Ważne dla firm komunikaty MF, ZUS, PIP w związku z koronawirusem COVID-19

16.03.2020 2020-03-16T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/967/wazne-dla-firm-komunikaty-mf-zus-pip-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Bardzo szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa, czyli COVID-19 w Polsce, nie jest bez wpływu na polskie firmy, polskich pracodawców oraz pracę służb finansowo-księgowych jednostek. Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej www.gov.pl, komunikat pt. „Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem”.
MF poinformowało firmy, że przedsiębiorcy, którzy w związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości. „(…) W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp)."

Takie wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i innych przepisów Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

W związku z zagrożeniem koronawirusem w przypadku przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach, MF zamieściło również na swojej stronie również komunikat dotyczący kontaktów z urzędami skarbowymi. W urzędach skarbowych mogą być wprowadzone ograniczenia dostępu - obsługa klientów może być prowadzona tylko na salach obsługi podatnika, a liczba osób przebywających w urzędzie zminimalizowana.

MF i KAS zachęcają do korzystania z elektronicznych form rozliczeń (e-usług) i zdalnego kontaktu z KAS (poprzez e-PUAP i infolinie). MF przypomniało również, że podatnicy mogą skorzystać z bezpiecznego sposobu rozliczenia podatków bez wychodzenia z domu, czyli poprzez Twój e-PIT i e-Deklaracje.

Także ZUS na swojej stronie internetowej www.zus.pl zamieścił informację na temat form pomocy oferowanej przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, w tym spowodowanej koronawirusem. „(…) Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub absencją pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takimi formami pomocy są odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny oraz w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia - umorzenie należności…"

Jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek bieżących w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. W przypadku zgody ZUS przedsiębiorca nie zapłaci również odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Państwowa Inspekcja Pracy na stronie internetowej PIP wyjaśniła, że w przypadku, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy albo jego część, bądź gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej, zastosowanie znajdzie art. 81 § 1 K.p. Z przepisu tego wynika, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje wynagrodzenie:
•    wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną,
•    jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie to nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. od 2.600 zł.

Na stronie MF zamieszczono również komunikat na temat zaleceń dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zgodnie z nim przedsiębiorcy powinni:
1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
5. Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
6. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
7. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
8. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
9. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
10. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
11. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
12. Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem; wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij