Szkolenia FRR

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2020

Prowadzący Prowadzący  Ekspert FRR

ZMIANY W PRAWIE PRACY Katowice Rok 2019 przyniósł szereg zmian w przepisach prawa pracy. Najbardziej znacząca zmiana dotyczyła przepisów związanych z dokumentacją pracowniczą. Forma elektroniczna stała się alternatywą dla dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej. Skróceniu uległ okres jej przechowywania. Nie mniej istotne są były zmiany związane z dostosowaniem przepisów prawa pracy do wymogów RODO. Nowe przepisy określają reguły stosowania monitoringu oraz wyznaczają zakres danych, które pracodawca może pozyskiwać na etapie naboru oraz po zatrudnieniu pracownika. Kilka istotnych zmian w kodeksowych przepisach dotyczących problematyki dyskryminacji i równego traktowania pracowników, uprawnień pracowników najbliższych członków rodziny dziecka korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingu, świadectw pracy i przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy wprowadziła nowelizacja będąca propozycją Kancelarii Prezydenta RP. Zmianie uległy rozporządzenia w/s świadectw pracy, w/s szkoleń BHP, w/s napojów i posiłków regeneracyjnych oraz w/s wzoru protokołu powypadkowego. Jak co roku, zmianie uległa ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Tym razem jednak, poza zmianą wysokości płacy minimalnej rozszerza katalog świadczeń, które nie mogą być wliczone do podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2020 planowane są zmiany w ustawie o dniach wolnych od pracy, ustawie o SIP oraz w kodeksowych przepisach w zakresie dotyczącym sposobu formułowania ofert pracy oraz pracy w niedzielę. To tylko najważniejsze z zagadnień omawianych podczas szkolenia, którego szczegółowy program zamieszczono poniżej.

Obecnie szkolenie nie ma zaplanowanego terminu. Już niedługo zdefiniujemy nowy. Możesz skontaktować się z nami w celu otrzymania dodatkowych szczegółów.
To szkolenie możemy zorganizować dla Państwa w formie konsultacji online.
O szczegóły zapytaj opiekuna szkolenia.


Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
  • szkolenie to służy przekazaniu szczegółowych informacji na temat istoty najnowszych zmian w sferze prawa pracy, zarówno tych, które już weszły w życie, jak i tych, które dopiero wejdą w życie w trakcie obecnego roku kalendarzowego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania nowych przepisów w praktyce. Nowe regulacje zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się na tle zmieniającej się regulacji prawnej, odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Adresaci szkolenia:
  • pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I.    Nowa ustawa o ochronie danych osobowych i RODO
•    Jakie rodzaje monitoringu może stosować pracodawca?
•    W jaki sposób pracodawca informuje pracowników o monitoringu?
•    Jak długo przechowywane są nagrania obrazu uzyskane za pomocą kamer użytkowych?
•    Jakie pomieszczenia są objęte zakazem stosowania monitoringu i czy zakaz ten jest bez-względny?
•    Na jakich zasadach pracodawca może monitorować służbową pocztę elektroniczną pracownika?
•    Na jakich zasadach dopuszczalne są inne formy monitoringu pracowniczego, np. nagrywanie rozmów, geolokalizacja satelitarna w systemie GPS?

II.    Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
•    Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku ze zmianą formy prowadzenia akt osobowych z pisemnej na elektroniczną i z elektronicznej na pisemną?
•    Ile wynosił okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
•    Jakie płyną korzyści z faktu złożenia raportów informacyjnych i jakie są z tym związane obowiązki?
•    W jakich przypadkach wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy jest wypłacane na rachunek bankowy pracownika a kiedy do rąk własnych?

III.    Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
•    Jakich danych pracodawca może żądać od kandydata na pracownika a jakich od pracownika?
•    Które spośród danych osobowych wymienionych w art. 221 KP są przetwarzane obligatoryjnie a które fakultatywnie?
•    W jakiej formie pracodawca może uzyskać od kandydata na pracownika i pracownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?
•    Na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracownika (np. odcisk palca, skan źrenicy oka itp.)?

IV.    Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw
•    Na czym polega zmiana katalogu przesłanek dyskryminacji w zatrudnieniu?
•    W jaki sposób rozszerzono ochronę trwałości stosunku pracy innych członków najbliższej rodziny sprawujących opiekę nad dzieckiem?
•    W jakich przypadkach przysługuje odszkodowanie z tytułu mobbingu?
•    Jakie zmiany wprowadzono w zakresie wydawania świadectwa pracy?
•    Na czym polega zmiana przepisów o przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy?

V.    Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
•    W jakich przypadkach możliwe jest zwolnienie pracownika z obowiązku odbycia szkolenia bhp?
•    Jakie są formy wykonywania zadań służby bhp w zakładzie pracy, w którym służby tej nie utworzono?
•    W jakich przypadkach pracodawca będzie mógł samodzielnie prowadzić zadania służby bhp?

VI.    Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz ustawy o komornikach sądowych
•    W jaki sposób będzie przebiegać elektroniczna wymiana informacji o zatrudnieniu dłużników alimentacyjnych pomiędzy odpowiednimi służbami i instytucjami a komornikami sądowymi?
•    Jakie będą sankcje za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi?

VII.    Zmiany w rozporządzeniu w/s świadectw pracy
•    Jak zmienił się formularz świadectwa pracy r.?
•    Na czym polega zmiana objaśnień zawartych w załączniku do rozporządzenia?

VIII.    Zmiany w dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy
•    Jakie zmiany zaszły w protokole powypadkowym i statystycznej karcie wypadku?
•    Do kiedy można stosować „stare” dokumenty związane z wypadkiem przy pracy?

IX.    Zmiany rozporządzenia w/s szkoleń BHP
•    Na czym polega zmiana karty szkolenia wstępnego BHP oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP?
•    W jaki sposób doprecyzowano wykaz jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie BHP?
•    Które zmiany rozporządzenia zostały spowodowane reformą oświatową?
•    Jakie zmiany zaszły w wykazie osób zobowiązanych do odbycia szkolenia okresowego?

X.    Zmiany w rozporządzeniu w/s napojów i posiłków regeneracyjnych
•    Czy zapewnienie posiłku regeneracyjnego może przyjąć postać kateringu?

XI.    Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
•    Jak został poszerzony katalog świadczeń niewliczanych do podstawy ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę?
•    Dlaczego polska ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest niezgodna prawem unijnym?

XII.    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
•    Jak mają być formułowane oferty pracy?

XIII.    Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
•    Czy wdrożenie Dyrektywy pociągnie za sobą zmianę przepisów o urlopie ojcowskim i urlopie rodzicielskim?
•    W jakich przypadkach będzie przysługiwał urlop opiekuńczy oraz czas wolny z powodu działania siły wyższej?
•    Jakie elastyczne formy zatrudnienia przewiduje Dyrektywa?
•    Kiedy zostaną wdrożone jej przepisy?

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Ekspert FRR 

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • lunch
  • certyfikat
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Katowice
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1161
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 1 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij