AKTA OSOBOWE I POZOSTAŁA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH W 2023 R. – WARSZTATY PRAKTYCZNE

Prowadzący Prowadzący  Marzena Mikoda, Ewa Polewczak

Akta Osobowe szkolenie Celem szkolenia jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. Tematyka szkolenia uwzględnia zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej związanych z implementacją do polskiego systemu prawnego postanowień dwóch dyrektyw unijnych oraz przepisów wprowadzających kontrolę trzeźwości oraz pracę zdalną. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania czy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jak długo takie zaświadczenie jest aktualne, czy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna oraz jak prawidłowo usunąć z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową, jakie dokumenty przechowujemy w części E i czy jest to część obligatoryjna, co musi zawierać najnowsza informacja o warunkach zatrudnienia oraz umowa o pracę itp. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych.

2
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
21.03.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
570,00 zł netto / brutto
22.03.2024
Online: na żywo
Tryb wieczorowy
570,00 zł netto / brutto
570 570 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest skompletowanie teczki akt osobowych według nowych zasad oraz praktyczny komentarz do wzorów dokumentów.

W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych.

Omówienie ważnych zmian podczas szkolenia :
• nowa część E akt osobowych, nowe dokumenty związane z pracą zdalną w części B akt osobowych;
• omówienie zmian w umowach na okres próbny, nowa informacja o warunkach zatrudnienia;
• wprowadzenie elektronicznych akt osobowych pracownika począwszy od 1.01.2019 r;
• nowe zasady prowadzenia papierowych lub elektronicznych akt osobowych pracowników od 1.01.2019 r;
• zasady wprowadzenia monitoringu, zakładania GPS, sprawdzania poczty elektronicznej od 25.05.2018r.;
• nowe zasady informacyjne związane z RODO dla kandydatów do pracy, pracowników od 25.05.2018r.;
• skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat począwszy od 1.01.2019 r.;
• obowiązki płatników wobec ZUS z tytułu skrócenia okresu przechowywania dokumentacji od 1.01.2019 r.;
• nowe zasady prowadzenia akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie służy nabyciu oraz usystematyzowaniu na poziomie zaawansowanym wiedzy poprzez wskazanie praktycznych rozwiązań. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań w trakcie całego szkolenia, dzięki czemu otrzymują wiedzę w kwestiach budzących rozbieżności interpretacyjnych. Dzięki szkoleniu nabędą praktyczną wiedzę, zweryfikują poprawność prowadzonych akt osobowych, uzupełnią teczki akt osobowych o niezbędne dokumenty.

W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych (ponad 100 wzorów dokumentów).

Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone:
• do Kodeksu pracy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (26 kwietnia 2023 r. weszła w życie)
• do Kodeksu pracy Ustawa z 1 grudnia 2022r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 6 lutego 2023 r. pod poz. 240. (praca zdalna – obowiązuje od 7 kwietnia 2023 r. )
• do Kodeksu pracy ustawy z 1 grudnia 2022r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 6 lutego 2023 r. pod poz. 240 (kontrola trzeźwości) – obowiązuje od 21 lutego 202 r.
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2023 r. poz. 937), którego wejście w życie przewidziano na 18 maja 2023 r.. W przeważającej części powiela zapisy znajdujące się w rozporządzeniu z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków, uwzględniając jednakże obowiązujące od 26 kwietnia 2023 r. modyfikacje w obszarze pracowniczych uprawnień rodzicielskich.
• do Kodeksu pracy ustawą z dnia z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją;
• do Kodeksu pracy ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
• rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej;
• do Kodeksu pracy z dniem 01.01.2017 r., rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy;
• rozporządzeniem z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie;

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Metoda prowadzenia szkolenia:
Szkolenie ma wymiar praktyczny, uczestnicy kompletują teczkę akt osobowych, trener omawia na wzorach, przykładach oraz kazusach dokumenty kadrowe.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

I. WAŻNE DLA PRACODAWCÓW TERMINY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI KODEKSU PRACY I INNYCH USTAW 

II. ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ ZWIĄZANE Z BADANIEM TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW I PRACĄ ZDALNĄ 

III. NOWE DOKUMENTY PRZECHOWYWANE W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 

IV. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTOWANIA PRAWA DO URLOPÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM 

V. ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH
1. Części A, B, C, D i E (ZMIANA!)
2. Od 17 maja 2023 r. nowe dokumenty w dokumentacji pracowniczej 
3. Grupowanie, chronologia, numeracja oraz wykaz dokumentów
4. Dokumenty przechowywane w poszczególnych częściach 
5. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej 
6. E-akta osobowe od 1 stycznia 2019 r. 

VI. NOWE ZASADY PROWADZENIA I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ NA PODSTAWIE USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU ZE SKRÓCENIEM OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJĄ 
1. Wpływ daty zatrudnienia na przechowywania dokumentacji pracowniczej 
2. Ponowne zatrudnienie a akta osobowe pracownika 
3. Okres przechowywanie dokumentacji pracowniczej 
4. Możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej 
5. Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy 
5.1. Ewidencja czasu pracy 
5.2. Okres przechowywania ewidencji czasu pracy 
5.3. Gdzie przechowywać ewidencję czasu pracy 
6. Odbiór przez pracownika dokumentacji pracowniczej 
7. Obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą 

VII. DOKUMENTY POCHODZĄCE OD KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW - CZĘŚĆ A AKT OSOBOWYCH
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia 
2. Skierowanie na badania 
3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku 
4. Oświadczenie pracownika o niekaralności 
5. Dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności w celu ustalenia szczególnych uprawnień pracownika z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności 
6. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające okresy 

VIII. DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY ORAZ PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA - część B akt osobowych 
1. Kwestionariusz osobowy pracownika – nowy wzór 
2. Umowa o pracę – ZMIANY 
3. Informacja o warunkach zatrudnienia – ZMIANA 
3.1. Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika wykonującego zadania służbowe poza granicami kraju powyżej 4 kolejnych tygodni 
4. Wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy i etatu 
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy 
6.  Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi 
7. Informacja o monitoringu 
8. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z dokonaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego 
9. Karta szkolenia BHP 
10. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia 
11. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę 
12. Polecenie czasowego wykonywania pracy 
13. Wniosek w urlopach wychowawczych 
14. Informacja dla pracowników o kontroli trzeźwości 
15. Praca zdalna 

IX. DOKUMENTY DOTYCZĄCE USTANIA STOSUNKU PRACY - część C akt osobowych 
1. Dokumenty rozwiązujące umowę o pracę – formułowanie przyczyn wypowiedzenia umowy 
1.1. Rozwiązanie umowy o pracę 
1.2. Przyczyny wypowiadania umów o pracę 
2. Świadectwo pracy 
2.1. Treść świadectwa pracy 
2.2. Nowe informacje w świadectwie pracy 
2,3. Sposób wypełniania świadectwa pracy 
2.4. Sprostowanie świadectwa pracy 
3. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy 

X. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORZĄDKOWĄ PRACOWNIKA - część D akt osobowych 

XI. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z BADANIEM TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKA – CZĘŚĆ E AKT OSOBOWYCH

Szkolenie ma charakter praktyczny, czas na pytania jest przewidziany w trakcie całego czasu szkolenia.

Autor programu: Ewa Polewczak

Terminarz

21.03.2024 - 21.03.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Magdalena Rynkowska

AKTA OSOBOWE I POZOSTAŁA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH W 2023 R. – WARSZTATY PRAKTYCZNE
- 21.03.2024, czwartek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Ewa Polewczak
22.03.2024 - 22.03.2024, Online, tryb wieczorowy
zmień

Opiekun: Magdalena Rynkowska

AKTA OSOBOWE I POZOSTAŁA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH W 2023 R. – WARSZTATY PRAKTYCZNE
- 22.03.2024, piątek (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Marzena Mikoda

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Mikoda
Marzena Mikoda

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Pracy oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Doradztwo Zawodowe, obecnie w trakcie zdobywania tytułu Trenera Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Praktyk w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych z dziesięcioletnim stażem pracy zdobytym w biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych i korporacjach międzynarodowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Mikoda

Polewczak
Ewa Polewczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawniej Akademii Ekonomicznej w Krakowie) na kierunku Zarządzenie zasobami ludzkimi, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Ewa Polewczak

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1083
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 44 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij