PŁACE - certyfikowany kurs od podstaw (kod zawodu 242310)

Prowadzący Prowadzący  Paulina Bramson, Marzena Mikoda, Ekspert FRR, Ewa Polewczak, Krzysztof Stucke

Kurs płacowy od podstaw Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs Specjalista ds. Wynagrodzeń prowadzony jest zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki”. Kurs jest przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

7
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
17.03 - 07.04.2024
Online: na żywo
Tryb weekendowy
Pewny termin
1290,00 zł netto / brutto
27.03 - 12.04.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
1290,00 zł netto / brutto
13.04 - 05.05.2024
Warszawa
Tryb weekendowy
1390,00 zł netto / brutto
15.04 - 17.05.2024
Online: na żywo
Tryb wieczorowy
Pewny termin
1290,00 zł netto / brutto
21.04 - 12.05.2024
Katowice
Tryb weekendowy
1390,00 zł netto / brutto
02.06 - 16.06.2024
Online: na żywo
Tryb weekendowy
1290,00 zł netto / brutto
19.06 - 05.07.2024
Online: na żywo
Tryb wieczorowy
1290,00 zł netto / brutto
1290 1390 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych z działami płacowymi, przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z naliczania wynagrodzeń. Kurs przygotowuje do pracy w działach płacowych całkowicie od podstaw.
Certyfikat ukończenia jest potwierdzeniem przyswojenia wiedzy z zakresu płac w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy na stanowisku Specjalisty ds. Wynagrodzeń.
Kurs jest przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

Korzyści dla uczestników:
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca-pracownik
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień płacowych
 • poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w dziedzinie naliczania wynagrodzeń
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.
Przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć online:
 • Interaktywna prezentacja
 • Interaktywna tablica (trener ma możliwość robienia notatek, a następnie przesłania ich uczestnikom)
 • Czat dla wszystkich uczestników jest dostępny przez cały czas trwania zajęć
 • Możliwość włączenia kamerki oraz mikrofonu przez uczestników
 • Testy próbne i zadania do których angażowani są wszyscy uczestnicy.
Adresaci szkolenia:
 • osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach płacowych
 • osoby pracujące w działach innych, niż płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników
 • osoby pracujące w działach finansowo–księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników.
Kurs Kadry jest częścią kompleksowego kursu: Certyfikowany kurs KADRY I PŁACE od podstaw (kod zawodu 242307; 242310) >>>
W ofercie posiadamy także kurs: KADRY- certyfikowany kurs od podstaw (kod zawodu 242307) >>>

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje kadrowo-płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu: Specjalista ds. Wynagrodzeń (kod zawodu 242310)
Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

Wymagania sprzętowe (dotyczy szkoleń online):
• komputer z aktualną wersją przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub edge
• internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s
 1. PŁACA MINIMALNA
  1. Minimalne wynagrodzenie za pracę
  2. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie płacy minimalnej
  3. Wpływ płacy minimalnej na inne składniki wynagrodzenia
 2. PŁACA ZASADNICZA
  1. Wynagrodzenie zasadnicze określone w stałej wysokości
  2. Wynagrodzenie zasadnicze określone w stawce godzinowej
  3. Przeliczenie wynagrodzenia zasadniczego za przepracowaną cześć miesiąca
   • Wystąpienie nieobecności niepłatnych
   • Pomniejszenie wynagrodzenia za okres nieobecności chorobowych
   • Zatrudnienie i zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca
   • Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego w trakcie miesiąca
   • Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca
 3. PRACA W NADGODZINACH I PORZE NOCNEJ
  1. Kalkulacja wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach
  2. Składniki płacowe wliczane do wynagrodzenia za dodatkowy czas pracy
  3. Kalkulacja dodatku nocnego
 4. PREMIE
  1. Zwykła premia miesięczna
  2. Stała premia regulaminowa
  3. Premia uznaniowa
  4. Premie roczne, półroczne, kwartalne
 5. URLOPY I EKWIWALENTY
  1. Naliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
  2. Ekwiwalent dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy
  3. Ekwiwalent dla pracownika zatrudnionego na cześć etatu
 6. KOSZT ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA
  1. Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę
  2. Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  3. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
 7. WYNAGRODZENIE BRUTTO – NETTO
  1. Składki społeczne ZUS
  2. Składniki wynagrodzeń uwzględniane w podstawie składek społecznych
  3. Maksymalna podstawa składek społecznych
  4. Podstawa naliczenia składki zdrowotnej
  5. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
  6. Koszty uzyskania przychodu
  7. Ulga podatkowa PIT-2 i zasady jej stosowania
 8. ZWOLNIENIA Z PODATKU
  1. Pracownik do 26 roku życia
  2. Ulga dla Seniora
  3. Ulga dla osób powracających do Polski
  4. Ulga dla rodziców wychowujących co najmniej 4 dzieci
 9. NALICZANIE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ
  1. Odprawa dla pracownika zwalnianego
  2. Odprawa emerytalno-rentowa
  3. Odprawa wojskowa
  4. Odprawa pośmiertna
  5. Nagroda jubileuszowa
  6. Składka na dodatkowe ubezpieczenie na życie
  7. Karty sportowe
  8. Pakiety medyczne
  9. Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
  10. Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
  11. Dofinansowanie do posiłków
 10. NIEOBECNOŚCI CHOROBOWE
  1. Podstawa zasiłkowa
  2. Składniki wynagrodzenia ustalane w podstawie zasiłkowej
  3. Zasady uzupełniania składników płacowych w podstawie zasiłkowej
  4. Nowe zasady ponownego przeliczenia podstawy zasiłkowej
  5. Wynagrodzenie chorobowe
  6. Okres płatności wynagrodzenia chorobowego
  7. Zasiłek chorobowy
  8. Zasiłek wypadkowy
   • Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem
   • Wysokość zasiłku przy wypadku powstałym z winy pracownika
  9. Zasiłek opiekuńczy
  10. Świadczenie rehabilitacyjne
 11. ZASIŁKI ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM
  1. Zasiłek macierzyński
  2. Zasiłek rodzicielski
  3. Urlop ojcowski
 12. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)
  1. Podstawa naliczenia składek PPK
  2. Wpłaty podstawowe i dodatkowe
  3. Przekazanie składek a moment powstania przychodu pracownika
  4. Ponowne zgłaszanie pracownika do programu PPK
 13. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ
  1. Potrącenia dobrowolne dokonywane za zgodą pracownika
  2. Potrącenia obligatoryjne
  3. Zajęcia komornicze alimentacyjne i niealimentacyjne
  4. Tytuły wykonawcze z ZUS, Urzędu Skarbowego
  5. Zbieg tytułów wykonawczych
  6. Kwoty wolne od potrąceń
  7. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków
  8. Zbieg potrąceń dobrowolnych i obligatoryjnych
  9. Kary pieniężne
  10. Potrącenia nierozliczonych zaliczek pracownika
 14. UMOWY CYWILNOPRAWNE
  1. Zasady podlegania składkom ZUS
  2. Wyliczanie wartości kosztów uzyskania przychodu
  3. Przeniesienie praw autorskich i ich wpływ na kalkulację
  4. Kalkulacja wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
  5. Kalkulacja wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło
  6. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie podpisanej z własnym pracownikiem
  7. Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych
 15. PROGRAM PŁATNIK
  1. Zakładanie nowej firmy w programie Płatnik
  2. Rejestracja firmy w ZUS
  3. Zgłaszanie do ZUS:
   • Pracowników
   • Zleceniobiorców
   • Członków rodziny
   • Zmian danych osobowych
  4. Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło
  5. Zasady wypełniania dokumentów IWA, ZSWA
  6. Raport ZUS RIA i przyczyny jego wypełniania
  7. Dokumenty rozliczeniowe ZUS
   • Import dokumentów rozliczeniowych
   • Przygotowanie zestawu do wysyłki
   • Przygotowywanie korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS
  8. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Autor programu: Marzena Mikoda

Terminarz

17.03.2024 - 07.04.2024, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Monika Połosak

Płace od podstaw
- 17.03.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 23.03.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 24.03.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 06.04.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 07.04.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Ekspert FRR
27.03.2024 - 12.04.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Magdalena Rynkowska

Płace od podstaw
- 27.03.2024, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Krzysztof Stucke
- 03.04.2024, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Krzysztof Stucke
- 05.04.2024, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Krzysztof Stucke
- 10.04.2024, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Krzysztof Stucke
- 12.04.2024, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Krzysztof Stucke
13.04.2024 - 05.05.2024, Warszawa, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Monika Połosak

Płace od podstaw
- 13.04.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Paulina Bramson
- 14.04.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Paulina Bramson
- 21.04.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Paulina Bramson
- 04.05.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Paulina Bramson
- 05.05.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Paulina Bramson
15.04.2024 - 17.05.2024, Online, tryb wieczorowy
zmień

Opiekun: Monika Połosak

Płace od podstaw
- 15.04.2024, poniedziałek (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 17.04.2024, środa (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 19.04.2024, piątek (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 22.04.2024, poniedziałek (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 24.04.2024, środa (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 13.05.2024, poniedziałek (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 15.05.2024, środa (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 17.05.2024, piątek (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
21.04.2024 - 12.05.2024, Katowice, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Rynkowska

Płace od podstaw
- 21.04.2024, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Ewa Polewczak
- 27.04.2024, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Ewa Polewczak
- 28.04.2024, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Ewa Polewczak
- 11.05.2024, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Ewa Polewczak
- 12.05.2024, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Ewa Polewczak
02.06.2024 - 16.06.2024, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Rynkowska

Płace od podstaw
- 02.06.2024, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 08.06.2024, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 09.06.2024, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 15.06.2024, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 16.06.2024, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda
19.06.2024 - 05.07.2024, Online, tryb wieczorowy
zmień

Opiekun: Magdalena Rynkowska

Płace od podstaw
- 19.06.2024, środa (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 21.06.2024, piątek (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 24.06.2024, poniedziałek (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 26.06.2024, środa (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 28.06.2024, piątek (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 01.07.2024, poniedziałek (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 03.07.2024, środa (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda
- 05.07.2024, piątek (17:00 - 21:00)
Prowadzący: Marzena Mikoda

Czas trwania

40 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Bramson
Paulina  Bramson

Kadry i Płace

Zdobyła bardzo duże doświadczenie poprzez pracę w działach kadr i płac różnych firm, od małych po bardzo duże korporacje. Ekspert w zakresie naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, doświadczony wykładowca, trener biznesu. Od ponad 10 lat związana z działami kadr i płac. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni współpracownik Centrum szkoleniowego FRR Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia szkoleń Kadrowo Płacowych. Wiedzę przekazuje w bardzo przystępny sposób, otrzymując za każdym razem bardzo wysokie oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników na koniec zajęć.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Paulina  Bramson

Mikoda
Marzena Mikoda

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Pracy oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Doradztwo Zawodowe, obecnie w trakcie zdobywania tytułu Trenera Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Praktyk w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych z dziesięcioletnim stażem pracy zdobytym w biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych i korporacjach międzynarodowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Mikoda

Ekspert FRR 

Polewczak
Ewa Polewczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawniej Akademii Ekonomicznej w Krakowie) na kierunku Zarządzenie zasobami ludzkimi, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Ewa Polewczak

Stucke
Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz mediacji sądowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Posiada przygotowanie (uprawnienia) pedagogiczne. 2021- Laureat nagrody w akcji „Poprawmy prawo” organizowanej przez Prawo.pl/Lex Od 11/2019 mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Od 12/2019 biegły sądowy z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Od 10/2023- Seminarium doktorskie (prawo pracy)- Akademia Humanitas w Sosnowcu Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu, Volkswagen Poznań, Hotele Marriott., Browar Żywiec, Instytut Pamięci Narodowej, Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Kraków , Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, Alior Bank Centrala, Muzeum Śląskie w Katowicach, KRUS Centrala. Wykładowca: Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ochrony danych osobowych (RODO), prawa administracyjnego i cywilnego, ubezpieczeń społecznych, mediacji sądowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace. Przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Pełni funkcję IODO w kilku podmiotach gospodarczych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Krzysztof Stucke

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny stacjonarny (w miejscu realizacji kursu)
 • zaświadczenie
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny online (poprzez Testportal)
 • zaświadczenie
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
 • certyfikat ukończenia szkolenia (zostanie wysłany pocztą)
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 raty. Dla płatności w ratach doliczamy 2% wartości kursu.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa, Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekunowie szkoleń

Online, Warszawa
Monika Połosak
Online, Katowice
Magdalena Rynkowska

Ostatnio przeglądane

1783
czas trwania Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 31 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Warszawa
Monika Połosak
Online, Katowice
Magdalena Rynkowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij