POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I JEJ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Prowadzący Prowadzący  Dorota Andrychowska

polityka rachunkowości Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia z rachunkowością jednostek prowadzących księgi rachunkowe w oparciu o Ustawę o rachunkowości. To wewnętrzny, obowiązkowy dokument przedsiębiorstwa tworzony przez głównego księgowego i akceptowany przez kierownika jednostki. Pomimo wieloletniego wymogu ustawowego, firmy niepodlegające badaniu przez biegłego rewidenta nadal nie sporządzają polityki rachunkowości lub sporządzają ją wadliwie. Natomiast dobrze sporządzona polityka rachunkowości jest drogowskazem dla każdego księgowego. Ponadto rozwiązania przyjęte przez jednostkę, które muszą być zapisane w polityce rachunkowości wpływają znacząco na wynik finansowy firmy.

2
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
23.07.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
Pewny termin
690,00 zł netto / brutto
24.07.2024
Katowice
Tryb dzienny
890,00 zł netto / brutto
690 890 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia polityki rachunkowości oraz wpływem przyjętych rozwiązań na rachunkowość i wynik finansowy jednostki. Uczestnik pozna między innymi zapisy polityki dotyczące:
 • podstawowych zasady tworzenia polityki rachunkowości
 • metod wyceny rzeczowych aktywów trwałych
 • metod wyceny rzeczowych aktywów obrotowych
 • inwestycji w aktywa finansowe
 • wyceny operacji w walutach obcych oraz rozliczanie różnic kursowych
 • aktualizacji wartości należności
 • rozliczeń międzyokresowych kosztów
 • biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
 • szczególnych zapisów polityki rachunkowości
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • poznanie podstawowych zasad tworzenia polityki rachunkowości
 • poznanie zapisów polityki rachunkowości dotyczących wyceny rzeczowych aktywów trwałych
 • poznanie zapisów polityki rachunkowości dotyczących wyceny rzeczowych aktywów obrotowych
 • poznanie zapisów polityki rachunkowości dotyczących inwestycji w aktywa finansowe
 • poznanie zapisów polityki rachunkowości dotyczących operacji w walutach obcych
 • poznanie zapisów polityki rachunkowości dotyczących aktualizacji wartości należności
 • poznanie zapisów polityki rachunkowości dotyczących rozliczeń międzyokresowych kosztów
 • poznanie zapisów polityki rachunkowości dotyczących biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
 • poznanie zapisów polityki rachunkowości dotyczących szczególnych zapisów polityki rachunkowości
 • zapoznanie się z przykładową polityką rachunkowości
 • uzyskanie praktycznych informacji i porad dotyczących tworzenia polityki rachunkowości
Adresaci szkolenia:
 • samodzielni księgowi
 • kandydaci na głównych księgowych
 • główni księgowi małych i mikro jednostek
 • pracownicy działów finansowo-księgowych
 • pracownicy biur rachunkowych
 • osoby zamierzające otworzyć biura rachunkowe
 • zarządy spółek i właściciele firm prowadzących księgi rachunkowe
 • osoby zainteresowane tematyką polityki rachunkowości
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. TWORZYMY POLITYKĘ RACHUNKOWOŚCI
 • podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
 • co powinna zawierać polityka rachunkowości
 • uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
 • podstawa ustalenia progu istotności dla celów bilansowych
 • kto podpisuję politykę rachunkowości
 • aktualizacja zakładowego planu kont
 • zmiana przyjętych zasad polityki rachunkowości
II. METODY WYCENY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 • nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
 • rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
III. METODY WYCENY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH
 • wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
 • wycena rozchodów i stanu końcowego rzeczowych aktywów obrotowych
 • ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych w okresie sprawozdawczym
 • szczególne zasady wyceny produkcji w toku
 • aktualizacja wartości rzeczowych aktywów obrotowych
IV. INWESTYCJE W AKTYWA FINANSOWE
 • podział aktywów finansowych na trwałe i obrotowe
 • wycena aktywów finansowych na dzień ich nabycia lub powstania
 • utrata wartości aktywów finansowych
 • wycena na dzień bilansowy aktywów finansowych
V. WYCENA OPERACJI W WALUTACH OBCYCH ORAZ ROZLICZANIE RÓŻNIC KURSOWYCH
 • zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
 • różnice kursowe z wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań oraz ich rozliczenie w roku następnym
 • wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych
VI. AKTUALIZACJA WARTOŚCI NALEŻNOŚCI
 • konsekwencje stosowania zasady ostrożności do wyceny należności
 • utworzenie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych
 • wiekowanie należności przeterminowanych
 • ujęcie w księgach korekty VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi
 • ogólne odpisy aktualizujące wartość należności
 • rozwiązanie odpisu aktualizującego na skutek spłaty należności lub ustania przyczyny jego utworzenia
VII. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
 • wybór wariantu rachunku zysków i strat w zależności od sposobu ewidencji kosztów
 • ewidencja kosztów tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”
 • ujmowanie i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5
VIII. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
 • istota rozliczeń międzyokresowych kosztów
 • rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
 • ewidencja księgowa czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
IX. BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
 • ogólne zasady tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych określone w ustawie o rachunkowości
 • ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według KSR nr 6
 • tworzenie i wycena rezerw na świadczenia pracownicze
 • ewidencja biernych rozliczeń międzyokresowych w zależności od zasad ewidencji kosztów
X. SZCZEGÓLNE ZAPISY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
 • jak dostosować politykę rachunkowości do specyfiki funduszy europejskich
 • zapisy polityki rachunkowości dostosowane do specyfiki jednostki
XI. PRZYKŁADOWA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
przykładowa polityka rachunkowości

Terminarz

23.07.2024 - 23.07.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I JEJ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI
- 23.07.2024, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska
24.07.2024 - 24.07.2024, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I JEJ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI
- 24.07.2024, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Dorota Andrychowska

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Andrychowska
Dorota Andrychowska

rachunkowość

Od ponad 33 lat pracuje na stanowiskach związanych z rachunkowością, finansami, podatkami oraz szeroko pojętą działalnością gospodarczą spółek handlowych. W swojej karierze pracowała jako główną księgowa, kierownik ds. finansowych, kierownik ds. administracyjnych, kierownik ds. kadrowo-płacowych. Od prawie 20 lat jako współwłaścicielka prowadzi swoje biuro rachunkowe, jest także w zarządzie spółki, która świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ma uprawnienia biegłego rewidenta nr 11 449 i przez wiele lat była kluczowym biegłym w audycie podmiotów gospodarczych o bardzo różnym profilu działalności gospodarczej. Do niedawna pracowała na stanowisku kierownika ds. audytu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, obecnie głównie konsultuje firmy produkcyjne w zakresie specyfiki ich funkcjonowania, rachunkowości i sprawozdawczości. Od ponad 10 lat jest wykładowcą firmy FRR głównie z zakresu samodzielnego księgowego oraz wielu zagadnień prawa bilansowego. Swoim kursantom przekazuje wiedzę praktyczną opartą na logicznym myśleniu. Jej dewiza zawodu księgowego: „najpierw pomyśl, potem zaksięguj”. Ucząc innych cały czas aktywnie kształci się sama, bo zawód księgowego wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji i sprostania ciągłym zmianom przepisów. Prywatnie mama trójki dzieci, właścicielka psów, kotów, świnek morskich, miłośniczka koni oraz po prostu zwierząt. Całe życie stara się być matką, przedsiębiorcą i osobą, która wie, że: "nikt nie jest na tyle mądry, aby ocenić co jest możliwe, a co nie".

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Dorota Andrychowska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

To szkolenie nie ma jeszcze opinii. Uczestniczyłeś w tym szkoleniu? Prześlij nam swoją recenzję poprzez formularz.

Opiekun szkoleń

Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

1207
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 19 edycja
Opiekun szkoleń
Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły