Zdalna praca w okresie epidemii koronawirusa COVID-19

30.03.2020 2020-03-30T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/973/zdalna-praca-w-okresie-epidemii-koronawirusa-covid-19
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zasady powierzenia pracownikom zdalnej pracy budziły i budzą wśród pracodawców oraz pracowników różnorakie wątpliwości a także zapytania. Pracodawcy mają wątpliwości czy wprowadzenie pracy zdalnej wymaga uzasadnienia, pracownicy zastanawiają się czy praca zdalna może być wprowadzona na ich żądanie, wszyscy myślą nad jej organizacją.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach nie wymaga szczególnego uzasadnienia wprowadzenia w firmie pracy zdalnej. W okresie obowiązywania Ustawy, a więc przez 180 dni od jej wejścia w życie, w celu przeciwdziałania COVID-19 (przez które przepisy rozumieją wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby) każdy pracodawca, którego działalność na to pozwala, może z zlecić pracownikowi pracę zdalną.

A więc każdy pracodawca może w ramach polecenia służbowego zlecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (pracę zdalną), ale nie odwrotnie. Polecenie pracy zdalnej jest prawem pracodawcy, a nie jego obowiązkiem. Wydaje się, że jeśli pracownik zawnioskuje (np. z obawy o zdrowie, stres z tym związany) o pracę zdalną i jest taka możliwość, to pracodawca powinien wyrazić zgodę, bowiem odmawiając naraża się na zarzut naruszenia dóbr osobistych pracownika. W razie braku warunków do wykonywania pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracodawcę (przykładowo w domu), pracownik może wystąpić o uchylenie polecenia służbowego. Pracodawca powinien w tej sytuacji wyznaczyć inne miejsce jej wykonywania.

Należy mieć na uwadze, że Ustawa o szczególnych rozwiązaniach nie określa zasad organizacji pracy zdalnej a przepisy Kodeksu pracy nie znają takiego pojęcia (zawierają jedynie pojęcie telepracy). Na pewno trzeba zadbać o kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy a także uzgodnić zasady porozumiewania się, dostarczania narzędzi pracy oraz ewentualnie finansowania kosztów ich użytkowania.
Wraz ze skierowaniem pracownika do wykonywania pracy zdalnej zaleca się co najmniej:
•    przekazanie sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy spełniającego wymogi bhp,
•    uzgodnienie wysokości ekwiwalentu za eksploatację sprzętu własnego pracownika,
•    uzgodnienie miejsca wykonywania pracy oraz zakresu zadań, wskazanie koordynatora prac,
•    ustalenie sposobu potwierdzania obecności pracownika na zdalnym stanowisku pracy,
•    ustalenie przekazywania efektów pracy oraz zasad porozumiewania się z koordynatorem,
•    pouczenie o sposobie kontrolowania przez pracodawcę pracy wykonanej,
•    oznaczenie okresu pracy zdalnej.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij