Elementy nowego pliku JPK_VAT

22.05.2020 2020-05-22T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/999/elementy-nowego-pliku-jpkvat
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.). Wejdzie ono w życie już z dniem 1 lipca 2020 r.
Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego
W strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M/JPK_V7K konieczne będzie stosowanie oznaczeń identyfikujących dostawy niektórych towarów i usług (§ 10 ust. 3 pkt 1 i 2).

Przykładowe oznaczenia/kody (od 01 do 13):
•    pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 - kod 07,
•    usługi o charakterze niematerialnym - wyłącznie doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – kod 12,
•    usługi transportowe i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 - kod 13.

Dodatkowo ewidencja w zakresie podatku należnego zawierać będzie oznaczenia dotyczące wystąpienia specjalnych danych procedur wymienionych (§ 10 ust. 4 pkt 1-13).

Przykładowo oznaczenie:
•    MPP - dotyczyć będzie transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
•    MR_UZ - dotyczyć będzie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT,
•    TP - dotyczyć będzie transakcji, w których zachodzą powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Podatnicy będą zobowiązani również do oznaczania niektórych dowodów sprzedaży kodami:
•    RO - w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego,
•    WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego,
•    FP - w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT (faktury do paragonu).

W okresie do 31 grudnia 2020 r. - paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone, wystawione zgodnie z ustawą o VAT nie będą musiały być wykazywane odrębnie w nowym JPK_VAT.

Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego
W strukturze ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M/JPK-V7K podatnicy zobowiązani będą do odpowiedniego oznaczenia dowodu zakupu (w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu zakupu; pole opcjonalne) kodami:
•    MK - w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT,
•    VAT_RR - w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy,
•    WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego.

Jednocześnie ewidencja w zakresie podatku naliczonego zawierać będzie oznaczenia dotyczące:
•    IMP - podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy,
•    MPP - transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych oznaczeń podawać się będzie "1", w przeciwnym przypadku pole należy pozostawić puste.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij