AKADEMIA KRAJOWYCH (KSR) I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI (MSR/MSSF)

Prowadzący Prowadzący  Jacek Kołaczyński

Akademia KSR i MSR Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową sprawozdań w układzie MSR/MSSF z uwagi na coraz większą ilość spółek – klientów, którzy przygotowują sprawozdanie na GPW lub do grupy kapitałowej stosując regulacje międzynarodowe MSR i MSSF.

1
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
07.09 - 13.10.2024
Online: na żywo
Tryb weekendowy
2290,00 zł -400 zł i
Rabat w wysokości 400 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.07.2024 r.
1890,00 zł netto / brutto
1890 1890 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Szkolenie jest częścią kursu DYPLOMOWANY KSIĘGOWY.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie prowadzimy w unikatowej formie warsztatowej, gdzie 80% czasu zajmują case studies i ćwiczenia praktyczne, analizy faktycznych opublikowanych sprawozdań sporządzonych zgodnie z regulacjami MSR/MSSF.
Do każdego modułu uczestnicy otrzymają konspekt szkoleniowy i szczegółowe wytyczne do dalszego doskonalenia i pogłębiania wiedzy.

Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane są do samodzielnych i głównych księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, kandydatów na biegłych rewidentów, osób pracujących w działach raportowania w tym osób z grup kapitałowych oraz pozostałych zainteresowanych tematyką MSR/MSSF.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
 • Dzień 1 
  1.    Stosowanie Ustawy o rachunkowości i międzynarodowych regulacji rachunkowości, unijnych dyrektyw w sprawie rachunkowości
  2.    Przegląd kluczowych kwestii z KSR:
 • KSR 1 – Rachunek przepływów pieniężnych
 • KSR 2 – Odroczony podatek dochodowy – zasady kalkulacji i prezentacji
 • KSR 3 – Umowy o usługi długoterminowe – ewidencja umów, zasady wykazywania przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym
 • KSR 4 – Zasady ustalania utraty wartości aktywów
 • KSR 5 – Leasing
 • KSR 6 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
 • KSR 7 - Polityka rachunkowości, korekty błędów, zdarzenia po dacie bilansu
 • KSR 8 – Działalność deweloperska
 • KSR 9 – Sprawozdanie z działalności
 • KSR 10 – Umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym
 • KSR 11 – Środki trwałe
 • KSR 12 – Działalność rolnicza
 • KSR 13 – Koszt wytworzenia produktów
 • KSR 14 - Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności
 • KSR 15 - Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów

Dzień 2 
1.    MSR 1, MSR 8 i MSSF 1 Podstawowe koncepcje sprawozdawczości finansowej i zastosowanie ich po raz pierwszy
2.    MSSF5 Sprawozdanie według segmentów działalności
- Zakres podmiotowy MSR/MSSF
- Wykaz i cele aktualnie obowiązujących Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
- Ramy konceptualne
- Polityka rachunkowości jednostek stosujących MSR/MSSF, porównywalność sprawozdań finansowych a błędy lat poprzednich, zmiany szacunków i polityki rachunkowości (MSR1, MSR8)
- Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF1) i określanie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, wpływ zmian wartości na sprawozdanie bieżące i przygotowanie danych porównawczych
- Budowa i elementy sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF
3.    MSSF 8 – Sprawozdawczość wg segmentów działalności – kryteria prezentowania
4.    Działalność zaniechana i jej wykazywanie w sprawozdaniu zgodnie z MSSF5
5. MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe
- zasady identyfikacji aktywów i określania stawek amortyzacyjnych
- klasyfikacja i definicje aktywów wg Ustawy o rachunkowości i MSR16
- cena nabycia składników majątku – elementy składowe i wyłączenia
- uwzględnienie kosztów finansowania zewnętrznego
- nieodpłatne pozyskanie środków trwałych
- zasady rozliczania dotacji na zakup środków trwałych
- zasady naliczania odpisów amortyzacyjnych, rachunkowość komponentów i części składowych
- skutki zaprzestania użytkowania środków trwałych lub przeznaczenia ich do sprzedaży
- kategorie ulepszenia w MSR
- wycena środków trwałych na dzień bilansowy
6.    MSSF16 – Leasing
- szczegółowa identyfikacja nowej koncepcji leasingu i wykazywania Prawa do użytkowania aktywów w sprawozdaniu
- zrozumienie okresu leasingu, jego przedłużenie i skrócenie
- podejście retrospektywne a zmodyfikowane podejście retrospektywne – reklasyfikacje umów i ich wpływ na sprawozdanie

Dzień 3 
1.    MSR 36 – Utrata wartości aktywów
- wewnętrzne i zewnętrzne przesłanki utraty wartości
- zasady określania wartości odzyskiwalnej
- identyfikacja ośrodków wypracowujących środki pieniężne (CGU)
- tworzenie i rozwiązywanie odpisów
2.    MSR 38 – Aktywa niematerialne
- identyfikacja aktywów o charakterze niematerialnym, definicje kontroli
- określanie przyszłych korzyści ekonomicznych
- identyfikacja kosztów prac badawczych a kosztów prac rozwojowych
- kalkulacja wartości firmy
3.    MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne
- rozróżnianie środków trwałych od nieruchomości inwestycyjnych
- model wyceny bieżącej i model wyceny na dzień bilansowy
- zmiana klasyfikacji i prezentacje w sprawozdaniu finansowym
4.    MSSF 5 – Aktywa przeznaczone do sprzedaży
- warunki klasyfikacji aktywów przeznaczonych do zbycia, zrozumienie sformalizowanego planu jednostki
- zasady ujęcia w księgach zmiany kwalifikacji aktywów na moment określenia zasad zbycia, zasady dotyczące amortyzacji aktywów
- zmiany późniejsze decyzji i ujęcie zwrotne aktywa do środków trwałych
5.    MSR 2 – Zapasy
- zasady ujęcia wstępnego i wyceny na dzień bilansowych
- ujmowanie kosztów związanych z finansowaniem zakupu
- koszt wytworzenia w praktyce jednostek produkcyjnych
6.    MSR 37 – Rezerwy i zobowiązania
- zasady tworzenia rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych
- rozróżnianie „provisions” od „accruals”
- zasady kalkulacji rezerw na przyszłe świadczenia i rezerw na oczekiwane straty
- zrozumienie wartości bieżącej, wartości przyszłej, zwijanie i rozwijanie dyskonta
7.    MSR 19 Świadczenia pracownicze
- zasady kalkulacji rezerw na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe
- zasady kalkulacji rezerw na niewykorzystane urlopy
- wymogi dotyczące ujawnień w sprawozdaniu

Dzień 4 
1.    MSSF 9 – Instrumenty finansowe
- ewolucja standardów dotyczących instrumentów finansowych od MSR32 i MSR39 do MSSF7 i MSSF9
- rozróżnianie instrumentu kapitałowego od aktywa i zobowiązania finansowego
- nowa koncepcja klasyfikacji instrumentów do tych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, wycenianych przez inne całkowite dochody i wycenianych w zamortyzowanym koszcie
2.    Charakterystyka sprawozdania z całkowitych dochodów – porównanie do rachunku zysków i strat w układzie statutowym – MSSF 15
- zasady rozpoznawania przychodów i 5-stopniowa ścieżka regulacyjna
- umowy świadczone w momencie a umowy świadczone w czasie, w tym zasady rozliczania umów o usługi długoterminowe
- zasada określania ceny transakcyjnej oraz późniejszych świadczeń związanych z umowami (rabaty, kick-back, kick-off)
- zasady alokacji ceny transakcyjnej do zobowiązań wynikających z umowy
3.    MSR 12 - Podatek dochodowy bieżący i podatek dochodowy odroczony
- zasady ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i kalkulacji rezerw na odroczony podatek
- identyfikacja wartości bilansowych i podatkowych
- zasady przygotowania „przejściówki” od wyniku bilansowego do wyniku podatkowego
- kalkulacja i rozumienie efektywnej stopy podatkowej
4. MSR33 Zysk na akcję
- podstawowy a rozwodniony zysk na 1 akcję
- ujmowanie potencjalnych opcji i innych instrumentów mających wpływ na wartość akcji
- ustalanie kolejności włączania pozycji rozwadniających do wyliczenia średnioważonej liczby akcji


Terminarz

07.09.2024 - 13.10.2024, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

AKADEMIA KRAJOWYCH (KSR) I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI (MSR/MSSF)
- 07.09.2024, sobota (08:00 - 16:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 08.09.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 12.10.2024, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 13.10.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński

Czas trwania

36 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Kołaczyński
Jacek Kołaczyński

Profil zawodowy: biegły rewident nr 13749, praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, finansów, controllingu, autor i opiekun merytoryczny certyfikowanych programów szkoleniowych w FRR, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w FRR. Edukacja i ukończone szkolenia: absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: Rachunkowość, ukończone studia podyplomowe „Post-graduate studies in Financial Management” w Luton Business School, ukończone anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii, certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, absolwent międzynarodowego programu dla kadry managerskiej na licencji Harvard University, Doświadczenie: ponad 21-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych i kontroli (Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy), obecnie dyrektor finansowy w globalnej grupie kapitałowej, dodatkowo wieloletni współpracownik biur księgowości, doradztwa podatkowego i największych firm audytorskich, audytor w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski oraz Pol-Tax, posiada ponad 14-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego ze zrealizowanymi ponad 13 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF oraz szeroko rozumianym zarządzaniem finansami i podatkami (PIT, CIT, VAT) oraz controllingiem w grupach kapitałowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Jacek Kołaczyński

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Dostęp do szkolenia online będzie możliwy tylko po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

To szkolenie nie ma jeszcze opinii. Uczestniczyłeś w tym szkoleniu? Prześlij nam swoją recenzję poprzez formularz.

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1692
czas trwania Czas trwania: 36 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 4 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły