicji i ujmowania (praktyczne ujęcie). Szkolenie ponadto ma na celu prezentację specyfiki (zasad i cech jakościowych) występującej w US GAAP.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
06.12 - 07.12.2021
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
998,00 zł netto / brutto
998 998 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Prezentacja najważniejszych zagadnień obejmujących Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP) w odniesieniu do poszczególnych elementów sprawozdań finansowych (w tym ich sporządzania) w zakresie definicji i ujmowania (praktyczne ujęcie). Szkolenie ponadto ma na celu prezentację specyfiki (zasad i cech jakościowych) występującej w US GAAP.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • całościowe i kompleksowe zapoznanie się z systemem US GAAP,
 • zapoznanie się z najważniejszymi regulacjami oraz ich zastosowaniem,
 • poszerzenie wiedzy związanej z US GAAP.
Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów finansowych związanych z US GAAP,
 • pracownicy działów controllingu powiązanych z tematyką US GAAP,
 • wszyscy zainteresowani tematyką Amerykańskich Standardów Rachunkowości.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

I – WPROWADZENIE DO US GAAP
1. Historia wprowadzania regulacji
2. Charakterystyka instytucji amerykańskiego systemu rachunkowości
3. Charakterystyka regulacji tworzących system
4. Omówienie funkcjonujących SFAC
5. Zakres przedmiotowy
6. Zakres podmiotowy
7. Założenia koncepcyjne standardów
8. Zasady rachunkowości oraz cechy jakościowe sprawozdań
9. Charakterystyka podstawowych elementów – aktywa, pasywa, przychody, koszty, wpływy, wydatki


II – POZYCJE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – wybrane zagadnienia
1.Modele i kategorie wyceny wg US GAAP
- Model Kosztu historycznego
- Model Wartości godziwej
- Pozostałe modele wyceny

2. Rzeczowe aktywa trwałe (w tym nieruchomości inwestycyjne, aktywa przeznaczone do sprzedaży, leasing)
- ujmowanie i definicja
- wycena początkowa rzeczowych aktywów trwałych,
- wycena bilansowa środków trwałych,
- nakłady ponoszone w terminach późniejszych
- amortyzacja
- utrata wartości
- nieruchomości inwestycyjne
- aktywa przeznaczone do sprzedaży
- leasing

3. Wartości niematerialne
- ujmowanie i definicja
- wycena początkowa
- wycena bilansowa
- amortyzacja – zasady
- koszty prac rozwojowych i badawczych
- wartość firmy

4. Instrumenty finansowe (aktywa finansowe)
- zmiany w zakresie instrumentów finansowych od 2020 roku
- grupy aktywów finansowych
- wycena początkowa aktywów finansowych
- wycena bilansowa aktywów finansowych
- ujmowanie różnic
- trwała utrata wartości
- zobowiązania finansowe (wycena początkowa i bilansowa)
- instrumenty pochodne

5. Zapasy
- definicja
- wycena początkowa
- wycena bilansowa
- metody rozchodu
- koszty finansowania zewnętrznego

6. Rozrachunki
- należności i zobowiązania
- wycena początkowa
- wycena bilansowa

7. Różnice kursowe
- ujmowanie pozycji pieniężnych
- ujmowanie pozycji niepieniężnych
- waluta funkcjonalna
- waluta raportowania

8. Kapitał własny i Rezerwy
- kapitał własny
- rezerwy
- zobowiązania warunkowe

9. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi koszty
- nowe podejście do przychodów
- pięciostopniowa identyfikacja
- zobowiązania do wykonania świadczenia
- cena transakcyjna
- ujmowanie w danym momencie
- ujmowanie w miarę upływu czasu
- koszty pozyskania umowy
- koszty wykonania umowy
- modyfikacja umów i nowe umowy
- wyjątki stosowania

10. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
- środki pieniężne (definicja)
- ekwiwalenty środków pieniężnych (elementy)

III – SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP
1.Prezentacja sprawozdania finansowego – omówienie elementów składowych:
- bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej)
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek wyników + OCI)
- rachunek przepływów pieniężnych
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- noty
- zmiana polityki rachunkowości
- korekty błędów
- wartości szacunkowe


Terminarz

zmień
06.12.2021 - 07.12.2021, Online, tryb dzienny
- 06.12.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Mariusz Rutke
- 07.12.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Mariusz Rutke
US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Rutke
Mariusz Rutke

Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków. Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali jednego z największych działających w Polsce banków oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. Ponadto jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych opartych na MS Excel oraz MS Access.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Mariusz Rutke

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

581
czas trwania Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 5 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij