DORADCA PODATKOWY - KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW

Prowadzący Prowadzący  Andrzej Pulut, Piotr Wąsowski, Rafał Dąbrowski, dr Małgorzata Rzeszutek, Łukasz Domagała, Bartosz Kubista, Ekspert FRR, Sylwia Hatala

Doradca podatkowy kurs Celem kursu jest gruntowne przygotowanie osób przystępujących do egzaminu na Doradcę Podatkowego w Ministerstwie Finansów. Ukończenie kursu pomaga słuchaczom w zdobyciu uprawnień do wykonywania zawodu Doradcy Podatkowego. Wiedza przekazywana na zajęciach jest zgodna z treścią aktualnych aktów prawnych (w tym decyzji urzędów i izb skarbowych oraz wyroków NSA) dotyczących podatków. Osoby, które ukończyły ten kurs zdają egzamin w Ministerstwie bez większych trudności.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
17.09 - 21.01.2023
Online
Tryb weekendowy
Pewny termin
3290,00 zł -300 zł i
Rabat w wysokości 300 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.08.2022 r.
2990,00 zł netto / brutto
2990 2990 PLN
MAMY WYSOKĄ „ZDAWALNOŚĆ” EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.

Bazujemy na podstawie aktualnych pytań egzaminacyjnych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Cel kursu:
- gruntowne przygotowanie osób przystępujących do egzaminu na Doradcę Podatkowego w Ministerstwie Finansów;
- umożliwienie słuchaczom zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu Doradcy Podatkowego;
- przekazanie wiedzy zgodnej z treścią aktualnych aktów prawnych (w tym decyzji urzędów i izb skarbowych oraz wyroków NSA) dotyczących podatków.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
 • przygotowanie do egzaminu państwowego (egzamin pisemny i ustny) na doradcę podatkowego;
 • gruntowne opanowanie zasad funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce;
 • przyswojenie reguł nowoczesnej rachunkowości, kontroli wewnętrznej i postępowania egzekucyjnego;
 • opanowanie umiejętności umożliwiających efektywne prowadzenie kancelarii podatkowej lub biura rachunkowego.
Adresaci kursu:
 • osoby, które chcą przystąpić do egzaminu w Ministerstwie Finansów w celu uzyskania licencji;
 • osoby na stanowiskach specjalisty do spraw podatkowych chcące zwiększyć swoje kwalifikacje;
 • pracownicy pionu księgowo-finansowego, którzy chcą zdobyć ekspercką wiedzę w zakresie podatków.
Metodyka prowadzenia zajęć:
Wykłady i dyskusja z uczestnikami, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i pisanie kazusów, rozwiązywanie pytań otwartych. Indywidualne podejście do każdego z uczestników.

Uczestnicy otrzymają:
 • opracowane odpowiedzi na pytania testowe
 • opracowane kazusy, opublikowane na stronie MF, i obowiązujące na egzaminie pisemnym
 • opracowane pytania otwarte
 • Książkę "PODATKI – UJEDNOLICONE PRZEPISY- stan prawny", która zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków
Egzamin ministerialny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o aktualne pytania egzaminacyjne opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Więcej informacji na temat egzaminu ministerialnego:
KLIK!

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

I.    Źródła prawa i wykładnia prawa

II.    Analiza podatkowa

III.    Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV.    Materialne prawo podatkowe
1.Interpretacja przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych
2.Zobowiązania podatkowe
3.Tajemnica skarbowa
4.Podatek od towarów i usług
5.Podatek dochodowy od osób fizycznych
6.Podatek dochodowy od osób prawnych
7.Podatek tonażowy
8.Podatek akcyzowy
9.Podatek od gier
10.Podatki i opłaty lokalne:
•    Podatek od nieruchomości,
•    Podatek od środków transportowych
•    Podatek rolny i podatek leśny
•    Podatek od czynności cywilnoprawnych
•    Podatek od spadków i darowizn
•    Opłaty skarbowe i inne opłaty lokalne

V.    Postępowanie przez organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1.    Postępowanie przez organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
•    Kodeks postępowania administracyjnego,
•    Postępowanie podatkowe,
•    Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa,
•    Wydanie zaświadczeń przez organy podatkowe,
•    Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
•    Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
2.    Postępowanie egzekucyjne w administracji

VI.    Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII.    Prawo dewizowe

VIII.    Prawo karne skarbowe

IX.    Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa
1.    Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej
2.    Kontrola skarbowa

X.    Rachunkowość

XI.    Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII.    Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII.    Kazusy


Terminarz

zmień
17.09.2022 - 21.01.2023, Online, tryb weekendowy

Opiekun: Paulina Kołątaj

- 17.09.2022, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Andrzej Pulut
- 18.09.2022, niedziela (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Andrzej Pulut
- 01.10.2022, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Piotr Wąsowski
- 02.10.2022, niedziela (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Rafał Dąbrowski
- 15.10.2022, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: dr Małgorzata Rzeszutek
- 16.10.2022, niedziela (09:00 - 16:30)
Prowadzący: dr Małgorzata Rzeszutek
- 29.10.2022, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Łukasz Domagała
- 30.10.2022, niedziela (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Piotr Wąsowski
- 12.11.2022, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Bartosz Kubista
- 13.11.2022, niedziela (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Bartosz Kubista
- 26.11.2022, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 27.11.2022, niedziela (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 10.12.2022, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Sylwia Hatala
- 11.12.2022, niedziela (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Piotr Wąsowski
- 14.01.2023, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Sylwia Hatala
- 21.01.2023, sobota (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Sylwia Hatala
DORADCA PODATKOWY - KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW

Czas trwania

144 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Pulut
Andrzej Pulut

Biegły rewident nr wpisu 10972, doradca podatkowy nr wpisu 10038, ekonomista, absolwent Wydziału Finanse i Bankowość specjalizacja rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od roku 2011 doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - przygotowana rozprawa doktorska w zakresie procesu transformacji zasad rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego. Szkoleniowiec dla firm oraz osób fizycznych z zakresu rachunkowości, doradztwa podatkowego, w szczególności szkolenia dotyczące kandydatów na doradców podatkowych. Konsultant rozwiązań księgowo podatkowych dla spółek. Obecnie sprawujący nadzór księgowy nad Grupą Kapitałową notowaną na GWP oraz pełni funkcje Prezesa Zarządu firmy audytorskiej CAISHEN AUDYT Spółka z o.o. W zakresie działalności audytorskiej był kluczowym biegłym rewidentem dla grup kapitałowych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, publicznych szpitali klinicznych, szkół wyższych, jednostek NFZ, PFRON, Lasów Państwowych. Doświadczenie zawodowe związane wykonywaniem zawodu: kierownika działu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, główny księgowy, dyrektor ds. finansowych oraz wynikające z nabyciem uprawnień (certyfikat księgowego, doradca podatkowy, biegły rewident)

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Andrzej Pulut

Wąsowski
Piotr Wąsowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2003 r, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce leżącej na styku prawa podatkowego, administracyjnego, handlowego i rachunkowości oraz postępowań podatkowych administracyjnych i czynności sprawdzających. Reprezentuje podatników w toku sporów z organami podatkowymi oraz przeprowadza audyty podatkowe. Przed rozpoczęciem w 2003 r. kariery doradcy podatkowego był zatrudniony w organach skarbowych - Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Ministerstwie Finansów Departamencie Podatku VAT (pełnił funkcję Naczelnika wydziału), które reprezentował w m.in. sprawach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor kilkudziesięciu artykułów i pozycji książkowych z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT. Jego artykuły były publikowane w „Przeglądzie Podatkowym”, „Rzeczpospolitej”, „Doradcy Podatnika”, „Prawie Przedsiębiorcy”, „Rachunkowości Budżetowej”. Jest współautorem wydawnictwa Meritum Podatki 2004 i 2005. Jako wykładowca (trener) prowadzi zajęcia dla głównych księgowych, samodzielnych księgowych i doradców podatkowych. W 2009 roku brał udział w szkoleniu pracowników Urzędów Skarbowych, zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu sfinansowanego przez Unię Europejską z grantu Europejskiego Funduszu Społecznego. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Warszawie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Piotr Wąsowski

Dąbrowski
Rafał Dąbrowski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uczelni Łazarskiego. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Krajową Administracją Skarbową, obecnie kieruje komórką do spraw karnych skarbowych, poprzednio na stanowisku oskarżyciela skarbowego. Specjalizuje się w prawie karnym skarbowym i karnym proceduralnym, jednakże zdobyte doświadczenie przekłada się także na wiedzę z zakresu wszystkich podatków, w tym akcyzie. Doświadczenie zdobywał kierując referatem spraw karnych skarbowych, reprezentując finansowy organ postępowania przygotowawczego przed sądami powszechnymi oraz prowadząc śledztwa i dochodzenia w sprawach o przestępstwa skarbowe dotyczące karuzel VAT-owskich, przestępczości skarbowej związanej z nieruchomościami, uchylaniem się od opodatkowania, nierzetelnym prowadzeniem ksiąg, przestępstwami skarbowymi płatnika, firmanctwem, ukrywaniem dochodów, podawaniem nieprawdy organom podatkowym, utrudnianiem kontroli podatkowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Dąbrowski

Rzeszutek
dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez dr Małgorzata Rzeszutek

Domagała
Łukasz  Domagała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na w/w Wydziale. Wieloletni pracownik administracji celnej. Od 2003r. również nauczyciel akademicki. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego. Autor publikacji poświęconych prawu finansowemu (m.in. w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego). Specjalizuje się w prawie celnym i podatku akcyzowym. Biegły sądowy z zakresu „zamówienia publiczne i podatek akcyzowy”. Od 2008r. zajmuje się także Prawem zamówień publicznych. W latach 2010-2011 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym. Od 2011r. współpracuje doradczo z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie prawa zamówień publicznych. Koordynował (w zakresie udzielania zamówień publicznych) wiele projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Jest autorem publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz Finansów publicznych. Od 2009r. prowadzi także działalność szkoleniową w w/w zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Łukasz  Domagała

Kubista
Bartosz  Kubista

Doradca podatkowy nr wpisu 12474 i adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Partner w GLC. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji, w której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Informatyzacji, Przewodniczącego Komisji do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych oraz Członka Komisji Współpracy Międzynarodowej i Komisji prawnej. W Krajowej Rady Doradców Podatkowych był odpowiedzialny za organizację Kursu przygotowującego do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. Wiceprzewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych VI Kadencji. Członek New Tax Professionals Committee przy CFE Tax Advisers Europe. Członek Grupy Roboczej nr 11 przy Forum Cen Transferowych. Trener przy Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Katowicach. Laureat konkursu Rising Stars: Prawnicy Liderzy Jutra 2021, do której był również nominowany w roku 2020. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, podatku dochodowym od osób prawnych, procesach M&A oraz w cenach transferowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Bartosz  Kubista

Ekspert FRR 

Hatala
Sylwia Hatala

podatki

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim na kierunku prawo. Doradca Podatkowy (nr wpisu 11599). Od 2021 r. rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową współpracując z zespołem radców prawnych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Obsługuje głównie podmioty zagraniczne oraz duże podmioty krajowe. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe jako dyrektor finansowy i główny księgowy. Absolwentka studiów podyplomowych z rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz posiada Certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Specjalizuje się w podatku CIT , Prawie Międzynarodowym oraz VAT.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Sylwia Hatala

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • książkę PODATKI - ujednolicone przepisy
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • książkę PODATKI - ujednolicone przepisy
 • certyfikat
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
zadatek Zadatek. W celu potwierdzenia udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

262
czas trwania Czas trwania: 144 godziny dydaktyczne
numer edycji Numer edycji: 6 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij