AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH - WARSZTATY PRAKTYCZNE

Prowadzący Prowadzący  Ewa Polewczak, Beata Block

Akta Osobowe szkolenie Celem szkolenia jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania czy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jak długo takie zaświadczenie jest aktualne, czy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna oraz jak prawidłowo usunąć z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych.

2
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
18.04.2023
Online
Tryb dzienny
590,00 zł netto / brutto
04.09.2023
Online
Tryb wieczorowy
570,00 zł netto / brutto
570 590 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest skompletowanie teczki akt osobowych według nowych zasad oraz praktyczny komentarz do wzorów dokumentów.

W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych.

Omówienie ważnych zmian podczas szkolenia :
 • wprowadzenie elektronicznych akt osobowych pracownika począwszy od 1.01.2019 r;
 • nowe zasady prowadzenia papierowych lub elektronicznych akt osobowych pracowników od 1.01.2019 r;
 • zasady wprowadzenia monitoringu, zakładania GPS, sprawdzania poczty elektronicznej od 25.05.2018r.;
 • nowe zasady informacyjne związane z RODO dla kandydatów do pracy, pracowników od 25.05.2018r.;
 • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat począwszy od 1.01.2019 r.;
 • obowiązki płatników wobec ZUS z tytułu skrócenia okresu przechowywania dokumentacji od 1.01.2019 r.;
 • nowe zasady prowadzenia akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie służy nabyciu oraz usystematyzowaniu na poziomie zaawansowanym wiedzy poprzez wskazanie praktycznych rozwiązań. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań w trakcie całego szkolenia, dzięki czemu otrzymują wiedzę w kwestiach budzących rozbieżności interpretacyjnych. Dzięki szkoleniu nabędą praktyczną wiedzę, zweryfikują poprawność prowadzonych akt osobowych, uzupełnią teczki akt osobowych o niezbędne dokumenty.

W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych (ponad 100 wzorów dokumentów).

Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone:
 • do Kodeksu pracy ustawą z dnia z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją;
 • do Kodeksu pracy ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej;
 • do Kodeksu pracy z dniem 01.01.2017 r., rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy;
 • rozporządzeniem z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie;
 • rozporządzeniem z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków;
 • rozporządzeniem z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
 • nowelizacją Kodeksu pracy obowiązującą od 02.01.2016 r. (nowe wzory wniosków związanych z rodzicielstwem);
 • nowelizacją Kodeksu pracy obowiązującą od 01.01.2019 r.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Metoda prowadzenia szkolenia:
Szkolenie ma wymiar praktyczny, uczestnicy kompletują teczkę akt osobowych, trener omawia na wzorach, przykładach oraz kazusach dokumenty kadrowe.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW I ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
  1. jakie dokumenty w części A, B, C, D
  2. numeracja i opis stron

 2. NOWE ZASADY PROWADZENIA I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ NA PODSTAWIE USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU ZE SKRÓCENIEM OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJĄ
  1. dokumentacja pracownicza: jakie dokumenty kadrowe stanowią dokumentację pracowniczą; postać papierowa i postać elektroniczna dokumentacji pracowniczej; nowe rozwiązania w zakresie prowadzenia akt osobowych; części akt osobowych
  2. przechowywanie dokumentacji pracowniczej: przechowywanie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika
  3. archiwizacja: jakie nowe dokumenty będą podlegały archiwizacji w aktach osobowych; okres archiwizowania akt osobowych: w jakich sytuacjach dokumentacja pracownicza będzie podlegała 10-letniej archiwizacji, a w jakich okres przechowywania będzie wynosił 50 lat; szczególne zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, która może stanowić dowód w postępowaniu sądowym
  4. zniszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb
  5. obowiązkowa informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji, wzór
  6. świadectwo pracy – szczegółowe omówienie treści na podstawie wzoru obowiązującego od 01.06.2017 r.
  7. zasady prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej – wymogi, przekształcenie dokumentacji sporządzonej w postaci papierowej w dokumentację w postaci elektronicznej, obowiązkowa informacja dla pracownika o prowadzeniu dokumentacji w postaci elektronicznej, wzór informacji
  8. tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny
  9. warunki wydawania pracownikowi kopii dokumentacji
  10. odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej
  11. przepisy przejściowe – dopuszczalność zastosowania postaci elektronicznej i nowych okresów archiwizacji do dokumentacji wytworzonej w dotychczasowym stanie prawnym.

 3. DOKUMENTY POCHODZĄCE OD KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW - Część A akt osobowych:
  1. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika – nowy wzór
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem:
   • badań dt prowadzenia samochodu w celach służbowych
   • zwolnienia z badań wstępnych z uwagi na orzeczenie pochodzące z poprzedniego zatrudnienia
   • oryginał, kopia, wzory skierowania na badania profilaktyczne - zmiany obowiązujące od 01.04.2015 r.
  3. dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności w celu ustalenia szczególnych uprawnień pracownika z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności
  4. świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia (za jaki okres pracodawca ma prawo żądać świadectwa pracy, postępowanie w przypadku informacji w świadectwie pracy o zajęciu wynagrodzenia za pracę)
  5. postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa
  6. czy pracodawca ma prawo żądać od kandydata na pracownika zdjęć i referencji oraz oświadczenia lub zaświadczenia z KRK o niekaralności?
  7. kopia dowodu osobistego a GIODO – jak prawidłowo usunąć dokument z akt osobowych

 4. DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY ORAZ PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA - część B akt osobowych:
  1. kwestionariusz osobowy pracownika – nowy wzór
  2. umowa o pracę – nowy wzór
  3. dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia - wzór (termin przekazania pracownikowi dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia, treść informacji u pracodawcy posiadającego regulamin pracy, treść informacji u pracodawcy nieposiadającego regulaminu pracy, jak prawidłowo określić normę czasu pracy, w szczególności pracownika niepełnoetatowego lub zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy, aktualizacja informacji na dzień 22.08.2016 r. w przypadku umów na czas określony)
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o równym traktowaniu w zatrudnieniu - wzór
  5. pozostała dokumentacja przy nawiązaniu stosunku pracy (potwierdzenie odbycia wstępnego szkolenia BHP, zakres obowiązków pracownika, instruktaż stanowiskowy, oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym - wzór, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy i wynagradzania - wzór, pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą)
  6. nowa dokumentacja związana z formą wypłaty wynagrodzenia:
   • obowiązkowa informacja pracodawcy - do przekazania pracownikom do 21.01.2018 r. - wzór
   • wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych - wzór
  7. dokumenty dotyczące korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich od 02.01.2016 r. – szczegółowe omówienie
  8. urlop wychowawczy (nowy termin złożenia wniosku)
   • wzór wniosku o udzielenie
   • wzór wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie możliwości korzystania z urlopu wychowawczego
   • wzór wniosku o skrócenie urlopu wychowawczego
   • równoczesne korzystanie z urlopu wychowawczego przez obydwoje rodziców – wzór wniosków, oświadczenia
  9. zasady dokumentowania nagród
  10. umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę – kluczowe zapisy
  11. dokumenty związane z powierzeniem mienia z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się
  12. orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi
  13. dokumentacja podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników

 5. DOKUMENTY DOTYCZĄCE USTANIA STOSUNKU PRACY - część C akt osobowych:
  1. dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę – formułowanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę – warsztaty
  2. świadectwo pracy r. (termin wydania świadectwa pracy, czy wskazywać formę wykorzystania urlopu, zasady przechowywania świadectwa pracy i wydawania jego odpisu
  3. umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - wzór
  4. potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
  5. orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy

 6. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORZĄDKOWĄ PRACOWNIKA - część D akt osobowych

 7. POZOSTAŁA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY
  1. jakie dokumenty obejmuje dokumentacja pracownicza
  2. zasady prowadzenia i przechowywania: obowiązek prowadzenia dla każdego pracownika oddzielnie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
  3. ewidencja czasu pracy z rozkładem przepracowanych godzin w poszczególnych dobach – treść karty ewidencji czasu pracy od 01.01.2019 r.

 8. PYTANIA UCZESTNIKÓW

Szkolenie ma charakter praktyczny, czas na pytania jest przewidziany w trakcie całego czasu szkolenia.


Terminarz

zmień
18.04.2023 - 18.04.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH - WARSZTATY PRAKTYCZNE
- 18.04.2023, wtorek (09:00 - 16:30)
Prowadzący: Ewa Polewczak
zmień
04.09.2023 - 04.09.2023, Online, tryb wieczorowy

Opiekun: Magdalena Rynkowska

AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH - WARSZTATY PRAKTYCZNE
- 04.09.2023, poniedziałek (16:30 - 21:15)
Prowadzący: Beata Block

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Polewczak
Ewa Polewczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawniej Akademii Ekonomicznej w Krakowie) na kierunku Zarządzenie zasobami ludzkimi, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Ewa Polewczak

Block
Beata Block

Praktyk z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziale personalnym. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Biznesu Uniwersytetu Śląskiego oraz z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Politechnice Śląskiej, w 2012 roku ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Beata Block

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1083
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 32 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij