Kwarantanna po przekroczeniu granicy a świadczenia ZUS

25.03.2020 2020-03-25T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/971/kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy-a-swiadczenia-zus
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Osoby, które po 14 marca 2020 r. przekraczają granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski, po przekroczeniu granicy państwowej, są zobowiązane odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
Taka osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę powinna poinformować o tym fakcie swojego pracodawcę za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub łączności (np. przez telefon).

Za okres odbywanej kwarantanny osoba ubezpieczona ma prawo do świadczeń chorobowych:
•    wynagrodzenia chorobowego lub
•    świadczenia pieniężnego z tytułu choroby.


W celu wypłaty takich świadczeń osoba poddana kwarantannie w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny.

Oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny powinno zawierać:
•    dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada, serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli,
•    dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia,
•    podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.
Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Takie przepisy stosuje się do obowiązkowej kwarantanny, która rozpoczęła się po dniu 15 marca 2020 r.

Płatnik składek niebędący jednocześnie płatnikiem zasiłków niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny do ZUS oraz dołącza do tego dokumentu zaświadczenie Z-3 lub Z-3a.

Pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu potwierdzającym odbycie kwarantanny.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij